Detail předmětu

Specializovaný projekt II

FAST-6D2Ak. rok: 2020/2021

využití znalostí moderních metod při řešení projektu zaměřeného na statickou a dynamickou odezvu prutových, plošných, masivních a základových konstrukcí, využití znalostí stavební mechaniky a numerických metod, teorie spolehlivosti a z oblasti aplikace softwarových produktů v oblasti statiky a dynamiky, seznámení s manuály dostupných programů, studium a rešerše zadané literatury, zadání a zpracování projektu, tvorba výpočtového modelu a řešení problému, diskuse nad výsledky řešení projektu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební mechaniky (STM)

Prerekvizity

průběhy vnitřních sil na prutu, napětí, statické, fyzikální a geometrické rovnice pro prut, vnitřní síly, deformace a přemístění na prutu, ve stěně, desce a tělese, základy metody konečných prvků, zásady posuzování stavebních konstrukcí

Doporučená nebo povinná literatura

Evropské normy pro navrhování konstrukcí: ENV 1992 – 1 – 1.
Kolář, V. a kol.: FEM - principy a praxe. Computer Press 1997
Odborná literatura: Aktuálně dle uskutečněných (a dostupných) projektů.
Řešené projekty, výzkumné zprávy: Aktuálně dle oponovaných grantových úkolů.
Teplý, B., šmiřák, S.: Pružnost a plasticita II.. VUT 2000

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. individuální zadání
2. rozbor úlohy
3. studium a rešerše literatury
4. studium norem
5. návrh postupu výpočtu dílčího problému
6. využití stávajících programů k analýze problému
7. studium manuálů k programům
8. tvorba výpočtového modelu
9. dokončení výpočtového modelu
10. provedení parametrické studie dílčí úlohy
11. vyhodnocení studie
12. zpracování výsledků
13. formulace závěrů

Cíl

Během kursu se student naučí využívat teoretické znalosti získané v předmětech statického zaměření k řešení úkolů ze stavební praxe. Student si prohloubí své znalosti základních principů mechaniky i jejich aplikace v podobě metody konečných prvků. Po skončení kursu bude schopen pracovat s výpočetními programy založenými na metodě konečných prvků. Student se také naučí komplexně řešit praktické úkoly statiky se všemi jeho aspekty jako jsou rozbor úlohy, studium literatura a norem, stanovení zatížení, tvorba výpočtového modelu, řešení a rozbor výsledků, posouzení a stanovení závěrů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

65 hod., povinná

Vyučující / Lektor