Detail předmětu

Statické řešení základových konstrukcí

FAST-0D9Ak. rok: 2020/2021

4. Modelování základových konstrukcí. Redukce dimenze modelu, účel a důsledky, redukce rozsahu řešení oblasti. Metody řešení úloh v oblasti zakládání staveb a analýzy zemních těles. Principy moderních metod analýzy konstrukcí. Aplikace metody konečných prvků na úlohy spojené s interakcí stavby s podložím. Typy konečných prvků pro modely dimenze 1D, 2D a 3D. Fyzikální konstanty v mechanice zemin – konstitutivní vztahy. Určení geomechanických vstupních údajů. Interakce stavby se zemním masivem, interakce stavby se sousedními objekty. Příklad programového systému na bázi metody konečných prvků. Řešené typy základových konstrukcí – plošné, pilotové základy, rámové konstrukce, kombinované základy. Ukázky řešení realizovaných základových konstrukcí.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební mechaniky (STM)

Prerekvizity

Základy stavební mechaniky a teorie pružnosti a plasticity. Základy metody konečných prvků. Základy mechaniky zemin. Infinitezimální počet. Maticový počet.

Doporučená nebo povinná literatura

Das, B.: Fundamentals of soil Dynamics. Elsevier, New York 1983
Kolář, V. a kol.: FEM – principy a praxe. Computer Press 1997
Kolář, V., Němec, I.: Studie nového modelu podloží staveb. ČAV, ACADEMIA , Praha 1986

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Význam modelování interakce staveb s podložím. Současný stav výpočtů základových konstrukcí v projekční praxi
2.Winklerův model podloží. Výhody a nedostatky
3.Boussinesqův model pružného poloprostoru
4.MKP ve výpočtu modelování podloží tělesovými prvky
5.Redukce 3D modelu podloží na povrchový model. Energetická definice modelu podloží se smykovým roznožem
6.Redukce povrchového modelu podloží na model rozhraní stavba – podloží
7.Jednodimenzionální model interakce stavby s podložím – základové pasy a rošty
8.Výpočty pilot svislé a vodorovné zatížení
9.Kombinace povrchových základů s pilotami
10.Kombinace Pasternakova a Bousinesquova modelu – program Soil
11.Řešení vlivu výstavby nového objektu na sedání stávajících budov
12.Podzemní konstrukce, tunely, propustky, potrubí
13.Nelineární a pružnoplastické podpory, možnosti dalšího zlepšení modelu interakce stavby s podložím, tření v základové spáře

Cíl

Posluchači se obeznámí s výpočtovými modely plošných základů, s výhodami i nevýhodami jednotlivých modelů s cílem, aby pomocí programu MKP dokázali vytvořit a vyřešit výpočtový model základové desky, roštu event. pilotového základu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor