Detail předmětu

Oceňování

FAST-6J5Ak. rok: 2020/2021

Účelem předmětu je orientace v problematice znalecké činnosti, znaleckých oborů a znalců, jakož i samostatně se naučit provést ocenění jednotlivých typů objektů podle různé metodiky. Seznámení studentů se znaleckou činností, se zaměřením na oceňování staveb, stavebních materiálů i celých nemovitostí. Objasnění metodiky stanovení ceny podle platných právních předpisů. Problémy stanovení životnosti staveb ve vztahu na jejich opotřebení.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Prerekvizity

Základní znalosti o tvorbě cen, konstrukční provedení staveb, vlastnosti různých druhů stavebních materiálů

Doporučená nebo povinná literatura

Bradáč, A.: Teorie oceňování nemovitostí. CERM Brno 2000
Bradáč, A. a kolektiv: Soudní inženýrství. CERM Brno 1999
Weigel, L.: Oceňování nemovitostí podle předchozích cenových předpisů na území ČR. CERM Brno 2002

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Úvod do předmětu. Základní pojmy.
2.Historie znalecké činnosti. Právní předpisy znalecké činnosti.
3.Zjišťování výměr staveb, metodiky výpočtu zastavěné a podlahové plochy, obestavěného prostoru apod.
4.Metodika oceňování dle platných cenových přepisů pro jednotlivé typy objektů s praktickými poznatky.
5.Charakter staveb. Výpis z katastru nemovitostí.
6.Oceňování rodin. domu, obyt. objektu, rekr. domu, chalupy, chaty, garáže, vedl. staveb.
7.Oceňování provozních a zemědělských objektů, venkovních úprav, pozemků, rozestavěných staveb apod.
8.Oceňování bytů, věcná břemena a jejich ocenění.
9. Oceňování movitého majetku.
10.Problematika opotřebení ve vztahu na trvanlivost stav. hmot a konstrukcí.
11.Tržní oceňování nemovitostí.
12.Oceňování škod na nemovitostech.
13.Oceňování pro bankovní účely, oceňování podniků.

Cíl

Absolvent předmětu získá informace a znalosti o:
metodách oceňování nemovitého majetku
metodách oceňování movitého majetku
metodách oceňování nehmotného majetku
vypořádání nároků vyplývajících z vad a poruch stavebních konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor