Detail předmětu

Cihlářství

FAST-5J4Ak. rok: 2020/2021

Postavení cihlářských výrobků mezi stavebními materiály, historie cihlářské výroby. Návrh cihlářských výrobků, marketing. Sortiment a vlastnosti cihlářských výrobků. Zkoušení. Cihlářské suroviny – vlastnosti, hodnocení, požadavky. Příprava suroviny. Vliv přípravy na vlastnosti cihelného střepu. Vytváření v cihlářství: lisováním, tažením a ražením, reologie těsta. Ústí šnekového lisu-návrh řešení. Vady. Zvláštní způsoby vytváření. Sušení výlisků - statika a dynamika sušícího procesu, intenzifikace sušení. Vlhký vzduch. Sušárny. Výpal cihlářských výrobků - technologie pálení v kruhové a tunelové peci, vyhořívání lehčiv, emise znečišťujících látek, pálící pomůcky. Pórovitost cihelného střepu a její vliv na pevnost a tepelnou vodivost výrobků, mrazuvzdornost, výkvěty. Engoby a glazury použitelné pro cihlářské výrobky. Segerův vzorec a keramické počty. Dispozice a řešení moderních cihelen v Evropě.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Prerekvizity

znalost obecných zákonitostí keramické výroby (předmět keramika), problematika šíření tepla ve stavebních konstrukcích, změny stavu vlhkého vzduchu

Doporučená nebo povinná literatura

Pytlík, P.: Cihlářství. CERM 1999
Herainová, M.: Cihlářská výroba a kamenina. SiliS 2004
Pytlík, P., Sokolář, R.: Stavební keramika. CERM 2002
Lach, V.: Technologie cihlářské výroby. SNTL 1965

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod a ekonomika cihlářské výroby
2. Cihlářské výrobky, jejich užití a vlastnosti
3. Cihlářské suroviny, požadavky na jejich vlastnosti
4. Příprava suroviny, úpravárenské linky, homogenizace
5. Vytváření v cihlářství, reologie těsta, šnekový lis
6. Konstrukce ústí, textura, vytváření ražením a odřezovače
7. Dynamika sušícího procesu, citlivost k sušení
8. Statika sušení, technologie sušení
9. Fyzikálně chemické základy pálení
10. Modelování přestupu tepla při výpalu
11. Technologie pálení, tunelové. kruhové a periodické pece
12. Pórovitost, pevnost, permeabilita, mrazovzdornost cihelného střepu, výkvětovzdornost
13. Engoby a glazury. Moderní evropské cihlářské závody

Cíl

Specifika cihlářské výroby - konkrétní postup a variety cihlářské výroby, seznámení s vlastnostmi a sortimentem cihlářských výrobků, použití cihlářských výrobků. Vztah mezi pórovitostí cihlářského střepu a výslednými užitnými vlastnostmi střepu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor