Detail předmětu

Technologie stavebních procesů I

FAST-0W0Ak. rok: 2020/2021

Úvod do technologie staveb. Výrobní procesy, druhy, struktura, charakteristika. Vazba technologických procesů na stavební mechanizaci. Přehled základních stavebních strojů. Práce na hrubé spodní stavbě, provádění zemních prací, inženýrských sítí, zakládání staveb. Práce na hrubé vrchní stavbě, stavba lešení, bednění monolitických konstrukcí, vyztužování, betonářské procesy.
Pracovní postupy, jejich modelování a kloubení. Časové plánování dílčích procesů.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Prerekvizity

Základní znalosti z navrhování a projektování pozemních staveb, dopravních staveb a inženýrských sítí.

Doporučená nebo povinná literatura

Juríček, I. a kol.: Technológia pozemných stavieb I.. ALFA Bratislava 1992
Kočí, B. a kol.: Technologie pozemních staveb I.. FAST VUT Brno 1996
Musil, F., Henková, S., Nováková, D.: Technologie pozemních staveb - návody do cvičení. FAST VUT Brno 1992

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod do technologie staveb. Výrobní procesy, druhy, struktura, charakteristika, projekt procesu, projektová dokumentace
Mechanizace stavebních procesů. Definice, úkoly mechanizace, stupeň mechanizace. Výkonnost strojů a strojních sestav
Stavební stroje a zařízení. Stroje pro zemní práce, základní členění. Rypadla a jejich rozdělení podle konstrukce pohonu, ovládání a podvozku.
Stavební stroje a zařízení - pokračování. Nakladače, dozery, skrejpry, grejdry, rozrývače, zhutňovací stroje, jejich základní charakteristika a způsoby využití
Stroje a zařízení pro práce betonářské a železobetonářské. Míchačky, betonárny, ohýbárny výztuže a vibrační zařízení
Stroje a zařízení pro svislou dopravu. Druhy jeřábů, jejich charakteristika a výkony. Stavební výtahy, druhy, využití
Přehled strojů a zařízení pro inženýrské práce, stroje a zařízení pro dokončovací a speciální práce, malá mechanizace. Charakteristika a využití
Zemní práce. Vytýčení staveniště, charakteristika stavební jámy, rýhy a šachty. Způsoby a postupy provádění stavební jámy, rýhy a šachty
Provádění inženýrských sítí. Kanalizační, vodovodní a plynovodní přípojky. Přípojky elektrické energie a tepelných zdrojů
Provádění základových konstrukcí. Základy plošné a hlubinné, postup provádění. Způsoby kotvení vrchní stavby do základů
Stavba lešení. Stavba lešení prvkových a dílcových, pracovní postupy a zásady. Bednění železobetonových konstrukcí. Základní rozdělení
Bednění železobetonových konstrukcí - pokračování. Bednění prvková, systémová a speciální. Zásady návrhu a realizace
Železářské práce. Příprava ocelové výztuže železobetonových konstrukcí, technologické linky. Ukládání výztuže - zásady a pracovní postupy
Betonářské procesy. Doprava, ukládání, hutnění a ošetřování betonu. Zvláštní způsoby betonáž

Cíl

Získání znalostí o vybraných stavebních procesech, o požadavcích na jejich připravenost před prováděním, bilance zdrojů, zásady technologických postupů jednotlivých stavebních procesů, jejich sled a návaznosti, požadavky na jejich kvalitu, bezpečnost a ochranu životního prostředí v průběhu jejich realizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor