Detail předmětu

Professional ICT seminar

FP-PICTAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na zlepšení efektivity práce s anglickým textem a na zdokonalení prezentačních dovedností studentů. V průběhu semestru se studenti seznámí s technikami efektivního čtení, budou nacvičovat porozumění anglickým odborným textům a následně o nich diskutovat. Procvičí si práci s různými typy textů (populárně vědecké, odborné), rozšíří si běžnou i odbornou slovní zásobu a seznámí se s technikami správné ústní prezentace odborných témat.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výsledkem učení je zlepšit a prohloubit schopnosti studentů ústně prezentovat odborné téma v anglickém jazyce a dále schopnost porozumět různým typům odborných textů, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reprodukovat informace v nich obsažené.

Student zná základní charakteristiky jazyka vědy a techniky a odborné terminologie
používá různé techniky čtení a rozumí různým druhům odborných textů z oblasti vědy a techniky se zaměřením na IT, komunikační technologie a ekonomii
je schopen analyzovat a reprodukovat informace obsažené v odborných textech, diskutovat o nich a vyjadřovat své vlastní názory
umí prezentovat různá odborná témata

Prerekvizity

Požadována znalost anglického jazyka na úrovni B1.

Doporučená nebo povinná literatura

Stewart J.P., Fulop D. - Mastering the Art of Oral Presentations, Wiley, 2019, ISBN-13: 978-1119550051
Langan J. - Ten Steps to Improving College Reading Skills 6th Edition, Townsend Press; 6 edition, 2013, ISBN-13: 978-1591944232
MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. English vocabulary in use: vocabulary reference and practice with answers : advanced. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. ISBN 978-1-316-63117-1.
MOORE, Julie. Oxford academic vocabulary practice: upper-intermediate, B2-C1. Oxford: Oxford University Press, 2017. ISBN 978-0-19-400091-8.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu se Studijním a zkušebním řádem VUT.
Seminář - diskuse k tématům, samostatná práce, práce ve skupinách, individuální domácí příprava.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen zápočtem. Písemný test zaměřený na práci s textem a prezentace odborných témat.
Požaduje se 75% aktivní účast a průběžné plnění úkolů.

Zakončení předmětu v případě studentů se schváleným individuálním studijním plánem:
Zápočet: písemný test zaměřený na práci s textem a prezentace odborných témat.


Zakončení předmětu v distanční formě (uplatní se pouze tehdy, když objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací)
Zápočet: písemný test zaměřený na práci s textem a prezentace odborných témat.
Může být požadováno průběžné plnění konkrétních úkolů.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Jazyk vědy a techniky
Jazyk médií
Profesní komunikace
Terminologie
Techniky čtení
Cvičení rozšiřující slovní zásobu
Prezentační dovednosti
Praktický nácvik prezentací

Cíl

Předmět je zaměřen na práci s odbornými texty a rozvíjení prezentačních dovednosti.
Cílem předmětu je:
zlepšení čtecích dovedností studentů
porozumění anglickému odbornému textu
seznámení se s technikami prezentace a jejich praktický nácvik.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor