Detail předmětu

Diplomní seminář

FP-DISAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen vypracování DP (BP) dle vymezených cílů, obsahu, metod a postupu řešení diplomové (bakalářské) práce.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou schopni na základě získaných teoretických poznatků řešit konkrétní praktické problémy z praxe. Jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problémů. A na základě těchto analýz navrhovat ucelená řešení použitelná v praxi.

Prerekvizity

Předdiplomní seminář Praxe Odborná praxe I

Doporučená nebo povinná literatura

ISO norma 690
Literatura dle doporučení vedoucího bakalářské práce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Řídí se pokyny vedoucího práce a jsou hodnoceny na základě klasifikační stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Cílem předmětu je rozvíjet znalostí a dovedností studentů v oblasti písemného odborného vyjadřování, které by měly vyústit v napsání bakalářské práce. Výstupem studia tohoto předmětu je znalost a dovednost napsat ucelený odborný text, ve kterém studenti v logické struktuře aplikují teoretické poznatky na řešení konkrétního problému z praxe.
Předmět je zaměřen na vypracování bakalářské práce dle stanovených cílů, obsahu a metod postupu řešení. Studenti jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problému a na základě těchto analýz navrhovat ucelená řešení použitelná v praxi.

Cíl

Cílem předmětu je aplikovat osvojené základní poznatky a nejnovějších teoretické trendy v rámci řešení diplomových (bakalářských) prací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Studenti mají za povinnost pravidelně konzultovat dílčí výstupy s vedoucím Dp (Bp).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 10 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

40 hod., povinná

Vyučující / Lektor