Detail předmětu

Podnikatelská laboratoř

FP-PLABAk. rok: 2020/2021

Smyslem předmětu je podat studentům základní informace a znalosti o soukromém podnikání a naučit je tyto informace uplatnit při založení vlastní malé firmy, která bude podnikat v oblasti IT, webových a mobilních aplikací.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: studenti budou znát všechny náležitosti ohledně založení vlastní malé firmy, včetně souvisejích oblastí z marketingu, lidských zdrojů a financí týkajících se malých firem. Studenti budou schopni aktivně podnikat, tj. založit a řídit malou firmu.
Dovednosti: Specializovat studenty a dát jim dostatek dovedností k založení a řízení vlastní malé firmy.
Kompetence: student budou kompetentní k vlastnímu podnikání v oborech IT, webových a mobilních aplikací.

Prerekvizity

Před studiem daného předmětu musí mít studenti následující znalosti a dovednosti: kreativní myšlení pro založení vlastní malé firmy, schopnost komunikovat a prezentovat své myšlenky jak v týmu, tak individuálně.

Doporučená nebo povinná literatura

BURNS, P. Entrepreneurship and Small Business Management. Fourth Edition. London: Palgrave, 2016. 540 pp. ISBN978-1-137-43035-9. (EN)
KORÁB, V. a V. BUMBEROVÁ. Drobné podnikání. Brno: CERM, 2014, 65 s. ISBN 80-214-2651-9.
SRPOVÁ, J. V. ŘEHOŘ a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5.
STAŇKOVÁ, A. Podnikáme úspěšně s malou formou. 1. vydání. Praha: C. H. BECK pro praxi. 2007. 199 s. ISBN 978-80-7179-926-9.
VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1069-2.
Maurya Ash. LEAN PODNIKÁNÍ. Přejděte od plánu A k plánu, který funguje. BizBooks, 2016. ISBN 978-80-265-0506-8. (CS)
CROLL, Alistair; YOSKOVITZ, Benjamin; JUREK, Viktor. Lean analýza: využijte data k rychlejšímu vybudování lepšího start-upu. BizBooks, 2016. (CS)
Ries, Eric. Lean startup: jak budovat úspěšný byznys na základě neustálé inovace. BizBooks, 2015. (CS)
Osterwalder, A. a kolektiv. Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. 2. vydání. BizBooks, 2015, 278 stran. ISBN 978-80-265-0425-2. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Ve cvičeních je používána forma řešení případových studií, kritické doskuse řešeného problému a týmové práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné zakončení předmětu musí studenti zpracovat semestrální projekt (podnikatelský model Lean Canvas pro založení vlastní malé firmy) a složit závěrečný test.
Udělení klasifikovaného zápočtu: pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
• Zpracování semestrálního projektu v určeném termínu - 50 bodů.
Důvody k neudělení zápočtu!!:
• neodevzdání práce v termínu,
• více jak jedna absence,
• neodprezentování podnikatelského plánu.
Pro úspěšné zakončení předmětu je třeba vykonat závěrečný test - 50 bodů.
Test bude především z informací uvedených na přednáškách. Test bude z 5 otevřených otázek. Z písemného testu musí studenti získat minimálně 26 bodů. Pokud student v 1. termínu nezíská alespoň zmíněných 26 bodů, má možnost složit opravný písemný test. Test je povinnou částí pro úspěšní zakončení předmětu a bude probíhat buď v prostředí MS Teams, nebi v případě zlepšení hygienické situace, v písemné formě.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obsah přednášek:
1. Úvod do problematiky drobného podnikání, historie, základní pojmy, definice, fakta.
2. Založení male firmy krok za krokem.
3. Podnikatelský model Lean Canvas malého podniku.
4. Výběr podnikatelské entity, výhody a nevýhody.
5. Umístění malého podniku.
6. Podnikatelská strategie.
7. Model růstu malého podniku, stádia a krize.
8. Řízení zdrojů malého podniku.
9. Limitovaný marketing
10. Finanční aspekty podnikání, startovní kapitál.
11. Internacionalizace malého podniku.
12. Exit malého podniku, insolvenční zákon.
13. Nové ttrendy podnikání, S and C produkty.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům specializaci v přípravě a v řízení jejich vlastních budoucích malých firem. Vlastní podnikání bude směřováno do oborů IT, webových a mobilních aplikací. Důraz bude kladen také na řízení, marketing a finanční aspekty malých firem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Během semestru studenti zpracují semestrální projekt. Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná, přičemž je povolená jedna absence, kterou student nemusí hlásit a omlouvat. Přesun mezi cvičeními je možný po individuální domluvě s vyučujícím. Cvičení lze nahradit v jiné skupině po individuální domluvě.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

  • Program BIT bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  • Program BAK-MIn bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor