Detail předmětu

Španělský jazyk A2 - 1

FP-SJ1AAk. rok: 2020/2021

Tento kurz se zaměřuje na výuku následujících oblastí:
Praktické dovednosti: Situace během nakupování, popis oblečení, mluvit o nemocech a léčení, dávat rady, mluvit o zvycích v minulosti, mluvit o budoucích plánech, ptát se a odpovídat na dotazy, vyprávět o minulost a ptát se na minulé děje, hovořit o minulosti obecně, vyjádření povinnosti, zákazu.
Gramatické dovednosti: Zájmena předmětu přímého a nepřímého, shoda př. a podst. jmen, srovnávací tvary pravidelné a nepravidelné, sloveso DOLER, minulý čas nedokonavý pravidelných a nepravidelných sloves, vazba IR + infinitiv, tázací zájmena, minulý čas jednoduchý a jeho použití pro popis životopisu, minulý čas jednoduchý v kontextu obecným, předpřítomný čas, vazba HAY QUE, atd.
Slovní zásoba: Oblečení a věci osobní potřeby, barvy, přídavná jména, lidské tělo, data a čísla, cestování a dovolená.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne porozumění základním informacím, pokud jsou vyjádřeny zřetelně a standardním způsobem, naučí se vytvářet jednoduché texty týkající se základních témat, dosáhne úrovně A2- podle ERR. Po absolvování kurzu by měl student zvládnout použít minulé časy již bez větších omezení ve vyjadřování v kontextu jednoduchých minulých události, umí se lépe vyjádřit v kontextu přítomnost - minulost. To mu umožňuje popsat každodenní události bez větších obtíží. Student se umí vyjádřit o tématech nakupování, zdraví, denní rutina. V kulturním kontextu je schopen již chápat jednoduché texty popisujících historické události a jiné reálie španělsky mluvících zemí.

Prerekvizity

Podmínkou zápisu do tohoto kurzu je aktivní znalost španělské gramatiky a slovní zásoby v rozsahu úrovně A1+. Student by měl být obeznámen s rodem nejpoužívanějších podstatných a přídavných jmen, základními tázacími výrazy ve španělštině. Dalším předpokladem je solidní znalost přítomného času, základních předložek a nejzákladnějších předložkových vazeb, dále znalost použití členů a použití slovesa BÝT v obou formách (SER + ESTAR). Student by měl aktivně ovládat zájmena osobní, přivlastňovací, vztažná, a to i ve tvaru předmětu nepřímého. Lexikální znalosti jsou profese, národnost, barvy, číslovky, jídlo (základní potraviny), volný čas a volnočasové aktivity a kalendářní rok (dny, týdny, měsíce).

Doporučená nebo povinná literatura

Espaňol en marcha I (Nivel Básico A1 + A2) - libro del alumno. F.C.Viúdez, Pilar D. Ballesteros, Ignacio Rodero Díez, Carmen Sardinero Franco. Rok vydání 2007 ISBN 978-84-9778-202-9 (ES)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíha formou cvičení. V kurzech je omezen počet studentů na maximálně 16. Při výuce se nejčastěji používá komunikativní metoda. Ve velké míře je také zastoupena audiovizuální technika a internet. Typy jazykových cvičení jsou psané, poslechové, četba, porozumění psanému textu, jazyková cvičení ve dvojicích, jazyková cvičení ve skupinách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky k udělení zápočtu jsou maximálně 3 neomluvené absence a aktivní participace při výuce. Pokud student tato kritéria nesplní, musí pro získání zápočtu na konci semestru úspěšně absolvovat zápočtový test, ve kterém je potřeba dosáhnout bodového hodnocení minimálně 50%.

Jazyk výuky

španělština

Osnovy výuky

Všechny lekce (s názvem Unidad) se opírají o učebnici Espaňol en marcha Nivel Básico (A1+A2).
1. týden – Unidad 9A – Nakupování, ukazovací zájmena a přídavná jména. Zájmena předmětu přímého.
2. týden – Unidad 9B – Základní barvy. Popis oblečení. Shoda podstatného a přídavného jména. Pravidla výslovnosti a pravopisu /g/ /j/.
3. týden – Unidad 9C – Srovnávání přídavných jmen. Přídavná jména k popisu měst.
4. týden - Unidad 10A –Lidské tělo, nemoc a zdraví. Sloveso /doler/. Doporučení s vazbou /por qué no...?/
5. týden – Unidad 10B –Opakované činnosti v minulosti. Minulý čas nedokonavý.
6. týden – Unidad 10C –Mluvit o plánech a záměrech. Vazby /voy a.../ Pravidla pravopisu při psaní přízvuku.
7. týden – Unidad 11A –Otázky. Tázací zájmena.
8. týden – Unidad 11B –Životopisy. Popis minulých událostí. Pravidla pravopisu tázacích zájmen.
9. týden – Unidad 11C –Data a čísla.
10.týden – Unidad 12A –Minulý čas jednoduchý a jeho použití.
11.týden – Unidad 12B -Předpřítomný čas a jeho použití.
12.týden – Unidad 12C -Vazby /Hay que/ /no se puede/.
13. týden – Zápočtový test (dle pokynů vyučujícího).

Cíl

Cílem tohoto kurzu je výuka jazyka a jazykových kompetencí, tak aby student na konci kurzu dosáhl úrovně A2- podle ERR (Evropského referenčního rámce).
Tohoto cíle se dosáhne pomocí výuky minulých časů v různých kontextech, tvorbou otázek a odpovědi, popisu denních zvyků včetně minulých. Student se naučí vyjadřovat se o tématech nákup, zdraví, duševní rozpoložení, události minulé i současné. V kulturním kontextu bude student seznámen s reáliemi španělsky mluvicích zemí v kontextu umění, rozdíly mezi španělsky mluvicími zeměmi, osobnosti hispánského světa, zajímavá místa a obyčeje.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor