Detail předmětu

Němčina pro obchodní praxi 2

FP-NOP2Ak. rok: 2020/2021

Kurz navazuje na obecný jazyk studovaný na střední škole. Vyžaduje velmi dobrou znalost obecného jazyka minimálně na středně-pokročilé úrovni. Předmět je zaměřen na charakteristické vlastnosti odborné hospodářské komunikace. Poskytuje studentům příslušnou slovní zásobu a dovednosti nezbytné pro komunikaci daného zaměření.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět je zaměřen na prohloubení jazykových dovedností studentů, které jsou nezbytné pro odbornou komunikaci s použitím relevantní slovní zásoby. Seznámí je se základní ekonomickou terminologií a umožní jim porozumět jednodušším ekonomickým textům.

Prerekvizity

Předmět navazuje na předmět ze zimního semestru.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní opory:http://www.kj.fme.vutbr.cz/studopory/de/grammar/mluvnice.pdf (CS)
Studijní opory:http://www.kj.fme.vutbr.cz/studopory/de/topics/Geschaftskontakte.pdf (DE)
Studijní opory:ke kurzu: www.vutbr.cz/elearning (CS)
Studijní opory:http://www.kj.fme.vutbr.cz/studopory/de/topics/Geschaftskorrespondenz.pdf (DE)
M. Hiiemäe - Němčina v obchodní praxi - Handelskontakte, LEDA, 2001, ISBN: 80-85927-77-2 (DE)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou praktických jazykových cvičení s důrazem na nácvik jazykových dovedností a rozvíjení slovní zásoby. Doplňuje je samostatná práce studentů v elearningovém prostředí moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Udělení zápočtu je podmíněno aktivní účastí ve cvičeních ve smyslu podmínek uvedených ve vymezení kontrolované výuky, splněním úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia a absolvováním zápočtového testu s hodnocením min. 50%.
Písemnou zkouškou prokáže student/ka schopnost porozumění slyšenému a čtenému projevu, schopnost vyjádřit se písemně na zadané téma a znalost gramatických a lexikálních struktur na úrovni B1+ SERR. Ústní zkouškou prokáže schopnost vyjadřovat se ústně na profesní témata formou situačního rozhovoru na úrovni B1+ SERR.
Zkouška má jeden řádný a dva opravné termíny.

Jazyk výuky

němčina

Osnovy výuky

1. Verkehrsverbindungen – Bahn, Flugzeug, Bus
2. Orientierung in der Stadt, in der Firma
3. Büro – Büroeinrichtung
4. Unternehmen und Branchen
5. Betriebsalltag – Abteilungen und ihre Aufgaben
6. Sicherheit am Arbeitsplatz
7. Auftragsabwicklung
8. Zahlungsverkehr – Bank und Geld
9. Rechnungswesen - Ermittlungsverfahren
10. Produkt
11. Marketing und Werbung
12. Vertriebswege und Messen
13. Zápočtový test

Cíl

Rozvíjení všech jazykových dovedností (poslech, čtení, mluvení, psaní) s důrazem na osvojení terminologie a specifických struktur odborného jazyka, schopnost porozumění odborným hospodářským textům a komunikace o odborných tématech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezence ve cvičení je systematicky kontrolována. Formy nahrazení zameškané výuky stanoví vyučující individuálně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor