Detail předmětu

Nákladový management

FP-nmPAk. rok: 2020/2021

Předmět pojednává o metodách a postupech řízení nákladů a využití nákladových funkcí v cenovém rozhodování a tvorbě cenových strategií, o metodách a postupech kalkulací a jejich uplatnění v rozhodovacích úlohách nákladového řízení ve výrobním podniku, přechod nákladového účetnictví na manažerské účetnictví a nákladový management, výkonově orientované a odpovědnostní účetnictví, účetnictví nákladů ve vztahu k procesům a aktivitám, dále vymezuje moderní nástroje řízení nákladů TC,LCC, dále kalkulace nákladů podle dílčích aktivit (ABC) a s ní související metodu řízení procesů a aktivit (ABM). Předmět poskytuje především informace pro řízení a zejména pro rozhodování. Po absolvování předmětu budou studenti schopni vymezit své požadavky pro různé rozhodovací úlohy, tyto informace roztřídit, zhodnotit a předložit manažerům.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti pochopí význam a potřebu nákladového managementu pro řízení podniku a jeho provázanost na manažerské účetnictví a kontrolu. Studenti budou znát teorii nákladového, manažerského účetnictví a nákladového managementu, informace o minulých jevech, ale také o informace nezbytné pro rozhodování – rozpočetnictví, plánování, nástroje kalkulačních metod a rozhodovací úlohy. Po absolvování předmětu budou studenti schopni zhodnotit dosažené výsledky, najít nedostatky, navrhnout jejich řešení, zdůvodnit a rozhodnout z hlediska řízení nákladů.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti získané v průběhu studia.

Doporučená nebo povinná literatura

KRÁL,B.a kol. Manažerské účetnictví. 3.doplněné vyd. Praha: Management Press, 2010.660s.ISBN 978-80-7261-217-8. (CS)
BREWER,P.C.- GARRISON,R.H.-NOREEN,E.W.Introduction to Managerial Accounting.Published by McGraw-Hill/Irwin. Inc.1221 Avenue of the Americas,New York,NY,10020,2002 by The McGraw-Hill Companies.ISBN 0-07-281787-9. (EN)
GARRISON,R.H. Managerial Accounting.Published by McGraw-Hill/Irwin. Inc.1221 Avenue of the Americas,New York,NZ,10020,2003 by The McGraw-Hill Companies.ISBN 0-07-242338 (EN)
Hradecký, M., Lanča, J., Šiška, L. Manažerské účetnictví.1.vyd. Grada,2008. 264 s.ISBN 978-80-247-2471-3 (CS)
BLOCHER J.E.-CHEN H.K.-COKINS G.-LIN T.W. Cost Management – A Strategic Emphasis. Published by McGraw-Hill/Irwin. Inc.1221 Avenue of the Americas,New York, NY, 10020, 2005, 2002, 1999 by The McGraw-Hill Companies.ISBN0-07-281836-0. (EN)
J.Fibírová,L. Šoljaková, J. Wagner Manažerské účetnictví -- Nástroje a metody. 1.vyd.Grada, 2012, 391 s.ISBN 978-80-7357-712-4. (CS)
ŠOLJAKOVÁ, L.Strategicky zaměřené manžerské účetnictví.1.vyd.Praha:Management Press.2009.206s.ISBN 978-80-7261-199-7 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu při výuce v prezenční formě:
Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou a ústní zkouškou. U písemné zkoušky dostane student dvě otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti nákladového managementu, u ústní zkoušky jsou ověřovány hlubší znalosti studenta z dané problematiky.
Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě testu.
TEST (14. 4. 2021): 40 bodů
Min. počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů.
Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány ústní zkouškou (on-line). U ústní zkoušky dostane student dvě otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti nákladového managementu.
Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě testu.
TEST (14. 4. 2021): 40 bodů
Min. počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů.
Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.

Zakončení předmětu v distanční formě:
Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány ústní zkouškou (on-line) z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti nákladového managementu.
Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě on-line testu.
TEST (14. 4. 2021): 40 bodů
Min. počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů.
Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova přednášek :
Obsah a pojetí nákladového managementu. Systémový přístup k nákladovému managementu.
Členění nákladů a výnosů z hlediska potřeb řízení orientované na rozhodování, oportunitní náklady.
Rozhodovací úlohy. Základní klasifikační hlediska těchto úloh, CVP. Optimalizace objemu výroby, optimalizace sortimentu, rozhodovací úlohy „buď anebo“.
Rozpočetnictví v tržních podmínkách.
Strategické nákladové řízení- kalkulace cílových nákladů (Target Costing) a kalkulace životního cyklu výrobku (LCC)
Strategické nákladové řízení- kalkulace podle dílčích aktivit - metoda ABC
Řízení procesů, činností a aktivit - metoda ABC/M
Strategické nákladové řízení- hodnotová analýza
Strategické nákladové řízení-pojetí strategického řízení nákladů, faktory ovlivňující strategické řízení nákladů (TQM,JIT,Toerie omezení)
Cost Cutting – alternativní přístupy snižování nákladů.


Cvičení:
Každé cvičení navazuje na předchozí přednášku s důrazem na praktické procvičování jednotlivých témat přednášek
1.,2. Relevantní, irelevantní náklady. Rozdílové náklady a výnosy. Přírůstkové a hraniční
náklady. Oportunitní náklady a výnosy-výpočtové příklady.
3.,4. Krátkodobé rozhodovací úlohy , bezpečnostní marže, CVP-výpočtové příklady.
Optimalizace výroby-výpočtové příklady.
5.,6. Optimalizace sortimentu, úlohy buď anebo"-výpočtové příklady.
Sestavení velitelského rozpočtu.
7.,8. Metoda ABC.
9.,10.Metoda TC a LCC. Hodnotová analýza.
11.,12. TEST I.Zápočet.

Cíl

Cílem předmětu nákladové managementu je seznámit studenty se vzájemnými vztahy mezi finančním a nákladovým účetnictvím, manažerským účetnictvím a nákladovým management. Nákladový management vystupuje jako samostatný informační nástroj vnitřního řízení podniku. Obsahuje jednak klasické kalkulační postupy pro zachycování vnitřních jevů, které skutečně v minulosti proběhly a současně nové přístupy zajišťující informace pro manažery, tedy orientované na budoucnost. Analýza chování nákladů a matematické propočty jsou důležité pro manažerské rozhodování. Přechod manažerského účetnictví na nákladový management uzavírá celkový pohled na vzájemné propojení ekonomického informačního systému.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky v průběhu semestru je na základě absolvování jednoho testu. V případě omluvené neúčasti na cvičení může vyučující v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování náhradního úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
    obor MGR-ŘEP , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning