Detail předmětu

Mezinárodní obchod

FP-PmoPAk. rok: 2020/2021

Předmět poskytuje znalostí související s oblastmi mezinárodního podnikatelského prostředí a obchodování. Cílem předmětu je vysvětlit studentům charakteristiky mezinárodního prostředí a význam mezinárodního obchodu, vymezit základní pojmy, kategorie, hlavní subjekty a organizace v mezinárodním obchodu, seznámit je se základními obchodními operacemi v mezinárodním obchodním styku. Zvládnout úpravu závazkových vztahů, typy vybraných mezinárodních smluv, přehledně s vnitrostátními předpisy, typickými mezinárodními zvyklostmi a vybranými vzorovými smlouvami a dodacími podmínkami. Zvládnout proces uzavírání smlouvy se zahraničním partnerem, způsoby plateb a zajišťování závazků v zahraničním obchodním styku.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát postupy při vývozních a dovozních operacích firem, uzavírání smluv a platební podmínky při těchto operacích. Osvojí si terminologii mezinárodního obchodu a postupy při řízení a financování obchodních operací podnikatelských subjektů na mezinárodních trzích a možnosti financování mezinárodního obchodu firem.

Prerekvizity

Základní ekonomické kategorie, informační gramotnost, základy organizace podniků, metody finanční analýzy, bankovní operace a pojišťovací operace.

Doporučená nebo povinná literatura

BENEŠ, V. a kol. Zahraniční obchod. 1.vyd. Praha: Grada Publishimg, 2004. 328s. ISBN80-247-0 558.
MACHKOVÁ, H., SATO, A, ZAMYKALOVÁ, M. a kol. Mezinárodní obchod a marketing: Praktická výkladová encyklopedie. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. 266 s. ISBN 80-247-0364-5.
MACHKOVÁ, H., ČERNOHLÁVKOVÁ, E., SATO, A. a kol. Mezinárodní obchodní operace. 3 vyd. Praha: Grada Publisching, 2003. 230 s. ISBN 80-247-0686-5.
JANATKA, F a kol. Obchod v rámci Evropské unie a obchodní operace mimo členské země EU. Praha: ASPI Publishing, 2004. 295 s. ISBN 80-7357-006-8.
CZINKOTA, M., R., RONKAINEN, I., A., MOFFERT, M., H. International Business . 7. vyd. South-Western: THOMSON, 2005. 782 s. ISBN 0-324-20610-0.
JENÍČEK, V. Globalizace světového hospodářství.1.vyd. Praha: C.H.Beck, 2002. 152 s. ISBN 80-7179
HOLLENSEN, S. Global Marketing: A Market Responsive Approach. 2.vyd. UK: Prentice Hall, 2001. 667 s. ISBN 0-273-64644-3.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Při hodnocení předmětu je důraz kladený na systematickou, průběžnou práci studentů. Výsledné hodnocení je klasifikováno dle stupnice ECTS a bude závislé nejen na výsledcích písemného prověření znalostí, ale také na aktivní kontrolované účasti studentů na přednáškách. Cílem hodnocení je prověřit znalosti, schopnosti a dovednosti studentů formou zpracování semestrálního projektu a znalostním testem. Pro ocenění průběžné přípravy je vypracován systém bodového hodnocení.
Aktivity Maximální počet bodů
1.Terénní výzkum 30
2. Individuální písemný projekt 60
3. Přednášky odborníků z praxe (2-3) 10
Celkem / za aktivity 1-3/ 100 (min. 50 %)
Zápočtový test (písemný) 100 (min. 50 %)
Celkové hodnocení (100+100)/2= 100 (min. 50 %)

Podmínkou pro udělení zápočtu je dosažení hodnocení E (tj. min 50 bodů po přepočtu). Výsledné hodnocení předmětu je průměrem bodů za cvičení a bodů za zápočtový test.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Vymezení základních pojmů mezinárodního obchodu.
Mezinárodní podnikatelské prostředí.
Formy vstupu podniků na mezinárodní trhy.
Zahraniční obchodní politika ČR
Příprava vývozu.
Dokumenty v mezinárodním obchodě.
Rizika mezinárodního obchodu.
Pojištění rizik v mezinárodním obchodu.
Logistika v mezinárodním obchodu.
Platební instrumenty v mezinárodním obchodu.
Kupní smlouvy v mezinárodním obchodu.
Financování mezinárodního obchodu.
Formy podpory mezinárodního obchodu.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s významem mezinárodního obchodu, s jeho formami, s vývozními a dovozními operacemi a s mnohostranným obchodem. Zvládnout úpravu závazkových vztahů, typy vybraných mezinárodních smluv, přehledně s vnitrostátními předpisy, typickými mezinárodními zvyklostmi a vybranými vzorovými smlouvami a dodacími podmínkami. Zvládnout proces uzavírání smlouvy se zahraničním partnerem, způsoby plateb a zajišťování závazků v zahraničním obchodním styku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech, při zpracování seminární práce a pod.. Nahrazení zameškané, řádně omluvené nepřítomnosti na výuce je formou náhradního organizovaného zaměstnání s vypracováním nového úkolu a jeho hodnocení podle kriterií při udělování zápočtu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor