Detail předmětu

Italský jazyk A2 - 2

FP-IJ2AAk. rok: 2020/2021

Gramatika: dvojice zájmen, vztažná zájmena, konjunktivy, podmínková souvětí, gerundium
Slovní zásoba: sport, umění, příroda a živ. prostředí, škola
Reálie: italští vynálezci, problémy dnešní Itálie, italské umění, italská literatura

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, pokud si osvojí slovní zásoby v rozsahu 1400 slov, prohloubí si veškerou gramatiku, bude
schopen přeložit obtížnější text, komunikovat slovem a písmem na běžné téma každodenního života.

Prerekvizity

Italština pro začátečníky, Italština pro mírně pokročilé, Italština pro středně pokročilé. Znalosti v rozsahu učebnice Nuovo Progetto italiano 1 (U1-U11)

Doporučená nebo povinná literatura

T.Marin, S. Magnelli: Nuovo Progetto Italiano 2 (IT)
J.Janešová: Italština pro samouky (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou semináře, kdy je student aktivně zapojený do výuky. Novou látku vyučující vysvětlí v hodině, popřípadě se student připraví doma sám za pomoci on-line kurzu v Moodlu. Během výuky je kladený důraz na to, aby student co nejvíce mluvil a získal tak potřebné znalosti a sebedůvěru v komunikaci v daném cizím jazyce. Doma pak student aktivně pracuje v on-line kurzu, kde je pro něj připravena řada cvičení na procvičování slovní zásoby, gramatiky, poslechu a psaní. Během výuky se používají PW prezentace, interaktivní tabule, internet.

Způsob a kritéria hodnocení

Během semestru student dělá řádně domácí úkoly, připravuje se v e-learningovém kurzu v Moodlu (včetně průběžných testů on-line), je v hodině aktivní a řádně dochází do výuky. Na konci semestru student píše test a je i ústně vyzkoušen (tj. konverzace v daném jazyce).

Jazyk výuky

italština

Osnovy výuky

1. týden- U1: dvojice zájmen, tázací zájmena; na univerzitě.
2. týden- U1: dvojice zájmen ve složených časech; italské školství.
3. týden- U2: vztažná zájmena; práce, pracovní pohovor
4. týden- U2: "stare per", stare+gerundium; CV
5. týden- U3: stupňování přídavných jmen; na prázdninách, italská města
6. týden- U3: slovesa "farcela" a "andarsene"; v hotelu
7. týden- U5: konjunktiv přítomný- tvoření, použití; zdraví
8. týden- U5: konjunktiv minulý- tvoření, použití; sport v Itálii
9. týden- U6: rozkazovací způsob (I); hudba, italská opera a současná hudba
10. týden- U6: rozkazovací způsob (II)
11. týden: U7: konjunktiv imperfekta- tvoření, použití; příroda
12. týden: U7: konjunktiv trapassata- tvoření, použití; ochrana životního prostředí
13. týden: opakování U1-U7

Cíl

Osvojení si slovní zásoby v rozsahu 1400 slov, prohloubení si veškeré gramatiky,
schopnost přeložit obtížnější text, komunikovat slovem a písmem na na běžné téma každodenního života. Výstupní úroveň B1 evropského referenčního rámce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor