Detail předmětu

Základy financování

FP-MzfKAk. rok: 2020/2021

Podnik a jako součást finančního systému. Základní účetní výkazy podniku - zdroj informací pro finanční rozhodování. Zakladatelský rozpočet. Řízení oběžného majetku podniku. Investiční rozhodování. Zdroje financování. Peněžní tok podniku Finanční cíle podniku a jejich hodnocení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Studenti budou mít přehled o postavení podniku v rámci finančního systému, znát ekonomická kritéria rozhodování o právních formách financování, faktory určování podnikových potřeb a jejich promítání do finančních požadavků, zásady tvorby rozpočtů a prognózy výnosů z investičních záměrů. Studenti získají přehled o potenciálních zdrojích financování a vhodnosti jejich použití.
Dovednosti: Studenti budou schopni identifikovat jednotlivé potřeby v závislosti na oboru působení podnikatelského subjektu a zdůvodnit potřebu zdrojů financování, finančně vyjádřit procesy probíhající v podniku a zvolit kritéria pro posouzení efektivnosti vybraných procesů.
Způsobilosti: Studenti dokážou sestavit zakladatelský rozpočet podniku, tj. definovat majetkové potřeby a kalkulovat potřebu zdrojů financování. Budou schopni sestavit rozpočet investičního projektu a odhadnout budoucí výnosy na základě zadaných parametrů; aplikovat vhodné metody hodnocení investičních projektů. Dovedou stanovit náklady a výdaje spojené s jednotlivými zdroji financování, posoudit vhodnost využití úvěrových zdrojů a leasingu. Dokážou zhodnotit efektivnost vynakládání disponibilních zdrojů na základě metod finanční analýzy.

Prerekvizity

Znalost účetních výkazů, podnikovo-ekonomické terminologie, znalost matematických funkcí.

Doporučená nebo povinná literatura

POLOUČEK, S. a kol. (2009) Peníze, banky, finanční trhy. Praha: C. H. Beck. 415 s. ISBN 978-80-7400-152-9. (CS)
REŽŇÁKOVÁ, M. (2005) Finance. Finanční systém. 1. díl. 1. vydání. Brno: CERM. 70 str. ISBN 80-214-3006-0. (CS)
POLOUČEK, S. a kol. (2006) Bankovnictví. 1. vydání. Praha: C. H. Beck. 716 s. ISBN 80-7179-462-7 (CS)
REŽŇÁKOVÁ, M. Finance. Finanční systém. 2. díl. 1. vydání. Brno: CERM, 2005. 84 str. ISBN 80-214-3005-2 (CS)
NÝVLTOVÁ, R. a REŽŇÁKOVÁ, M. Mezinárodní kapitálové trhy jako zdroj financování. Praha: Grada Publishing, 224 s. 2007. 978-80-247-1922-1 (CS)
MUSÍLEK, P.: Trhy cenných papírů. Praha: Ekopress, 2002. 459 s. ISBN 80-86119-55-6. (CS)
DVOŘÁK, P. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde, 1999 (CS)
RADOVÁ,J.a DVOŘÁK,P. Finanční matematika pro každého. 1. vyd. Praha: Grada, 1993. 175 s. ISBN 80-85623-27-7. (CS)
MISHKIN, FREDERIC, S. The economics of money, banking, and financial markets, 8th ed. Boston: Pearson/addison Wsley, 2007. 0-321-28726-6. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu principů, rozhodovacích problémů a metodologie dané disciplíny. Cvičení podporují zejména praktické zvládnutí látky obsažené v přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky pro udělení zápočtu:
a) Aktivní účast ve cvičeních: Student je povinný aktivně se zúčastnit minimálně pěti cvičení. Nepřipravenost na cvičení je sankcionována -2 body za každé cvičení, které se odečítají z bodového hodnocení získaného z testu z příkladů. Omluva za neúčast na cvičení se řídí předpisy VUT v Brně.
b) Zápočtový test: Student na konci semestru absolvuje test z příkladů (max. 35 bodů).
Studentovi bude udělen zápočet, když bude mít alespoň 17,5 bodů z cvičení. Hodnocení z cvičení vstupuje do celkového hodnocení předmětu.
Zkouška: pouze písemná, teoretické otázky (testové i otevřené), hodnocení dle SZŘ (min. 50 %.potenciálního bodového hodnocení).
Výsledné hodnocení z předmětu: součet bodů ze cvičení a ze zkoušky, výsledná známka dle SZŘ.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu. Podnik a jako součást finančního systému.
2. Základní účetní výkazy podniku - zdroj informací pro finanční rozhodování.
3. Zakladatelský rozpočet. Výrobní faktory a jejich spotřeba.
4. Řízení oběžného majetku podniku - zásoby, pohledávky.
5. Investiční rozhodování – rozpočet kapitálových výdajů a příjmů. Metody hodnocení investičních projektů.
6. Zdroje financování. Interní zdroje financování.
7. Krátkodobé financování (dodavatelský úvěr, bankovní úvěry, podpůrné programy).
8. Dlouhodobé zdroje financování.
9. Peněžní tok podniku – výdaje, příjmy, metody sestavování cash flow
10. Finanční cíle podniku a jejich hodnocení. Postup analýzy finančních výsledků podniku.
11. Finančně poměrové ukazatele.
12. Rozbor ziskovosti podniku. Analýza provozní výkonnosti.
13. Souhrnné ukazatele hodnocení výkonnosti podniku a přístupy k jejich tvorbě.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studeny se základními finančními toky v podniku, jejich sledováním a predikováním s využitím relevantních externích a interních informací.
K tomu je nutné zvládnout přístupy k definování podnikových potřeb na základě podnikatelského záměru a zvolené formy podnikání, osvojit si metody pro plánování a hodnocení obnovy dlouhodobého majetku, aplikovat ekonomická kritéria řízení zásob, definování možných zdrojů financování podnikových potřeb a posuzovat jejich vhodnosti pro podnik.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.
Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor