Detail předmětu

Základy ekonomie

FP-MzaeKAk. rok: 2020/2021

Předmět pojednává o mikroekonomických vztazích a souvislostech, pojmech a nezbytných teoretických základech nutných pro mikroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování mikroekonomického subjektu v tržním prostředí. Obsahová náplň předmětu je zaměřena zejména na problematiku chování spotřebitele a firmy v prostředí dokonalé i nedokonalé konkurence. Předmět dále pojednává o problematice výrobních faktorů a produkčních funkcí. V náplni předmětu je také zastoupena oblast státních zásahů z mikroekonomického hlediska.
Ve druhé části předmět pojednává o základních ekonomických vztazích a souvislostech, pojmech a nezbytných teoretických základech nutných pro rozbor aktuálních otázek současné ekonomiky. Posluchač získá ucelené pensum znalostí o racionálním chování subjektů v tržním prostředí ve vztahu k otázkám dotýkajících se spotřeby, investic, inflace a nezaměstnanosti, měření výstupu ekonomiky a jeho dlouhodobého růstu, hospodářského cyklu, fiskální a monetární politiky. Předmět vede k pochopení chování ekonomiky jako celku.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen vysvětlit základní pojmy z ekonomické teorie, principy ekonomického chování člověka, jakož i porozumí základnímu mechanismu národní ekonomiky a její rovnováhy, včetně propojení národní ekonomiky se světovou a jejich vliv na lokální zájmy firem a institucí.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické a matematické znalosti ze střední školy

Doporučená nebo povinná literatura

HOLMAN, R. Ekonomie. C.H.Beck 1999. 726 s. ISBN 80-00-686028-1
ŠKAPA, S. Mikroekonomie. VUT v Brně, FP 2004. 90 s. ISBN 80-214-2566-0.
FRANK, H. R., BERNANKE, B. S. Ekonomie. Grada. 2004. 802 s.ISBN 80-247-0471-4
GROLIGOVÁ I., MANDELÍK, P. Makroekonomie, FP VUT, Brno 2003, 130s. ISBN 80-214-2402-6

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavkem ke zkoušce je minimálně 80% účast na rozvrhované výuce a znalost probrané látky, kterou studující prokazuje ve formě písemného testu. Hodnotí se ucelené znalosti z mikroekonomie a makroekonomie.

Forma zkoušky je písemná. Z písemného testu je možné obdržet max. 60 bodů, přičemž student musí získat minimálně 30 bodů. Písemný test obsahuje teoretickou část (obsahující celkem 18 otázek) a praktickou část (obsahující celkem 2 příklady). Z teoretické části může student získat maximálně 40 bodů, z praktické části může student získat maximálně 20 bodů. Pro úspěšné absolvování písemného testu musí student získat minimálně 20 bodů z teoretické části a minimálně 10 bodů z praktické části.
V případě, že student dosáhne minimální hranice bodů nezbytné pro úspěšné absolvování zkoušky, přičítají se k danému výsledku rovněž body získané v průběhu semestru. Výsledná známka je tedy součtem bodů získaných na cvičeních a bodů ze zkoušky.
Stupnice pro výslednou klasifikaci je následující:
A: 54-60 bodů
B: 48-53 bodů
C: 42-47 bodů
D: 36-41 bodů
E: 30-35 bodů
F: méně než 30 bodů

Studující má právo se od zkoušky odhlásit nejpozději 24 hodin před jejím začátkem. Studující, který se od zkoušky odhlásil(a), je posuzován(a), jako kdyby nebyl(a) ke zkoušce přihlášen(a). Odstoupí-li studující od zkoušky po jejím začátku, nedostaví-li se ke zkoušce bez řádné omluvy, nebo jeho/její omluva není přijata, je klasifikován(a) stupněm „F”.
Neodhlásil-li se studující včas od zkoušky, může se z vážných, zejména zdravotních, důvodů omluvit zkoušejícímu i dodatečně, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od určeného termínu pro konání zkoušky nebo od odpadnutí překážky bránící omluvě. Studující v omluvě uvádí vážný důvod, proč se ke zkoušce nemohl(a) dostavit.
Nesouhlasí-li studující s hodnocením předmětu, pak má právo se proti tomuto výsledku odvolat a to do 24 hodin od doby, kdy bylo hodnocení vloženo do IS VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Úvod do předmětu a základní východiska - Vznik ekonomie a jejího předmětu. Základní ekonomické principy, jejich měření. Chyby v ekonomickém způsobu myšlení a uvažování. Ceny jako mechanismus koordinace lidských činností. Racionální chování člověka. Statky a výrobní faktory. Domácnosti a firmy. Alternativní ekonomické systémy. Ekonomický koloběh výrobních faktorů a statků, důchodů domácností a příjmů firem.
2) Chování spotřebitele a formování poptávky – Teorie užitu. Optimum (rovnováha) spotřebitele. Tržní poptávka. Zákon klesající poptávky. Elasticita poptávky.
3) Chování firmy na dokonale konkurenčním trhu - účetní náklady a ekonomické náklady. Účetní zisk a ekonomický zisk. Dělení nákladů. Zisk jako rozdíl výnosů a nákladů. Rovnováha firmy. Křivka nabídky a bod uzavření firmy. Elasticita nabídky
4) Tržní rovnováha a efektivnost - tržní rovnováha a rovnovážná cena. Dosahování tržní rovnováhy. Stabilita tržní rovnováhy. Vyrovnání mezního užitku a mezních nákladů.
5) Chování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence - vznik nedokonalé konkurence, základní charakteristika tržních struktur: monopol, oligopol. Monopolistická konkurence. Monopson.
6) Trh výrobních faktorů – trh kapitálu, trh práce a trh půdy (poptávka na trhu úvěrového kapitálu, nabídka peněžního kapitálu, rovnováha na trhu peněžního kapitálu, nabídka práce, poptávka po práci, rovnováha na trhu práce). Nezaměstnanost, její formy a příčiny vzniku. Měření nezaměstnanosti. Státní politika zaměstnanosti.
7) Mikroekonomická politika státu a zásahy státu do cen - Formy zásahů státu na ochranu trhu. Cenový strop. Účinek spotřební daně na změnu ceny a množství statku. Subvence k ceně (cenová podlaha).
8) Agregované veličiny - agregátní nabídka a agregátní poptávka. Růst a pokles AD a AS, agregátní výdaje, sklon křivky AS, sklon křivky AD. Model AS-AD.
9) Měření výkonnosti ekonomiky. Ukazatele typu produkt a důchod. Nominální, reálný a potenciální HDP. Alternativní ukazatele životní úrovně.
10) Makroekonomické cíle a hospodářská politika státu. Fiskální politika – veřejné finance, státní rozpočet, vestavěné stabilizátory, diskrétní opatření, expanzivní a restriktivní fiskální politika.
11) Teorie peněz, rovnováha na trhu peněz, peněžní multiplikátor.
12) Inflace a její příčiny, druhy inflace. Teorie Phillipsovy křivky. Monetární politika. Nástroje a cíle monetární politiky, expanzivní a restriktivní monetární politika.
13) Vnější obchodní a měnová politika, volný obchod a protekcionismus, měnové kurzy.

Cíl

Cílem předmětu je osvojení si znalostí z oblasti ekonomie a získání schopnosti jejich aplikace při analýze reálných jevů z tržního prostředí a při řešení případových studií. Na základě osvojení si pojmů a principů mikroekonomie a makroekonomie student porozumí logice tržního procesu, působení tržního mechanismu a hospodářské politice státu v každodenním životě.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

22 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor