Detail předmětu

Veřejné právo

FP-UvpPAk. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu je seznámení studentů s oblastí veřejného práva. Studenti budou postupně seznamováni s jednotlivými odvětvími veřejného práva, a to s právem ústavním, trestním, správním stavebním, živnostenským a daňovým, a to včetně jejich vzájemných souvislostí.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát teoretická východiska a z nich vycházející pozitivní platnou právní úpravu. Osvojí si instituty veřejného práva, na něž je předmět zaměřen. Budou schopni se orientovat v právních normách z hlediska jejich systematického uspořádání, budou rozumět základní právní terminologii a budou schopni používat právní terminologii nezbytnou při aplikaci veřejněprávních norem jak v dalším navazujících právních i ekonomických předmětech, tak ve své budoucí odborné praxi.

Prerekvizity

Student musí mít povědomí o základních právních pojmech.

Doporučená nebo povinná literatura

Horzinková, E. Živnostenský zákon v praxi, Anag,8 aktualizované vydání
Pomahač, R. Evropské veřejné právo, Aspi, 239 s. ISBN 80-7357-014-9
ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. 12. 1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, č. 2/1993 Sb.
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet není udělován.
Zkouška probíhá formou písemného testu. Test se skládá z 30 otázek se 4 variantami odpovědí, z nichž je vždy pouze jedna odpověď správná. Ověřovány jsou znalosti probrané látky. Klasifikace probíhá v souladu se směrnicí Podnikatelské fakulty VUT. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba minimálně 50 % bodů. Účast na zkoušce je povinná.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základy ústavního práva - Ústava, subjekty ústavního práva, ústavněprávní vztahy, stabilita a dynamismus ústavy
2. Listina základních práv a svobod - základní práva a svobody, nezadatelnost, nezcizitelnost, nepromlčitelnost, nezrušitelnost, Schengenský prostor
3. Trestní právo, trestní zákoník - trestný čin, retroaktivita, trestní odpovědnost, skutková podstata TČ, pachatel
4. Trestní právo, trestní řád - trestní řízení, presumpce neviny, osoby činné v trestním řízení, vina a trest, hlavní líčení, důkaz, vazba
5. Přestupky - přestupek, sankce, blokové řízení, příkazní řízení
6. Správní řád - správní řízení, podání, lhůta, správní orgán, doručování, rozhodnutí, exekuce
7. Přezkum správních rozhodnutí, právo na informace - odvolání, rozklad, obnova řízení, autoremedura, přezkumné řízení, právo na informace
8. Soudní přezkum správních rozhodnutí - správní žaloba, kasační stížnost, kasační princip
9. Stavební zákon - územní řízení, stavební řízení, územní rozhodnutí, územní souhlas, územní plánování, kolaudační souhlas
10. Katastr nemovitostí - nemovitá věc, parcela, pozemek, evidence v katastru nemovitostí
11. Živnostenské podnikání - vázaná, koncesovaná a volná živnost, provozovna, odpovědný zástupce
12. Daňový systém a daňové právo - daň, konstrukční prvky daně, plátce, poplatník
13. Daňový řád - daňové řízení, vyměření daně, doměření daně

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se systematikou a jednotlivými odvětvími veřejného práva. Studenti budou postupně seznámeni se základními instituty ústavního, trestního a správního práva včetně přestupkového zákona, stavebního zákona a daňových předpisů. Po absolvování předmětu by měl student být schopen se v těchto odvětvích orientovat a řešit základní problémy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách dobrovolná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-UAD-D , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program BAK-UAD bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning