Detail předmětu

Veřejné finance

FP-UvfKAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen především na následující oblasti: Veřejná volba jako východisko pochopení veřejných financí, základní kategorie veřejných financí, veřejné příjmy a veřejné výdaje, základy daňové teorie včetně nadměrného daňového břemene, fiskální federalismus, rozpočtová soustava v ČR, rozpočtový deficit a veřejný dluh. Základy financování vybraných odvětví veřejného sektoru. Etické aspekty veřejných financí.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Student vyjmenuje a popíše základní vztahy veřejných financí, umí analyzovat, popsat a zdůvodnit souvislosti veřejných financí a veřejné volby. Vysvětlí pojmy veřejné statky, veřejný sektor, veřejné příjmy a výdaje, rozpočtová soustava, veřejný rozpočet, rozpočtové určení daní. Umí definovat hlavní specifika rozhodování ve veřejném sektoru. Umí analyzovat dopady rozpočtového deficitu a veřejného dluhu na ekonomický vývoj země v krátkém i dlouhém období.
Dovednosti: Student umí vyhledávat, třídit a správně interpretovat sociálně ekonomická data, týkající se veřejného sektoru, dovede zvažovat dopady očekávaného fiskálního vývoje na úrovni centrálního rozpočtu i rozpočtů decentralizovaných. Umí předvídat důsledky fiskálního vývoje pro podnik.
Obecné způsobilosti: Student se orientuje v běžné politickoekonomické realitě, průběžně sleduje a vyhodnocuje ekonomickou, politickou a sociální situaci v ČR a mezinárodním kontextu. Dokáže analyzovat standardně dostupné informace o ekonomickém a politickém vývoji země. Umí pracovat v týmu, prezentovat své názory a argumentovat.

Prerekvizity

Středoškolské znalosti politického a volebního systému v ČR. Základní makroekonomické agregáty a vztahy.

Doporučená nebo povinná literatura

LAJTKEPOVÁ, E. (2013): Veřejné finance v České republice: teorie a praxe. 1. vyd. Brno: CERM. (CS)
LAJTKEPOVÁ, E. (2015): Veřejné finance - studijní opora pro studenty kombinovaného studia. 2. aktual. vyd. Brno: Fakulta podnikatelská. (CS)
KUBÁTOVÁ, K. (2015). Daňová teorie a politika. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer. (CS)
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Vyhláška MF 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění. (CS)
PEKOVÁ, J. (2011): Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer. (CS)
PROVAZNÍKOVÁ, R. (2015). Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 3. aktual. vyd. Praha: Grada Publishing. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti zpracují seminární práci na téma, individuálně dohodnuté s vyučujícím. Pro výuku je využívána studijní opora, ve které je možnost kontrolních testů. Předmět je zakončen písemným testem a ústním pohovorem. V rámci semestru mají studenti k dispozici 26 hodin konzultací s vyučujícím.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základní tematická náplň předmětu je následující:
1. Úvod do studia veřejných financí. Pojmy: veřejné statky, veřejný sektor, veřejné finance, rozpočtová soustava, veřejný rozpočet.
2. Teorie veřejné volby, specifikum rozhodování ve veřejném sektoru. Postupy rozhodování a jejich vliv na výsledek rozhodování. Politický a volební systém v ČR, financování politických stran.
3. Veřejné příjmy. Klasifikace veřejných příjmů. Daňové a nedaňové příjmy.
4. Veřejné výdaje. Klasifikace veřejných výdajů. Veřejné výdaje a agregátní poptávka. Faktory ovlivňující růst veřejných výdajů. Efektivnost veřejných výdajů.
5. Základy daňové teorie a daňové politiky. Historie daní. Daňové principy, spravedlnost a efektivnost daní. Daňová kvóta. Daňová politika.
6. Fiskální federalismus. Základní pojmy, centralizace vs. decentralizace. Modely fiskálního federalismu.
7. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Rozpočtový proces EU. Příjmy a výdaje rozpočtu EU, pozice ČR.
8. Rozpočtová soustava České republiky. Jednotnost rozpočtové soustavy. Soustava veřejných rozpočtů. Parafiskální fondy. Rozpočty územně samosprávných celků.
9. Státní rozpočet. Pojetí státního rozpočtu z hlediska finančního a právního. Rozpočtový proces. Příjmy a výdaje státního rozpočtu. Význam státního rozpočtu v rozpočtové soustavě.
10. Rozpočtový deficit a veřejný dluh. Příčiny vzniku a možnosti řešení. Situace v ČR a dalších zemích.
11. Etika veřejných financí. Význam etiky ve veřejném sektoru a veřejných financích. Etika redistribuce. Etické kodexy.
12. Sociální politika a sociální zabezpečení. Modely a nástroje sociálního zabezpečení. Sociální zabezpečení v ČR.
13. Základy financování vybraných odvětví veřejného sektoru. Financování školství, vědy a výzkumu, zdravotnictví. Situace v ČR a dalších vybraných zemích.

Cíl

Cílem předmětu je vytvoření vazby mezi teorií veřejných financí a v širokém pojetí i teorií veřejné ekonomie a moderní praxí veřejných financí. K tomu je třeba, aby si studenti osvojili základní znalosti z oblasti veřejných financí a veřejné ekonomie a pochopili podmíněnost vztahů veřejných financí veřejnou volbou.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená. Výuka probíhá dle semestrálního rozvrhu. Způsob nahrazování zameškané výuky je plně v kompetenci učitele.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-KS bakalářský

    obor BAK-UAD-KS , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor