Detail předmětu

Účetnictví subjektů veřejného sektoru

FP-UusvsPAk. rok: 2020/2021

Předmět obsahuje charakteristiku subjektů veřejné správy, popis povinností subjektů veřejné správy v oblasti vedení účetnictví, věnuje pozornost rozsahu vedení účetnictví, účetním dokladům, zápisům a účetním knihám. Akcent předmětu je zaměřen na účtování majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupem předmětu je:
- osvojení si teoretických poznatků a znalostí o účetnictví vybraných účetních jednotek;
- rozvoj dovedností v oblasti účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, výnosů, nákladů a výsledku hospodaření vybraných účetních jednotek;
- získání základních dovedností vedoucích k sestavení účetní závěrky vybraných účetních jednotek a porozumění obsahu a struktuře účetních dat obsažených v účetní závěrce.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti finančního účetnictví.

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (CS)
KOLEKTIV AUTORŮ. ÚZ č. 1064 - Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Kontrola. Ostrava: Sagit, 2015. 416 s. ISBN 978-80-7488-092-6. (CS)
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (CS)
PROKŮPKOVÁ, D. a M. SVOBODA. Jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 152 s. ISBN 978-80-7478-522-1. (CS)
KRBEČKOVÁ, M. a J. PLESNÍKOVÁ. FKSP sociální fondy, benefity a jiná plnění. 4. vyd. Olomouc: ANAG, 2014. 183 s. ISBN 978-80-7263-865-9. (CS)
České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (CS)
MÁČE, M., D. PROKŮPKOVÁ a Z. MORÁVEK. Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu: aplikace v příkladech. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 632 s. ISBN 978-80-247-3637-2. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodiky dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je potřebné:
- absolvovat všechna cvičení
- získat ze zápočtové písemky minimálně klasifikační stupeň "E"
Pro udělení zkoušky :
- student bude muset získat minimálně klasifikační stupeň "E" ze zkouškové písemky
- celkový klasifikační stupeň za předmět bude studentovi vycházet z průměru hodnocení ze zápočtové i zkouškové písemky (příklad: zápočtová písemka klasifikována "A", zkoušková písemka "E", výsledné hodnocení "C")
- student bude skládat ústní dozkoušení v případě nejasného výsledku hodnocení

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do studia předmětu, vymezení hlavních aspektů účetnictví subjektů veřejného sektoru
2. – 4. Právní úprava finančního účetnictví vybraných účetních jednotek, tj. organizačních složek státu, státních fondů podle rozpočtových pravidel, územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, Reginálních rad regionů soudržnosti, příspěvkových organizací a zdravotních pojišťoven, související pojmy
5. – 6. Základní ekonomické a účetní kategorie, výkazy vybraných účetních jednotek;
7. Dlouhodobý majetek – klasifikace, oceňování, účtování obvyklých hospodářských operací;
8. Zásoby – klasifikace, oceňování, účtování obvyklých hospodářských operací;
9. Krátkodobý finanční majetek – klasifikace, oceňování, účtování obvyklých operací;
10. Zdroje financování – klasifikace, oceňování, účtování obvyklých hospodářských operací;
11. Výnosy a náklady – klasifikace, oceňování, účtování obvyklých hospodářských operací;
12. Účetní uzávěrka a závěrka vybraných účetních jednotek;
13. Využití účetní závěrky pro ekonomické řízení.

Cíl

Cílem předmětu je získat znalosti o finančním účetnictví subjektů veřejného sektoru, jeho hlavních rozdílech proti finančnímu účetnictví podnikatelů a pravidlech, které jsou účetní jednotky veřejného sektoru povinny při vedení účetnictví dodržovat. Na základě takto získaných znalostí je pak cílem předmětu osvojit si základní dovednosti účtování aktiv, pasiv, výnosů, nákladů a výsledku hospodaření.
Dále je cílem předmětu získat znalosti o účetní závěrce subjektů veřejného sektoru, jejím sestavování, obsahu a struktuře a seznámit se s možnostmi využití účetních dat pro řízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Na cvičeních bude sledována docházka studentů. Na úvodním cvičení budou studenti seznámeni s možností nahrazovat zmeškanou výuku, která bude řádným způsobem omluvena dle pokynů vyučujícího.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-UAD-D , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor