Detail předmětu

Účetnictví subjektů veřejného sektoru

FP-UusvsKAk. rok: 2020/2021

Předmět obsahuje charakteristiku subjektů veřejné správy, popis povinností subjektů veřejné správy v oblasti vedení účetnictví, věnuje pozornost rozsahu vedení účetnictví, účetním dokladům, zápisům a účetním knihám. Akcent předmětu je zaměřen na účtování majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupem předmětu je:
- osvojení si teoretických poznatků a znalostí o účetnictví vybraných účetních jednotek;
- rozvoj dovedností v oblasti účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, výnosů, nákladů a výsledku hospodaření vybraných účetních jednotek;
- získání základních dovedností vedoucích k sestavení účetní závěrky vybraných účetních jednotek a porozumění obsahu a struktuře účetních dat obsažených v účetní závěrce.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti finančního účetnictví.

Doporučená nebo povinná literatura

KOLEKTIV AUTORŮ. ÚZ č. 1064 - Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Kontrola. Ostrava: Sagit, 2015. 416 s. ISBN 978-80-7488-092-6. (CS)
Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů
PROKŮPKOVÁ, D. a M. SVOBODA. Jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 152 s. ISBN 978-80-7478-522-1. (CS)
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
KRBEČKOVÁ, M. a J. PLESNÍKOVÁ. FKSP sociální fondy, benefity a jiná plnění. 4. vyd. Olomouc: ANAG, 2014. 183 s. ISBN 978-80-7263-865-9. (CS)
České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
MÁČE, M., D. PROKŮPKOVÁ a Z. MORÁVEK. Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu: aplikace v příkladech. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 632 s. ISBN 978-80-247-3637-2. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodiky dané disciplíny, problémů
a jejich vzorových řešení. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se provádí na základě testu, kterým se ověřují teoretické znalosti a praktické dovednosti. V testu je možné získat maximálně 100 bodů, minimální počet bodů pro absolvování předmětu je 50. Zkouška je klasifikována podle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do studia předmětu, vymezení hlavních aspektů účetnictví subjektů veřejného sektoru
2. – 4. Právní úprava finančního účetnictví vybraných účetních jednotek, tj. organizačních složek státu, státních fondů podle rozpočtových pravidel, územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, Reginálních rad regionů soudržnosti, příspěvkových organizací a zdravotních pojišťoven, související pojmy
5. – 6. Základní ekonomické a účetní kategorie, výkazy vybraných účetních jednotek;
7. Dlouhodobý majetek – klasifikace, oceňování, účtování obvyklých hospodářských operací;
8. Zásoby – klasifikace, oceňování, účtování obvyklých hospodářských operací;
9. Krátkodobý finanční majetek – klasifikace, oceňování, účtování obvyklých operací;
10. Zdroje financování – klasifikace, oceňování, účtování obvyklých hospodářských operací;
11. Výnosy a náklady – klasifikace, oceňování, účtování obvyklých hospodářských operací;
12. Účetní uzávěrka a závěrka vybraných účetních jednotek;
13. Využití účetní závěrky pro ekonomické řízení.

Cíl

Cílem předmětu je získat znalosti o finančním účetnictví subjektů veřejného sektoru, jeho hlavních rozdílech proti finančnímu účetnictví podnikatelů a pravidlech, které jsou účetní jednotky veřejného sektoru povinny při vedení účetnictví dodržovat. Na základě takto získaných znalostí je pak cílem předmětu osvojit si základní dovednosti účtování aktiv, pasiv, výnosů, nákladů a výsledku hospodaření.

Dále je cílem předmětu získat znalosti o účetní závěrce subjektů veřejného sektoru, jejím sestavování, obsahu a struktuře a seznámit se s možnostmi využití účetních dat pro řízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Na cvičeních bude sledována docházka studentů. Na úvodním cvičení budou studenti seznámeni s možností nahrazovat zmeškanou výuku, která bude řádným způsobem omluvena dle pokynů vyučujícího.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-KS bakalářský

    obor BAK-UAD-KS , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor