Detail předmětu

Účetnictví na PC

FP-UupcKAk. rok: 2020/2021

Předmět Účetnictví na PC navazuje na předměty Účetnictví a Finanční účetnictví, kde se studenti seznámili s účetními metodami zpracování informací a zobrazováním podnikových operací ve výstupech z účetnictví, tzn. v jednotlivých částech účetní závěrky i s podrobnějšími informacemi o technice účtování rutinních i specifických účetních případů.
Tyto znalosti jsou v předmětu Účetnictví na PC doplněny a rozvíjeny technikou prací s účetními doklady a účtování v účetním softwaru.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Studenti získají znalosti o všech operacích, prováděných v účetním softwaru Pohoda. Podrobněji těch specifických, které se týkají vzniku účetní jednotky a aktivit, spojených se zaměstnanci.
Dovednosti: Studenti budou schopni pracovat s ekonomickým SW Pohoda ve všech běžně využívaných agendách. V praktické části získají dovednosti v účtování specifických účetních dokladů, spojených se vznikem účetní jednotky a se zaměstnanci.
Způsobilost: Na základě získaných poznatků a dovedností mohou studenti pracovat v jednotlivých agendách účetního SW. Samostatně mohou zpracovat specifické operace, týkající se vzniku účetní jednotky a operace, které se týkají zaměstnanců.

Prerekvizity

Řádně ukončené předměty Účetnictví a Finanční účetnictví.

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
České účetní standardy pro účetní jednotky č. 001 až 024, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický systém Pohoda: Příručka uživatele [online]. 2015. Jihlava: Stormware s.r.o., 2015, http://www.stormware.cz/prirucka-pohoda-online/ [cit. 2015-11-12]. Dostupné z: http://www.stormware.cz/prirucka-uctujeme-online/.
Ekonomický systém Pohoda: Účtujeme v pohodě [online]. 2015. Jihlava: Stormware s.r.o. [cit. 2015-11-12]. Dostupné z: http://www.stormware.cz/prirucka-uctujeme-online/.
Ryneš, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. 15. vyd. Olomouc: ANAG, 2015. ISBN 978-80-7263-924-3.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá pouze formou cvičení. Cvičení probíhají s počítačovou podporou. Cvičení jsou rozdělena do dvou metodických celků. První část probíhá formou instruktáže do účetního SW Pohoda. Druhá část sestává ze samostatné práce studentů s účetními doklady a jejich zpracováním v programu včetně odevzdání souvisejících výstupů.

Způsob a kritéria hodnocení

Postupné odevzdávání úkolů z praktického příkladu zadaného pomocí účetních dokladů. Z dílčích úkolů je nutné získat minimální počet 50 bodů z maximálního počtu 100 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět Účetnictví na PC navazuje na předměty Účetnictví a Finanční účetnictví. Znalosti z těchto předmětů jsou v předmětu Účetnictví na PC doplněny a rozvíjeny technikou prací s účetními doklady a účtováním v účetním SW.
1. až 6. cvičení instruktáž do SW Pohoda vč. tisku příslušných tiskových sestav
1. prostředí SW Pohoda, základní ovládání, obsah jednotlivých agend.
2. práce na začátku ÚO, jednotlivé agendy: fakturace
3. pokladní doklady, bankovní doklady
4. interní doklady, majetek
5. mzdy, pracovní cesty
6. práce na konci účetního období
7. až 13 cvičení samostatná práce studentů na příkladu zadaném pomocí účetních dokladů (se zaměřením na účtování na začátku ÚO a na účtování o zaměstnancích)

Cíl

Cílem předmětu Účetnictví na PC je získání znalostí a praktických dovedností v účtování všech běžných operací obchodní společnosti v účetním SW a snadnější adaptace na jiné SW. Praktická část je zaměřena zejména na účtování na začátku účetního období a na účtování o zaměstnancích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast studenů na cvičeních bude sledována. Neúčast na cvičeních mohou studenti nahradit podle pokynů vyučujícího.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-KS bakalářský

    obor BAK-UAD-KS , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor