Detail předmětu

Účetnictví

FP-uceKAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen do oblasti podstaty a základních principů účetnictví, a to ve smyslu konstrukce rozvahy, změn v rozvaze, vzniku nákladů a výnosů, utváření výsledku hospodaření a průběhu peněžních toků v obchodní korporaci.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají teoretické znalosti základních principů účetnictví a provázanosti účetních operací a účetních výkazů. Studenti získají dovednosti v oblasti identifikace účetních operací, jejich vlivu na položky účetních výkazů a sestavení účetních výkazů.

Prerekvizity

Základní všeobecné znalosti ekonomiky podniku.

Doporučená nebo povinná literatura

1. Kovanicová, D. Abeceda úcetních znalostí pro každého. 20.vyd., 2012, BOVA POLYGON. ISBN 978-80-7273-169-5.
Kovanicová, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. 19.vyd., BOVA POLYGON, 2009. ISBN 978-80-7273-156-5.
Kovanicová, D. Finanční účetnictví – světový koncept. 5.vyd., BOVA POLYGON, 2005. ISBN 80-7273-129-7.
Zákon č. 563/1191 Sb., o účetnictví, v platném znění.
Vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, v platném znění.
České účetní standardy pro podnikatele, v platném znění.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek v rozsahu 2 hodiny týdně, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení v rozsahu 2 hodiny týdně jsou zaměřena zejména na praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet:
Zápočtová písemné práce (na konci semestru). Požadovaná minimální úspěšnost je 50 %.

Zkouška:
Písemný test s uzavřenými odpověďmi. Požadovaná minimální úspěšnost je 50 %.

Bodové hodnocení zápočtu vstupuje do celkového hodnocení předmětu v poměru 40% zápočet : 60% zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen do oblasti podstaty a základních principů účetnictví ve smyslu konstrukce rozvahy, změn v rozvaze, vzniku nákladů a výnosů a utváření výsledku hospodaření.
1. Charakteristika podvojného UCE, právní úprava vedení UCE v ČR, výstupy z UCE.
2. Rozvaha, rozvahové změny.
3. Výkaz zisku a ztráty, vznik VH.
4. Zásady vedení UCE, metodické nástroje.
5. Finanční účty (charakteristika, oseňování a účtování peněz, krátkodobých úvěrů a krátkodobých CP)
6. Oběžná aktiva – zásoby (charakteristika, oceňování, účtování).
7. Zúčtovací vztahy - pohledávky (zejména pohledávky z obchodních vztahů)
8. Zúčtovací vztahy - závazky (zejména z obchodních vztahů, za zaměstnanci za společníky)
9. Dlouhodobý majetek (pořízení, odpisování, vyřazení)
10. Vlastní kapitál, dlouhodobé cizí zdroje (účtování o VH a dlouhodobých úvěrtech).
11. Náklady a výnosy (provozní a finanční).
12. UCE uzávěrka a závěrka.
13. Audit UCE závěrky, povinnosti UJ zveřejnit závěrku.

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty základním principům účetnictví a primárním návaznostem v účetních výkazech, které jsou klíčové pro pochopení jakéhokoli systému účetnictví.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je kontrolovaná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-KS bakalářský

    obor BAK-EP-KS , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor BAK-UAD-KS , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program BAK-MIn-KS bakalářský

    obor BAK-MIn-KS , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor