Detail předmětu

Účetní praktikum v informačním systému

FP-MupisKAk. rok: 2020/2021

Předmět Účetní praktikum v informační systému navazuje na předmět Účetnictví, kde se studenti seznámili s účetními metodami zpracování informací a zobrazováním podnikových operací ve výstupech z účetnictví, tzn. v jednotlivých částech účetní závěrky.
Tyto znalosti jsou v předmětu Účetní praktikum v informační systému doplněny a rozvíjeny technikou prací s účetními doklady a účtování v účetním softwaru.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Studenti získají znalosti o všech operacích, prováděných v účetním softwaru Pohoda.
Dovednosti: Studenti budou schopni pracovat s ekonomickým SW Pohoda ve všech běžně využívaných agendách.

Prerekvizity

Studenti potřebují znalosti: - o metodách podvojného účetnictví - účetních definic majetkových položek a jejich oceňování - pojetí a vymezení zdrojů financování - o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření podniku - o souvislostech uvedených účetních kategorií a jejich promítání do účetních výkazů. Znamená to, že musí mít úspěšně absolvovaný předmět Účetnictví.

Doporučená nebo povinná literatura

ČERVENÝ, J. Finanční účetnictví. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita., 2014. ISBN 978-80-261-0458-2.
Ekonomický systém Pohoda: Příručka uživatele [online]. 2015. Jihlava: Stormware s.r.o., 2015, http://www.stormware.cz/prirucka-pohoda-online/ [cit. 2015-11-12]. Dostupné z: http://www.stormware.cz/prirucka-uctujeme-online/.
Ekonomický systém Pohoda: Účtujeme v pohodě [online]. 2015. Jihlava: Stormware s.r.o. [cit. 2015-11-12]. Dostupné z: http://www.stormware.cz/prirucka-uctujeme-online/.
ŠIŠKOVÁ, J. Cvičení z účetnictví. 2 vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2014. 82 s. ISBN 978-80-213-2439-8.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou cvičení s počítačovou podporou. Cvičení jsou rozdělena do dvou metodických celků. První část probíhá formou instruktáže do účetního SW Pohoda. Druhá část sestává ze samostatné práce studentů s účetními doklady a jejich zpracováním v programu včetně odevzdání souvisejících výstupů.

Způsob a kritéria hodnocení

Postupné odevzdávání úkolů z praktického příkladu zadaného pomocí účetních dokladů. Z dílčích úkolů je nutné získat minimální počet 50 bodů z maximálního počtu 100 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Na instruktáž do účetního SW Pohoda navazuje samostatná práce studentů s účetními doklady a jejich zpracování v programu.

Cíl

Cílem předmětu je získání znalostí a praktických dovedností v účtování běžných operací obchodní společnosti v účetním SW a snadnější adaptace na jiné SW. Praktická část je zaměřena zejména na účtování na začátku účetního období a na účtování o zaměstnancích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast studentů na výuce je sledována. Neúčast ve výuce mohou studenti nahradit podle pokynů vyučujícího.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor