Detail předmětu

Účetní praktikum v informačním systému

FP-UPISAk. rok: 2020/2021

Předmět podrobně seznamuje studenty s praktickým zpracováním účtování základních typů účetních operací, účtování o položkách pasiv rozvahy, o souvisejících a ostatních nákladech a výnosech, o výsledku hospodaření a jeho rozdělení a sestavování účetní závěrky za využití ekonomického SW.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Studenti získají znalosti o běžných operacích, prováděných v účetním softwaru Pohoda.
Dovednosti: Studenti budou schopni pracovat s ekonomickým SW Pohoda ve všech běžně využívaných agendách.

Prerekvizity

Studenti potřebují znalosti o metodách podvojného účetnictví , o účtování majetkových položek a jejich oceňování, pojetí a vymezení zdrojů financování, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření - o souvislostech uvedených kategorií a jejich promítání do účetních výkazů. Studenti by měli mít úspěšně absolvovaný předmět Účetnictví.

Doporučená nebo povinná literatura

ČERVENÝ, J. Finanční účetnictví. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita., 2014. ISBN 978-80-261-0458-2.
Ekonomický systém Pohoda: Příručka uživatele [online]. 2015. Jihlava: Stormware s.r.o., 2015, http://www.stormware.cz/prirucka-pohoda-online/ [cit. 2015-11-12]. Dostupné z: http://www.stormware.cz/prirucka-uctujeme-online/.
Ekonomický systém Pohoda: Účtujeme v pohodě [online]. 2015. Jihlava: Stormware s.r.o. [cit. 2015-11-12]. Dostupné z: http://www.stormware.cz/prirucka-uctujeme-online/.
ŠIŠKOVÁ, J. Cvičení z účetnictví. 2 vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2014. 82 s. ISBN 978-80-213-2439-8.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou pravidelných seminářů, studenti pracují na počítačích. Zpracovávaná data jsou individuální.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutná aktivní účast na cvičeních, která jsou povinná. Klasifikace zápočtu se řídí stupnicí ECTS v návaznosti na stav odevzdaných výstupů z účetnictví v rámci celosemestrálního projektu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

- základní dovednosti při pořizování účetních záznamů, účetní doklady, účetní evidence
- přizpůsobení a nastavení SW, zálohování, datová komunikace
- použití dat, komunikace s bankou
- datové výstupy z účetnictví pro státní instituce
- kontrolní mechanismy v účetnictví, správnost, úplnost, inventarizace,
- uzavírání účetnictví, přechod mezi účetními obdobímy, uzávěrkové operace, účetni závěrka

Cíl

Cíle předmětu jsou:
- získat znalosti a dovednosti z problematiky účtování aktiv a pasiv účetní jednotky, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření v rámci zpracování účetnictví na počítači
- získat znalosti a dovednosti o uzávěrkových operacích a účetní závěrce

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast studentů na cvičeních je kontrolována, v případě neomluvené absence student postupuje podle pokynů vyučujícího.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn-D bakalářský

    obor BAK-MIn , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor