Detail předmětu

Systémy a procesy

FP-IspPAk. rok: 2020/2021

Úvod, motivace, rozdělení signálů. Signály se spojitým časem, Fourierova transformace, frekvenční spektrum signálu. Lineární spojité systémy, vnější popis systémů. Stabilita spojitých systémů. Signály s diskrétním časem, vzorkování. Diskrétní Fourierova transformace, spektrum signálu. Pojem diskrétního lineárního systému, vnější popis diskrétních systémů. Stabilita diskrétních systémů.

Výsledky učení předmětu

Student umí aplikovat základní pojmy teorie signálů a systémů.

Prerekvizity

Znalost základů matematiky (algebra, diferenciální a integrační počet funkcí jedné proměnné, diferenciální rovnice).

Doporučená nebo povinná literatura

Pomůcka3 (CS)
P. Jura: Systémy a procesy, elektronické skriptum FP, 2013 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

20 bodů testy
10 bodů projekt,
70 bodů semestrální zkouška (pouze písemná)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod, motivace, signály se spojitým časem.
Fourierova řada a transformace, frekvenční spektrum signálu.
Pojem spojitého lineárního systému, diferenciální rovnice, její řešení, Laplaceova transformace.
Operátorový přenos, póly a nuly, frekvenční přenos.
Frekvenční charakteristiky lineárního systému.
Přechodová a impulzová charakteristika.
Stabilita systémů.
Signály s diskrétním časem, vzorkování spojitého signálu.
Diskrétní Fourierova transformace, spektrum diskrétního signálu.
Pojem diskrétního lineárního systému, diferenční rovnice, Z transformace.
Operátorový přenos, póly a nuly, frekvenční přenos a frekvenční charakteriky.
Přechodová a impulzová charakteristika. Stabilita diskrétních systémů.

Cíl

Seznámit studenty se základními pojmy teorie signálů a systémů a to jak se spojitým tak s diskrétním časem. Naučit studenty aplikovat tyto základní pojmy na skutečné signály a systémy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednášce není povinná. PC cvičení jsou povinná, docházka je kontrolovaná. Jednu absenci na cvičení může vyučující omluvit- student nahradí tuto absenci vypracováním zvlášť zadaného domácího úkolu za max. 5 bodů (ale minimálně 3 body), které nejsou započteny do celkového bodového hodnocení.

PC cvičení jsou zaměřena na výuku programování v jazyce MATLAB. Během semestru se v PC cvičeních píší 4 krátké testy z přednášené látky, každý za max. 5 bodů, tj. celkem max. 20 bodů. Pokud má student absenci právě v tom PC cvičení, ve kterém se píše test, jsou mu body z výše uvedeného zvlášť zadaného domácího úkolu, započteny. Pro vypracování testu je povolena jen oficiální Pomůcka 3.

Celkový maximální počet bodů za PC cvičení je 20 (během cvičení může vyučující udělovat další bonusové body např. za aktivitu nebo samostatná řešení cvičebních úloh apod. v celkové maximální výši 10 bodů za celý semestr).

V 10. týdnu semestru je zadán studentovi samostatný projekt za max. 10 bodů. Aby byl tento projekt uznán, musí za něj student získat min. 5 bodů. Projekt student odevzdá v zápočtovém týdnu. Poznámka: Studenti, kteří mají tzv. Individuální studijní plán (jsou na celý semestr v zahraničí) nechodí do výuky, ale musí pro získání zápočtu vypracovat a odevzdat zvláštní samostatný projekt. Za tento zvláštní projekt lze získat max. 30 bodů.

V rámci předmětu je nutné získat zápočet. Podmínkou zápočtu je získání alespoň 15 bodů za PC cvičení a samostatný projekt.

Předmět je zakončen písemnou zkouškou za max. 70 bodů. Účast na zkoušce je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor