Detail předmětu

Strategický marketing

FP-RsmpPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na rozvoj manažerských a marketingových dovedností studentů, jakož i na pochopení vazeb mezi rozhodnutími managementu v různých oblastech podnikového řízení a realizovanou firemní strategií. Výuka proběhne formou manažerské simulace - využitím špičkové simulační hry The Global Market Place.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou obeznámeni s podstatou strategického marketingového řízení, s metodami strategické marketingové analýzy a s principy tvorby a realizace marketingových strategií. Rozvinou schopnosti potřebné pro strategické plánování a realizaci v dynamicky se měnícím tržním prostředí. Pochopí důležitost provázanosti marketingových a finančních rozhodnutí a důležitost poskytovat hodnotu svým zákazníkům.

Prerekvizity

Znalosti základních ekonomických a marketingových termínů, schopnost týmové práce, time-management, znalosti práce s PC

Doporučená nebo povinná literatura

ZAMAZALOVÁ, M. a kol.: Marketing. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-115-4

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou úvodní přednášky a na to navazující e-learningovou formou, založenou na týmové spolupráci při řešení zadání v souladu s rozvojem tržní situace.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti budou pracovat v soupeřících týmech. Hodnocení proběhně několika způsoby - základní bude výsledek týmového výkonu dle BSC řízených firem, a hodnocení psaného assignmentu - business plánu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod do simulace, seznámení s obsahem a formou výuky a hodnocením předmětu
Tvorba týmů
Řešení problémů v týmu
Marketingový průzkum – význam informací a metody jejich získávání a vyhodnocování
Interpretace výsledků marketingového průzkumu a způsoby jejich převedení do forrmulace strategických cílů firem.
Návrh marketingové strategie, její realizace a upřesňování dle vývoje na trhu
Tvorba marketingové strategie - 4P - výrobkové, cenové, distribuční a komunikačnís trategie
Finanční aspekty marketingových rozhodnutí – promítnutí rozhodnutí v oblasti firemní strategie do výsledků firmy
Business plan – příprava a tvorba business plánu jako podkladu pro možné investice rizikového kapitálu do firmy
Realizace firemní strategie a analýza výkonu firmy pomocí vyváženého systému ukazatelů výkonnosti firmy – BSC jako kriterium výkonu firmy
Závěrečná prezentace výsledků firem

Cíl

Cílem předmětu je:
- procvičení praktických schopností při získávání, zpracování, analýzách a využití informací o vnějším prostředí podniku (zejména o trhu, zákaznících, konkurenci a technických trendech),
- procvičení a rozvoj schopností využívat informace pro tvorbu a realizaci marketingové strategie v globálním měřítku,
- seznámit studenty s řešením problémů v projektovém týmu
- seznámit studenty se způsoby promítnutí marketingových rozhodnutí do dalších oblastí podnikového managementu.
- ověření schopnosti řešit komplexní rozhodovací problémy s řadou konfliktů mezi příčinami a následky.
- rozvinout schopnosti leadershipu, týmové práce a interpersonálních dovedností

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V průběhu výuky studenti získávají pravidelnou zpětnou vazbu formou dílčích zpráv o vývoji tržní situace a tržního podílu jejich virtuálních firem. Získávané informace mají povahu jednak volně dostupných informací, jednak "placených" informací. Studenti mají k dispozici širokou škálu informací o situaci vlastní firmy, jakož i o situaci na trhu. Tyto informace jim slouží pro určení jejich strategie a pro naplňování této strategie řadou praktických rozhodnutí v oblasti výroby, zásob, tvorby reklamního sdělení, médiaplánu, řízení prodejních sil, tvorby cen a dalších. Významnou formou kontroly v průběhu výuky je pak sestavení Business planu a jeho předložení řídícímu týmu a zejména závěrečný workshop v němž jsou široce diskutovány klíčové kroky a rozhodnutí každého týmu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení s počítačovou podporou

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor