Detail předmětu

Strategic Competitiveness Management

FP-EscmPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na strategické řízení rozvoje firmy implementující strategii rozvoje vymezenou strategickými cíli a založenou na rozvoji konkurenceschopnosti. Předmět vychází z moderních pojetí strategické konkurenceschopnosti, konceptů strategie a strategického řízení a z teorií strategického řízení značky. Vysvětluje principy rozvoje konkurenceschopnosti v různých pojetích strategie firmy zahrnujících hierarchický i alternativní přístup ke strategickému řízení. Prezentované přístupy k rozvoji strategické konkurenceschopnosti využívají teorie rozvoje značky pro zefektivnění tvorby hodnoty pro zákazníka a posílení diferenciace. Z hlediska procesu strategického řízení předmět definuje komplexní přístup řízení, opírající se o variabilní postupy definování strategie a strategických cílů; metody strategické analýzy zaměřené jak na hodnocení pozice firmy a potenciálu jejího rozvoje, tak na hodnocení požadavků trhu; vymezuje přístupy k formulaci a implementaci strategie cíleného rozvoje firmy, založeném na její konkurenceschopnosti.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí aplikovat strategické principy na všech úrovních řízení podniku. Studenti získají znalost postupů a metod strategických analýz potřebných pro celkové hodnocení tržního prostředí a potenciálu firem. Studenti se naučí klíčovým postupům propojujícím formulaci a implementaci strategie rozvoje firmy na základě rozvoje strategické konkurenceschopnosti.

Prerekvizity

Studenti musí mít základní znalosti postupů v oblasti plánování, organizování, stimulace a kontroly. Je třeba aby se orientovali v základních funkcích podniku. Vyžaduje se znalost běžných marketingových metod.

Doporučená nebo povinná literatura

HITT, M.A., IRELAND, R.D., HOSKISSON, R.E. Strategic Management -Competitiveness and globalization: Concepts.11th ed. South-Western College Pub, 2014. ISBN 1285425189
KAPFERER, J.N. The New Strategic Brand Advanced Insights and Strategic Thinking Management: Advanced Insights and Strategic Thinking (New Strategic Brand)
COLLIS, D.J., MONTGOMERY, C.A.: Corporate Strategy - Resources and the Scope of the Firm
GRANT, R.M. Contemporary strategic analysis. 6th ed. Blackwell Publishing, 2008. 482 p. ISBN 978-1-4051-6309-5.
JOHNSON, G., SCHOLES, K. Cesty k úspěšnému podniku. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-220-3.
MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1911-5.
MINTZBERG, QUINN, GHOSHAL The Strategic Management Process.Revised European Edition. Prentice Hall Europe 1998, ISBN 0-13-675984-X.
PORTER, MICHAEL E. Competitive Advantage. First Free Press Export Edition: Free Press 2004. SBN: 0-7432-6087-2.
PORTER, MICHAEL E. Competitive Strategy.First Free Press Export Edition: Free Press 2004. SBN: 0-7432-6088-0.
ZICH, R. Koncepce úspěchuschopnosti Konkurenceschopnost - vítězství, nebo účast v soutěži?. Monografie. Monografie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. 125 s. ISBN: 978-80-7204-818- 2.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, cvičení, workshopy, případové studie, řešení problémů, týmový semestrální projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování předmětu je rozhodující splnění dvou podmínek - řešení případové studie a úspěšné absolvování závěrečného testu s možným ústním dozkoušením. Bodování jednotlivých částí je následující:
• Případová studie je hodnocena maximálně 40 body dle úrovně zpracování.
• Závěrečný test má dvě části. První část obsahuje 10 otázek s volitelnými odpověďmi a až e, druhá část pak dvě otevřené otázky. U otázek s volitelnými odpověďmi bude pouze jedna odpověď správná. Správná odpověď je hodnocena 2 body, špatná odpověď -1 bodem a žádná odpověď 0 body. Otevřené otázky jsou hodnoceny každá maximálně 20 body. Maximální celkový počet bodů z testu je 60. Na zpracování první části (otázky s volitelnými odpověďmi) mají studenti 20 minut. Na zpracování části s otevřenými otázkami mají studenti 60 minut. Pro zpracování části s otázkami s volitelnými odpověďmi není možné používat žádné podklady. Zpracování otevřených otázek probíhá formou „open book“.
Při zpracování případové studie studenti řeší v týmech jednu ze zadaných variant případové studie, případně téma zadané na základě konzultace. Složení týmů a zvolenou případovou studii a řešenou firmu je třeba zaslat elektronicky nejpozději do konce 5. týdne semestru. Pokud jde o výběr firmy tak platí, že konkrétní firma může být zvolena v rámci semestru a kurzu pouze jedním týmem. Jednotlivá zaměření studií jsou postupně řešena na cvičeních dle časového harmonogramu. Studie řeší strategické aspekty chování konkrétních firem v daných odvětvích, případně se zaměřuj na zpracování strategické analýzy firmy a návrhu formulace strategie a její realizace firmy. Studie je prezentována a obhajována v termínu určeném časovým harmonogramem – viz aktuality. Studenti odevzdají písemné zpracování studie ve formě prijmeni_prijmeni_....doc případně prijmeni_prijmeni_.....pdf. Pro název souboru použijte příjmení členů. Tyto podklady je třeba odevzdat nejpozději týden před termínem prezentace. Pozdní odevzdání je penalizováno stržením 10 bodů z celkového hodnocení. Zpracování, odevzdání, prezentování a obhajoba případové studie je současně podmínkou pro udělení zápočtu. V případě neúspěšné prezentace a obhajoby, nebo nekvalitního zpracování (méně než 10 bodů), mohou studenti zpracovat novou opravnou případovou studii místo té původní. U této opravné případové studie je maximální možné hodnocení 20 bodů. Termín prezentace opravné případové studie je pak stanoven individuálně.
Celkový maximální počet bodů, při 100% splnění obou podmínek je 100 (max 40b z případové studie + max 60b z testu). Výsledná klasifikace se odvíjí od počtu získaných bodů a je v souladu s ECTS. Pro absolvování předmětu je třeba získat v součtu minimálně 50 bodů. Při nedostatečném počtu bodů, případně při potřeba získat lepší hodnocení mají studenti možnost využít ústní zkoušky.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Význam a specifika strategického řízení firem. Teorie strategického řízení. Proces strategického řízení firmy. Hierarchický a alternativní přístup ke strategii. Význam a podstata úrovní strategie pro rozvoj firmy. Definice a hodnocení strategických cílů ve vazbě na vizi, misi, podnikovou, business a funkční strategii. Struktura a obsah strategie.
2. Strategie rozvoje značky. Rozvoj značky v kontextu hierarchie firemní strategie. Podstata a pojetí značky. Prvky značky. Konkurenční pozice, osobnost a komunikace značky. Vnímání značky. Identita značky.
3. Strategická konkurenceschopnost firmy. Podstata konkurenční výhody. Typologie konkurenčních výhod. Vazba konkurenčních výhod a úrovní strategie. Rozvoj konkurenční výhody z pohledu rozvoje značky
4. Hodnota pro zákazníka z pohledu konkurenční výhody a z pohledu značky. Hodnotový řetězec jako tradiční přístup k tvorbě hodnoty. Tvorba hodnoty na základě využití zdrojů a základních kompetencí. Síťové přístupy k tvorbě hodnoty. Koncept spolutvorby hodnoty.
5. Podstata a struktura strategické analýzy. Metody strategické analýzy externích a interních faktorů. Strategická analýza při rozvoji značky. Význam průzkumu trhu, identifikace potřeb analýzy, zaměření výzkumu, výzkumné otázky.
6. Koncept konkurenčního prostoru a jeho aplikace pro hodnocení konkurenčního prostředí. Komplexní hodnocení konkurenčních vazeb a hodnocení zájmových skupin. Identifikace externích faktorů ovlivňujících strategický rozvoj. Mapování konkurenčního trhu. Vymezení rozsahu konkurenčního trhu. Hodnocení konkurence a konkurenčních vztahů. Konkurenční srovnání.
7. Specifika interních analýz pro potřebu rozvoje konkurenceschopnosti a značky. Interní faktory a přístupy k tvorbě hodnoty. Principy implementace spolutvorby hodnoty a jejich dopad na interní faktory.
8. Rámec korporátní strategie a jeho význam pro strategickou konkurenceschopnost. Specifika diversifikované firmy z pohledu konkurenceschopnosti a rozvoje značky.
9. Rámec business strategie a jeho využití pro rozvoj konkurenceschopnosti. Tradiční konkurenční strategie. Aplikace business modelu pro konkurenční vymezení business strategie.
10. Rámec strategie úspěchuschopnosti pro rozvoj konkurenceschopnosti. Konkurenční podstata strategie.
11. Rámec strategického rozvoje značky. Nástroje rozvoje značky jako konkurenční výhody. Účinnost značky jako konkurenčního faktoru.
12. Vliv zaměření strategie firmy na úroveň a charakter konkurenceschopnosti. Specifika jednotlivých úrovní hierarchie strategie z pohledu rozvoje konkurenceschopnosti. Význam hierarchie strategie firmy pro rozvoj konkurenceschopnosti.
13. Faktory ovlivňující výběr strategie, metody výběru. Volba přístupu k formulaci strategie rozvoje konkurenceschopnosti. Přístupy k implementaci strategie. Strategické vůdcovství a role managementu v implementaci strategie. Organizační aspekty realizace strategie. Strategická kontrola.

Cíl

Studenti se naučí aplikovat strategické principy na všech úrovních řízení podniku. Studenti získají znalost postupů a metod strategických analýz potřebných pro celkové hodnocení tržního prostředí a potenciálu firem. Studenti se naučí klíčovým postupům propojujícím formulaci a implementaci strategie rozvoje firmy na základě rozvoje strategické konkurenceschopnosti a strategického rozvoje značky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních a přednáškách je vyžadována, stejně jako studium základní literatury. Kontrola je v kompetenci vyučujícího. Povinná je účast na prezentaci a obhajobě projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-EBF magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor