Detail předmětu

Statistika

FP-UstatlPAk. rok: 2020/2021

Náhodné jevy: Pravděpodobnost a její vlastnosti, podmíněná pravděpodobnost, klasická pravděpodobnost, nezávislost jevů, úplná pravděpodobnost.
Náhodné veličiny: Náhodné veličiny diskrétního a spojitého typu, charakteristiky a zákony rozdělení náhodných veličin, rozdělení binomické, hypergeometrické, geometrické, Poissonovo, normální a exponenciální.
Matematická statistika: Zpracování a vyhodnocování jednorozměrných datových souborů kvantitativního znaku, bodové a intervalové odhady parametrů znaku základního souboru, testy statistických hypotéz.
Indexní analýza: Individuální a agregátní indexy, Laspeyresovy a Paascheovy indexy.
Regresní analýza: Metoda nejmenších čtverců, regresní přímka, speciální regresní funkce.
Časové řady: Charakteristiky časových řad, rozklad časové řady, určení trendu v časové řadě.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti z náhodných veličin, indexní analýzy, matematické statistiky, regresní analýzy a časových řad a budou schopni je aplikovat v ekonomických problémech. Po absolvování předmětu budou připraveni pro studium ekonomických předmětů, uvažujících náhodu.

Prerekvizity

Základy lineární algebry a matematické analýzy.

Doporučená nebo povinná literatura

KROPÁČ, J. Statistika. 2. vyd. CERM, Brno. 2012. ISBN 978-80-7204-788-8. (CS)
HINDLS, R. aj. Analýza dat v manažerském rozhodování. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-255-7. (CS)
SWOBODA, H. Moderní statistika. Praha : Svoboda, 1977. (CS)
SEGER, J. aj. Statistické metody v tržním hospodářství. Praha : Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-7187-058-7. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

ZÁPOČET: Zápočet je udělen na základě:
- účasti na cvičeních,
- vypracování písemných prací na cvičních.

ZKOUŠKA: Zkouška je písemná.
V její první části vypracuje během 15 minut odpovědi na teoretické otázky.
Ve druhé části zkoušky student řeší student během 60-70 minut příklady. (Jako pomůcku může použít doporučená skripta.)
Známka, odpovídající součtu (max 100 bodů), sestává:
- z bodů z kontrolních testů, tyto body musí být získány ze semestru, v němž se skládá zkouška,
- z výsledků řešených příkladů,
- z odpovědí na teoretické otázky.

Známky a jim odpovídající body:
A (100-90), B (89-83), C (82-76), D (75-69), E (68-60), F (59-0).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Náhodný pokus, náhodný jev, operace s jevy, klasická a statistická definice pravděpodobnosti, pravidla pro počítání s pravděpodobnostmi
2. Podmíněná pravděpodobnost, nezávislost jevů.
3.Náhodné diskrétní a spojité veličiny, distribuční funkce, pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti, kvantily a jejich vlastnosti.
4. Charakteristiky náhodné veličiny - střední hodnota a rozptyl.
5.Diskrétní rozdělení - alternativní, binomické, Poissonovo, hypergeometrické. 6.Spojitá rozdělení - normální, lognormální, exponenciální. Speciální rozdělení - t, F, chí kvadrát. Centrální limitní věta, zákon velkých čísel.
7.Zpracování a vyhodnocování jednorozměrných datových souborů kvantitativního znaku.
8.Bodový odhad a jeho vlastnosti, bodový odhad střední hodnoty a rozptylu, intervalový odhad střední hodnoty a rozptylu.
9.Testování hypotéz. Obecný postup testování,jednovýběrový t-test
10. párový a dvouvýběrový t-test, F-test, Chí-kvadrát test dobré shody.
11.Jednoduchá lineární regrese.
12 Úvod do korelační analýzy.
13.Časové řady. Elementární charakteristiky časových řad, bazické a řetězové indexy, klasická dekompozice časové řad

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy náhodných veličin, matematické statistiky, indexní analýzy, regresní analýzy a časových řad, tak, aby byli schopni studovat ekonomické předměty, pracující s náhodou, a řešit pomocí uvedených metod problémy těchto předmětů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná ale doporučuje se. Účast na cvičeních je kontrolovaná.
Omluvená neúčast studenta na cvičení může být nahrazena náhradními úkoly.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-UAD-D , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor