Detail předmětu

Řízení životního cyklu IS

FP-IrzcPAk. rok: 2020/2021

Předmět má za úkol seznámit studenty s informačními systémy z pohledu jednotlivých fází životního cyklu. Na základě dekompozice informačního systému se studenti naučí přesně vymezit jednotlivé fáze životního cyklu IS, definovat cíle, klíčová rozhodnutí a činnosti nutné pro řízení každé z těchto fází. Každá z fází bude pojednána z pohledu zákazníka (uživatelské organizace) i dodavatele (systémového integrátora).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou vybaveni znalostmi standardních i specifických metod určených pro implementaci informačních systémů a řízení IS/ICT a schopnostmi tyto metody aplikovat ve všech životních fázích informačního systému.

Prerekvizity

Znalosti informatiky, operačních, databázových systémů, kancelářských a internetových aplikací na úrovni bakalářského studia informatiky. Znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, obchodu a řízení financí na úrovni bakalářského studia ekonomiky.

Doporučená nebo povinná literatura

SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H. Informační systémy v podnikové praxi. 2 aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Computer Press, 2010. 500 s. ISBN 978-80-251-2878-7 (CS)
VOŘÍŠEK, J. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6 (CS)
LAUDON K. C.; LAUDON J. P. Management information systems. Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 07458, 2006. ISBN 0-13-230461-9 (EN)
VOŘÍŠEK, J. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Praha : Management Press. 2006. s. 234. ISBN 978-80-85943-40-9 (CS)
MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. Praha : Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-410-X (CS)
COBIT 5.0. A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. ISACA, 2012. ISBN 978-1-60420-237-3 (EN)
CVIS.CZ. Dostupné z www: http://www.cvis.cz. ISSN 1214-4991 (CS)
POUR, J.; GÁLA, L.; ŠEDIVÁ, Z. Podniková informatika 2. přepracované a aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část je tvořena testem s 15 otázkami, na něž jsou možné variantní odpovědi a), b), c), nebo d) a 2 otevřenými otázkami. Ústní část zkoušky je třeba absolvovat tehdy, pokud výsledek písemné části nebude zcela jednoznačný pro celkové hodnocení předmětu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. Požadavky na ukončení: Absolvování zkoušky - 100 %.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Repetitorium základních pojmů v souvislostech.
2. Hlavní trendy v oblasti podnikových informačních systémů.
3. Hlavní strategické přístupy rozvoje a provozu IS/ICT.
4. Hlavní trendy v rozvoji konceptů řízení podnikové informatiky.
5. Outsourcing IS/ICT a cloud computing.
6. Podnikový informační systém jako efektivní nástroj řízení.
7. Hlavní etapy životního cyklu informačního systému.
8. Standardy pro řízení podnikové informatiky.
9. Životní cyklus IT služeb.
10. Řízení IT projektů a jejich specifika.
11. Metodický rámec implementačního projektu.
12. Lidé jako kritický faktor úspěchu IT projektu.
13. Řízení servisních služeb k ERP systémům.

Cíl

Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi standardních i specifických metod určených pro implementaci informačních systémů a řízení IS/ICT a schopnostmi tyto metody aplikovat ve všech životních fázích informačního systému.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je nepovinná, s výjimkou přednášek zvaných externích odborníků. Na těchto přednáškách je účast povinná a kontrolovaná formou prezenční listiny. Omluvená absence na přednáškách nemůže být nahrazena konzultacemi s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor