Detail předmětu

Řízení výroby

FP-Rrv1PAk. rok: 2020/2021

Kurz je orientován na oblast řízení produkčních procesů ve všech sférách průmyslu. Seznamuje s provozními, technickými, organizačními kategoriemi, koncepcemi, modely a technikami řízení, terminologií a metodologií vstupních a transformačních výstupních prvků výrobních procesů i procesů služeb. Seznamuje s technikami využití disponibilních zdrojů v dynamicky se rozvíjejících podmínkách tržních vztahů a s cestami racionálního využití lidského činitele ve výrobním procesu a efektivního využívání výrobních systémů za podmínek připravující se digitalizace.
Poskytuje znalosti jak uplatnit vazby inženýringu a výrobního procesu pro realizaci změn při zajištění požadovaných výkonů a výkonnosti z hlediska především strategie i operativy v reálném čase .
Začleňuje výrobní procesy do průmyslového inženýrství a orientuje se na řízení životního cyklu výrobku - Produkt Livecycle Management.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět studentovi předá kompetence pro řízení výrobního procesu na strategické úrovni i operativní úrovni..
Student získá znalosti a dovednosti práce s datovou základnou přípravy výroby. Měření produkce s tvorbou přidané hodnoty a náklady na výrobu. Produktivita výroby.
Operativní řízení výroby. Výrobní kapacita výrobní linky
THN spotřeby materiálů. Průběh zakázky firmou.
Průběžná doba výroby zakázky. Průběžná doba výroby složitého výrobku.
Technická obsluha výroby-hospodaření nářadím, péče o provozuschopnost dlouhodobého majetku, energetický management, výrobní logistika.
Plánování výrobního procesu s využitím IT/ICT.Plánování pro malé a střední firmy s využitím APS, PPS i PLM.

Prerekvizity

Student by měl vstupovat do výuky kurzu Řízení výroby se znalostmi z oblasti základních ekonomických přístupů (národohospodářských ukazatelů, tržních charakteristik - nabídka, poptávka, nákladové křivky). Současně se znalostmi z oblasti ekonomiky podniku, využití matematických disciplin při rozhodovacích úlohách. Předpokládá se, že student již má znalosti z bakalářského studia z oblasti přípravy výroby daného výrobního odvětví (tvorba technické dokumentace - projekt, konstrukce, technologie nového nebo inovovaného výrobku). Současně student má základní znalosti z Operativního managementu výroby z oblasti propočtu výrobní kapacity pracoviště, průběžné doby výroby komponent a projektu výrobního systému.

Korekvizity

Znalosti budou použity v předmětu nákladový management a zpracování závěrečné práce magisterského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

JUROVÁ,M. Evropská unie odvětví a infrastruktura. 1.vyd. Brno, Computer Press 1999, 115s. ISBN 80-7226-219-x (CS)
DILWORTH,J.B. Productin and operations Management. New York McGraw-Hill 1993, s.742, ISBN 0-07-016987-X (EN)
KAVAN,M. Výrobní a provozní management. 1.vyd. Praha Grada Publishing 2002,424s. ISBN 80-247-0199-5 (CS)
MAŠÍN,J.,VYTLAČIL,M. Cesty k vyšší produktivitě. 1.vyd. Liberec IPI 1996, 254s. ISBN 80-902235-0-8 (CS)
BLAŽEWICZ,J.,ECKER,K.H.PESCH,E.,SCHMIDT,G.,WEGLARZ,J. Scheduling Computer and Manufacturing Processes. Berlin Springer 2001, 485s., ISBN3-540-41931-4 (EN)
JUROVÁ,M. a kol. Výrobní procesy řízené logistikou.. 1.vyd. Praha Albatros Media 2013, 260s. ISBN 978-80-265-0059-9 (CS)
SLACK,Nigel,CHAMBERS,Stuart,JOHNSTON,Robert, Operations management. Edinburg Gase 2011,s.686 ISBN 978-0-273-73046-0 (EN)
JUROVÁ, Marie a kol. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: GRADA Publishing, 2016, 256 s. ISBN 978-80-271-9330-1. (CS)
Bauernhansl, T. Hompel ten M., B.Vogel-Heuser. Industrie 4.0 in Produktion,Automatisierung und Logistik. Deutschen Springer Vieweg 2014, 648 s. ISBN 978-3-658-04681-1 (DE)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Přednášky budou probíhat s využitím didaktické techniky za použití Power Pointu.
Cvičení budou probíhat laboratorní za použití produktu OR- Systém.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu v kontaktní formě výuky:
Zápočet získá student z povinné účasti na laboratorních cvičeních, a zpracování seminární práce a její prezentace s využitím softwaru OR System.
Zkouška je písemná a ústní. Písemná zkouška je složena ze znalostí teorie a rozhodování o zadané oblast Její délka je 50 minut- 70%. Ústní zkouška ověřuje výsledek klasifikace a upřesňuje jej z 30%.
Aby student získal klasifikační stupeň E, musí získat alespoň 20 bodů a prokázat znalost teoretických přístupů např. ústním doplněním.
Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
zápočet - dle možností, které vyplývají z individuálního studia na základě dohody s vyučujícím dle důvodu získání ISP.
zkouška - obdoba jako u získání zápočtu.
Zakončení předmětu v distanční formě
zápočet - dle pokynů MŠMT pro distanční výuku, tedy online
zkouška - obdoba jako u získání zápočtu online

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Podstata a cíle managementu výroby. Postavení výroby v systému řízení podniku pro podnik světové třídy (WCM).
Přístup k řízení produkčních procesů a zakázky. Přednáška odborníka z praxe.
Strategický management výroby. Zajišťování výroby zdroji. Komponenty výrobní strategie.
Plánovací normativy (výrobní dávka, rzásoby rozpracované výroby, výrobní kapacita, průběžná doba výroby).
Zajištění výroby výrobními faktory. Rozhodování o rozvrhování výrobní úkolu
Výpočet normativů rozpracované výroby podniku.
Průběžná doba výroby zakázky
Zabezpečení plynulosti výrobního procesu. Technická obsluha výroby.
Soustavy péče o výrobní základnu. Totálně produktivní údržba. EOO
Energetický management. Manipulace s materiálem
Operativní plánování a operativní evidence výroby - PLM, LCM.
Systémy PPS, APS a vazby na SCM.

Cíl

Hlavním cílem kurzu je poskytnout studentovi základní znalosti a dovednosti pro řízení výrobního procesu s ohledem na vývoj řízení výroby ve světě globalizované výroby a služeb, zvládnutí nejnovějších technik a metod pro projektování a provoz výrobních systémů. Naučit studenta se rozhodovat o výrobním programu, zabezpečení zdrojů pro jeho realizaci z pohledu materiálových zdrojů, kapacitních zdrojů, časové vázanosti a hospodárnosti a výkonnosti výrobních procesů, výrobních systémů i výsledků výroby a služeb. Zabezpečit znalost a implementaci produktů IT/ICT do výrobního procesů v rámci podniku i logistických řetězců (sítí).
Vytvořit podmínky pro Word Class Manufacturing cestou štíhlého výrobního procesu a digitalizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast přednášek je doporučována a je žádoucí, protože poskytuje znalosti pro úspěšné cvičení v laboratoři. Dvě přednášky odborníků z praxe je povinná účast, pokud nebudou realizovány v elektronické podobě.
Povinná účast na cvičeních v laboratoři se bude zajišťovat písemnou prezentací. Neúčasti v laboratoři bude nutno nahradit v novém vypsaném termínu cvičícími.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning