Detail předmětu

Řízení nákladů

FP-KrnzPAk. rok: 2020/2021

Předmět se soustřeďuje na hodnotové procesy spojené s jednotlivými podnikovými útvary, zaměřuje na oblast rozpočetnictví a rozpočty (pevné a pružné), kde by měli studenti získat teoretické i praktické dovednosti pro zpracování rozpočtů dlouhodobých, krátkodobých a rozpočtů režijních nákladů. Stěžejní oblastí předmětu jsou kalkulace, a to kalkulační teorie a kalkulační praxe – vztah nákladů podniku k nákladům na jednotlivé výkony, transformace nákladů ve struktuře rozpočtové a účetní (druhové náklady) a struktuře kalkulační (přímé a nepřímé náklady) a ve struktuře kapacitní (variabilní a fixní náklady). Probírají se tradiční i moderní přístupy v kalkulací.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti pochopí význam a potřebu rozpočetnictví a kalkulace z hlediska řízení a provázanost na ekonomické činnosti v rámci podniku. Studenti budou znát teorii rozpočtů a kalkulací v návaznosti na praktické příklady. Po absolvování předmětu budou studenti schopni zhodnotit dosažené výsledky hospodaření, najít nedostatky, navrhnout jejich řešení, zdůvodnit výsledky hospodářské činnosti podniku a zpracovat výhled do budoucna.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti.

Doporučená nebo povinná literatura

MACÍK, K., ZRALÝ,M.Kalkulace a rozpočetnictví. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006.179s.ISBN 80-01-02611-6.
FIBÍROVÁ, Jana, ŠOLJAKOVÁ, Libuše, WAGNER, Jaroslav: Nákladové a manažerské účetnictví Praha, ASPI, 2007, 432 stran, 978-80-7357-299-0
ŠOLJAKOVÁ, L. a kol.: Nákladové účetnictví v příkladech a úlohách. 2009.Praha:VŠE.3. vyd.230 s.ISBN 978-80-245-1172-6.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou a ústní zkouškou. U písemné zkoušky dostane student dvě otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti kalkulací a rozpočtů podniku, u ústní zkoušky jsou ověřovány hlubší znalosti studenta z dané problematiky.
Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě testu.
TEST (7. a 8. týden ak. r.): 20 bodů
TEST (11. a 12. týden ak. r.): 20 bodů
Min.počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů.
Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.
Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou a ústní zkouškou. U písemné zkoušky dostane student dvě otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti kalkulací a rozpočtů podniku, u ústní zkoušky jsou ověřovány hlubší znalosti studenta z dané problematiky.
Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě testu.
TEST (7. a 8. týden ak. r.): 20 bodů
TEST (11. a 12. týden ak. r.): 20 bodů
Min.počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů.
Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.
Zakončení předmětu v distanční formě:
Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou zkouškou formou testu otevřených otázek (on-line) z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti kalkulací a rozpočtů podniku.
Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě on-line testu.
TEST (7. a 8. týden ak. r.): 20 bodů
TEST (11. a 12. týden ak. r.): 20 bodů
Min.počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů.
Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova přednášek:
Vnitropodnikové účetnictví - jednookruhová, dvouokruhová soustava účetnictví
Základní pojmy, pojem kalkulace, kalkulační jednice, útvarové a výkonové hledisko kalkulace, kalkulační proces, rozpočty.
Klasifikace nákladů, druhové náklady a kalkulační náklady, náklady ve vztahu k využití provozní kapacity a další hlediska členění nákladů.
Pojetí kalkulačního systému, kalkulace jako součást ekonomického informačního systému podniku.
Kalkulace úplných nákladů. Nedokončená výroba z hlediska kalkulace, fázová a postupná kalkulace.
Přirážková kalkulace, kalkulační základna a alokační problematika kalkulace, zpřesnění kalkulačních propočtů, použitelnost přirážkové kalkulace.
Rozdílové metody kalkulace, normová metoda kalkulace.
Rozpočetnictví, rozpočty a analýza režií, funkce a obsah rozpočtu, dlouhodobé a krátkodobé rozpočty, pevné a pružné rozpočty.
Kalkulace neúplných nákladů, metoda variabilních nákladů a její využití , příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku prvního a druhého stupně. Analýza bodu zvratu.

Cvičení:
Každé cvičení navazuje na předchozí přednášku s důrazem na praktické procvičování jednotlivých témat přednášek
1.,2. Druhové členění nákladů. Šachovnicová tabulka.
3.,4. Sestavení kalkulačního systému v podniku.
Kalkulace úplných nákladů-dělením, s poměrovými čísly.
Kalkulace fázová, postupná.
5.,6. Kalkulace přirážková.

7.,8. TEST I. Rozdílové metody kalkulace -normovaná metoda.
9.,10.Kalkulace neúplných nákladů- jednostupňová, dvoustupňová. Bod zvratu.
11.,12. TEST II.Zápočet.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou vnitropodnikových útvarů, s vnitropodnikovými náklady s návazností na celopodnikové náklady, vnitropodnikový zisk, vnitropodnikovými výnosy, vnitropodnikovou kalkulací a tvorbou vnitropodnikových předacích cen, vztahy mezi druhovým a kalkulačním členěním nákladů (transformační tabulky), kalkulací úplných nákladů, normovanou metodou kalkulace, kalkulací neúplných nákladů (metoda variabilních nákladů, metoda příspěvku na úhradu)a dynamickou kalkulací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky v průběhu semestru je na základě absolvování dvou testů. V případě omluvené neúčasti na cvičení může vyučující v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování náhradního úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EP , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor