Detail předmětu

Řízení jakosti

FP-IrjPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na řízení jakosti v oblasti průmyslových podniků i podniků poskytujících služby se zaměřením na kvalitu informačních systémů. Výklad směřuje k pochopení problémů a způsobů jejich řešení při řízení jakosti v oblasti využívání informačních technologií.
Po absolvování předmětu bude student schopen prezentovat teoretické základy moderní přístupy k řízení jakosti v oblasti informačních systémů, včetně nejpoužívanějších systémů řízení jakosti, a to dle norem ISO řady 9000, TQM a EFQM.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístupy k řízení jakosti podniku, včetně nejpoužívanějších systémů řízení jakosti, a to dle norem ISO řady 9000, TQM a EFQM.

Prerekvizity

Základy organizace a manažerských funkcí podniku, pochopení důležitosti zákazníka v tržním hospodářství,

Doporučená nebo povinná literatura

BARTES, F. Jakost v podniku. Studijní text pro kombinovanou formu studia. Učební texty vysokých škol. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. 90 s. ISBN 978-80-214-3362-5. (CS)
VEBER,J. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada Publi... (CS)
FREHR, H.U. Total Quality Management. Brno: Unis publishing, 1995. ISBN 3-446-17135-5. (EN)
NENADÁL, J. a kol. Moderní systémy řízení jakosti. Praha: Management Press, 1998. ISBN 80 - 85943 - 63 - 8. (CS)
VEBER, J. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada Publishing, 2002. 164 s. ISBN 80 - 247 - 0194 - 4. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.
Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Klasifikovaný zápočet: písemná forma. Student obdrží dvě otázky, na jejichž odpovědi má vymezený časový prostor. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. V případě rozhodnutí o distanční formě platí bod 3.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Klasifikovaný zápočet: písemná forma. Student obdrží dvě otázky, na jejichž odpovědi má vymezený časový prostor. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. V případě rozhodnutí o distanční formě platí bod 3.

Zakončení předmětu v distanční formě:
Klasifikovaný zápočet: test prostřednictvím e-learningu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod
Řízení kvality v podniku
Systémy řízení kvality
Certifikace
Trendy ve vývoji kvality

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro řízení jakosti podniku. K tomu je nutné zvládnout moderní postupy a metody řízení jakosti nutné pro TOP management firmy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning