Detail předmětu

Risk Management

FP-ErmPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Vlastnosti a charakteristiky úspěšné firmy ( Rámec "7S" faktorů úspěšné firmy, případová studie: podnikatel S. Walton - zakladatel řetězce prodejen Wall Mart). Vliv prostředí na firmu. Základní principy změnových procesů firmy. Modely plánované změny ve firmě (Leninův model, model Jaguár, model Nokia). Změna a riziko. Druhy a analýza rizik. Měření rizika. Základní statistické charakteristiky rizika. Metody snižování rizika v řízení firmy a jejich analýza (metody odstraňující příčiny vzniku rizika; metody snižující nepříznivé důsledky rizika). Základy investiční matematiky a metodika investičního rozhodování. Snižování rizika a hodnocení investic v osobním či firemním investování (případové studie). Riziko spojené se změnou strategie firmy včetně uvedení metodiky provedení změny strategie firmy. Prognózování - nástroj snižování rizika v hospodářském životě firmy.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou seznámeni se základními postupy měření rizika firmy a osvojí si tradiční metodické přístupy k praktickému snižování rizika firmy. Osvojí si klasické principy modelování změnových procesů firmy, při respektování rizika na jejichž základě budou schopni aktivně řídit standardní změnové firemní procesy s respektováním rizikových faktorů. Studenti budou též schopni řídit standardní změnové procesy strategií (jak podnikatelských, tak i funkčních) jednotlivých SBU firmy.

Prerekvizity

Základní nástroje strategické analýzy (SLEPT analýza, Porterův model, SWOT analýza).Základy organizace a manažerských funkcí firmy.

Doporučená nebo povinná literatura

CROUHY, M., GALAI, D., MARK,R. The Essentials of Risk Management, Second Edition. McGraw Hill Professional, 2013, ISBN 9780071821155.
COLEMAN, T., S. A practical guide to risk management. Research Foundation Publications, 2011. ISBN 9781934667415.
SMEJKAL, V.; RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 1. 1. Praha: Grada Publishing, a. s., 2009. 360 s. ISBN: 978-80-247-3051- 6.
TICHÝ, M. Ovládání rizika: analýza a management, 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 2006, 396 s., ISBN 80-7179-415-5

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Aktivní účast na cvičeních bude kontrolována a hodnocena učitelem - max. 100 bodů.
2. Úspěšné absolvování zápočtového testu - max. hodnocení 100 bodů v řádném termínu, 80 bodů v prvním opravném a 60 bodů ve druhém opravném termínu.
3. Úspěšné zpracování semestrální práce v předem určeném termínu. Maximálně 100 bodů při předání v určeném termínu, při pozdním odevzdání pouze max. 80 bodů.
4. Celkový počet bodů pro zápočet musí být vyšší než 150 bodů.
Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky kombinovaná - písemný test a v případě potřeby ústní dozkoušení.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Studenti budou seznámeni se základními postupy měření rizika firmy a osvojí si tradiční metodické přístupy k praktickému snižování rizika firmy. Osvojí si klasické principy modelování změnových procesů firmy, při respektování rizika, na jejichž základě budou schopni aktivně řídit standardní změnové firemní procesy s respektováním rizikových faktorů. Studenti budou též schopni řídit standardní změnové procesy strategií (jak podnikatelských, tak i funkčních) jednotlivých SBU firmy.
Topics lectures are as follows:
1. Characteristics of a Successful company (Framework of "7S" Factors of Successful Company, Case Study: Businessman S. Walton - Founder of the Wall Mart Stores).
2. Impact of the environment on the company. Basic principles of change processes in the company.
3. Models of planned changes in the company (Lenin model, Jaguar model, Nokia model).
4. Change and risk.
5. Classification of the risk and risk analysis.
6. Risk measurement.
7. Basic statistical characteristics of risk.
8. Methods of risk reduction in company management and their analysis (methods to eliminate the causes of risk, methods to reduce the adverse consequences of risk).
9. Fundamentals of Investment Mathematics and Methodology of Investment Decision Making.
10. Risk reduction and investment appraisal in personal or corporate investment (case studies).
11. The risk associated with the change of the company strategy including the implementation of the strategy of the company strategy change.
12. Forecasting - Risk mitigation tool in the company's business life.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro identifikaci, analýzu a hodnocení rizika firemních procesů. Pozornost je věnována zejména metodám snižování rizika neúspěchu provádění změnových procesů firmy. Na základě pochopení klasických modelů změn (Lewinův model) je předložena metodika provedení změny strategie firmy s uvažováním rizikových procesů. Na konkrétních příkladech jsou presentovány metody preventivního odstranění příčin vzniku rizikových situací i metody snížení nepříznivých důsledků rizikových situací. Jako nástroj snížení neurčitosti znalostí o budoucnosti a snížení hrozících rizik jsou představeny základní principy prognózování (s uvedením jejich základních výhod a nevýhod).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-EBF magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor