Detail předmětu

Rating a oceňování podniku

FP-FropKAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na následující oblasti:
• Rating a jeho právní úprava, trendy ve vývoji
• Metody určování hodnoty podniku
• Strategická analýza podniku pro účely stanovení hodnoty podniku
• Identifikace generátorů hodnoty
• Praktická aplikace výnosových metod oceňování podniků

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Studenti umí popsat právní úpravu ratingu, přístupy k určování hodnoty podniku, jako i aktuální problémy související s využívání ratingu. Znají předpoklady použití metod vedoucích k určení hodnoty podniku, jako i jejich omezení.
Dovednosti: Na základě strategické analýzy, včetně finanční analýzy, studenti dovedou kvantifikovat generátory hodnoty a stanovit předběžné ocenění podniku. Dovedou doporučit vhodnou metodu ke stanovení hodnoty podniku a zjednodušeným způsobem stanovit hodnotu podniku. Dokážou diskutovat předpoklady platnosti stanoveného ocenění.
Způsobilosti: Studenti jsou způsobilí aplikovat metody vedoucí k určení hodnoty podniku, určit hodnotu podniku, jakož i identifikovat faktory, které zvyšují hodnotu podniku, případně ji ohrožují. Jsou schopni modelovat dopady strategických rozhodnutí do hodnoty podniku.

Prerekvizity

Ke studiu předmětu je nutná znalost metod finančního plánování, modelů stanovení nákladů kapitálu, metod analýzy časových řad a jejich využití k prognózám budoucích tržeb. Předpokladem je znalost práce s MS Excel na vyšší úrovni a schopnost vyhledávání relevantních dat.

Doporučená nebo povinná literatura

MAŘÍKOVÁ, P. a MAŘÍK, M. Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku. 1. vyd. Praha: VŠE a IOM, 2007. ISBN 978-80-245-1242-6
MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku:proces ocenění,základní metody a postupy.2011, 494 s.. Praha: Ekopress, ISBN 978-8086929-67-5.
JUREČKA, J. Oceňování ochranné známky jako součásti nehmotného majetku. 2. přepr. vyd. Praha: VŠE a IOM, 2007. ISBN 978-80-245-1303-4
MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku pro pokročilé: hlubší pohled na vybrané problémy. Praha: Ekopress, 2011. 548 s. ISBN 978-80-86929-80-4
ŠANTRŮČEK, J. Pohledávky, jejich cese a hodnota. 2. aktualizované vyd. Praha: Oeconomia, 2005. ISBN 80-245-0873-7
VINŠ, P. a LIŠKA, V. Rating. Praha: C.H.Beck, 2005. ISBN 80-7179-807-X.
MAŘÍK, M. a MAŘÍKOVÁ, P. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. 2. přepr. a rozš. vyd., Praha: Ekopress. 492 s. ISBN 978-80-86929-32-3.
DAMODARAN, A. Damodaran on valuation: security analysis for investment and corporate finance. 2 Ed. Hoboken: John Wiley & Sons. 2006. ISBN 0-471-75121-9
DAMODARAN, A. Investment valuation: tools and techniques for determining the value of any asset. 2 Ed. New York: John Wiley & Sons. 2002. ISBN 0471414883
McKINSEY & COMPANY, KOLLER, T., GOEDHART, M., WESSELS, D. (2005) Measuring and Managing th Value of Companies. 4th Editon (University Edition). New Jersey: Wiley. 742 p. ISBN 978-0-471-70221-4.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je zaměřena na vysvětlení nejdůležitějších princípů řízení, na prezentaci rozhodovacích problémů, jako i řešení modelových situací.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti budou hodnoceny na základě zpracování samostatné práce zaměřené na ocenění podniku a její obhajoby, včetně ověření teoretických znalostí. Ve výsledném hodnocení předmětu má hodnocení úrovně zpracované práce 50% podíl, přičemž je přijatelná práce, která splňuje zadání minimálně na 50 %.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

• Investiční a obchodní rating. Ratingové společnosti.
• Testování predikční schopnosti finančně-poměrových ukazatelů. Modely hodnocení bonity podniku
• Metodický postup určování ratingu a hodnoty podniku.
• Metody určování hodnoty podniku
• Strategická analýza pro účely určování hodnoty podniku. Finanční plán pro účely určování hodnoty podniku.
• Diskontní sazba pro účely určování hodnoty podniku.
• Zpracování návrhu ocenění konkrétního podniku ve dvojicích. Postup: strategická a finanční analýza společnosti. Analýza generátorů hodnoty. Finanční plán. Stanovení diskontní sazby. Návrh ocenění podniku metodou diskontovaného cash flow. Citlivost ocenění na změnu generátorů hodnoty, diskuse ocenění.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je prezentovat studentům přístupy k tvorbě bankrotních modelů (scoringových modelů), význam ratingu a jeho právní úpravu, postup tvorby investičního ratingu. Seznámit studenty s aktuálními přístupy k určování hodnoty podniku a s postupem určování hodnoty podniku. Dále je předmět zaměřen na strategickou analýzu podniku, zejména z hlediska vyhledávání nositelů (generátorů) hodnoty, na metody tvorby finančního plánu a tvorbu modelu na PC, a na aplikaci metod určování hodnoty podniku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-UFRP-KS-D , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor