Detail předmětu

Předmět v anglickém jazyce 1

FP-Rpaj1KAk. rok: 2020/2021

Pojetí konkurence v mezinárodním konkurenčním prostředí v kontextu strategického rozvoje značky.
Analýza a hodnocení základních prvků značky
Hodnocení identity a osobnosti značky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s možnými přístupy k definování konkurenčního prostředí, konkurence, konkurenční výhody a konkurenceschopnosti v kontextu rozvoje značky.
Seznámí se s prakticky využitelnými přístupy k rozvoji značky pro posílené konkurenceschopnosti firmy. Budou umět vymezit a použít prostupy při hodnocení konkurenceschopnosti firmy, konkurenčního prostředí a značky firmy.

Prerekvizity

Předmět předpokládá znalost základních prvků managementu a postupů v nich uplatňovaných. Studenti musí rovněž znát základní marketingové pojmy a postupy uplatňované při řízení firmy.

Doporučená nebo povinná literatura

HITT, M.A. - IRELAND, R.D. - HOSKISSON, R.E. Strategic Management - Competitiveness and Globalization: Concepts. 6th ed. South-Western College Pub, 2004. 544 p. ISBN 0324275307 (EN)
COLLIS, D.J. - MONTGOMERY, C.A. Corporate strategy - Resources and the Scope of the Firm. 1st ed. McGraw-Hill, 1997. 764 p. ISBN 0-256-17894-1 (EN)
GRIFFIN, R.W. - PUSTAY, M.W. International Business - A Managerial Perspective. 3rd ed. Prentice Hall, 2002. 652 p. ISBN 0-13-042576-1 (EN)
VODÁČEK, L. - VODÁČKOVÁ, O. Strategické aliance se zahraničními partnery. 1. vyd. Praha: Management Press, 2002.137 s. ISBN 80-7261-058-9 (CS)
BEAMISH, P.W. - MORRISON, A. - ROSENZWEIG, P.M. International Management - Text and Cases. 3rd ed. Irwin, 1997. 604 p. ISBN 0-07-114900-7 (EN)
VODÁČEK, L. - VODÁČKOVÁ, O. Malé a střední podniky: konkurence a strategické aliance v Evropské unii. 1. vyd. Praha: Management Press, 2004.192 s. ISBN 80-7261-099-6 (CS)
RUGMAN, A.M. - HODGETS, R.M. International Business. 3rd ed. Prentice Hall, 2003. 628 p. ISBN 0-273-67374-2 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Ke zkoušce si studenti připraví projekt dle zadání zaměřený na hodnocení vybrané značky. Zkouška probíhá formou obhajoby projektu. Studenti musí prokázat, jak znalost řešeného problému, tak znalost odpovídající teorie. Projekt je zpracován individuálně, nebo v týmech o velikosti 3 až 8 členů. Finální obhajoby, v případě týmového zpracování, se musí účastnit celý tým. Tým je hodnocen jako celek. Součástí hodnocení je i vzájemné hodnocení členů týmu. Hodnocení jednotlivých členů je modifikováno na základě individuálních znalostí prokázaných v průběhu zkoušky. Projekt je třeba odevzdat elektronicky nejméně týden před konáním zkoušky.
Podmínky při ISP:
- projekt + zkouška

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Konkurence a konkurenční rozsah značky
2. Konkurenceschopnost firmy a strategický rozvoj značky
3. Prvky značky
4. Identita a osobnost značky
5. Metodika hodnocení značky
6. Aspekty rozvoje značky

Cíl

Primárním cílem předmětu je vymezit pojetí konkurenceschopnosti založené na strategickém rozvoji značky v kontextu současného podnikatelského prostředí. Obsah předmětu je proto založen na integraci teoretických a praktických znalostí týkajících se rozvoje konkurenceschopnosti firem, analýzy značky a přístupu ke konkurenčnímu prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená a kontrolovaná. V průběhu přednášek probíhá také diskuze a konzultace projektů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-PFO-KS , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
    obor MGR-ŘEP-KS , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor