Detail předmětu

Předdiplomní seminář

FP-KpdsKAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen k prohloubení znalostí a dovedností v oblasti písemného odborného vyjadřování, které by mely vyústit v napsání bakalářské práce. Podstatnou myšlenkou předmětu je nejenom prohloubit znalostí studentu v oblasti vyhledávání informačních zdrojů, odborné literatury, zpracování rešerší, správnosti citací, ale také plánovat celý proces tvorby bakalářské práce a seznámit je s klíčovými zásadami její formální a obsahové úrovně. Seznámit je s nejnovějšími poznatky metodologie a teorie v oblasti tvorby bakalářské práce a naučit je zásady efektivní prezentace odborných výsledku a obhajoby vlastního názoru.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupem studia tohoto předmětu je znalost a dovednost napsat ucelený odborný text, ve kterém studenti v logické struktuře aplikují teoretické poznatky na řešení konkrétního problému z praxe.

Prerekvizity

Předpokladem absolvování předmětu jsou znalosti získané během vysokoškolského studia a jejich aplikace při řešení konkrétních problému.

Doporučená nebo povinná literatura

ISO norma 690
Doporučená literatura vedoucím bakalářské práce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vyučování probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím závěrečné práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemný projekt - část bakalářské práce (vymezení problému, cíle BP, postup řešení a zpracování teoretické časti). Obhajoba projektu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Úvod do problematiky předmětu, seminář k bakalářské práci
2) Seznámení se s základními pojmy profesionálního přístupu k práci
3) Základní myšlenkové operace
4) Základy sociálního výzkumu
5) Metodologie tvořivé práce
6) Formální náležitosti odborné písemné práce
7) Vyhledávání zdrojů a zpracování informací
8) Pravidla citování
9) Formální požadavky bakalářské práce a nejčastější chyby
10) Modelová struktura bakalářské práce, vymezení cílu, obsahu, stanovení metod a postupu
řešení práce
11) Pravidla prezentace
12) Taktiky obhajování vlastních názoru
13) Prezentace výsledku vlastní práce a obhajoba vlastního názoru

Cíl

Cílem předmětu je rozvíjet znalostí a dovedností studentu v oblasti písemného odborného vyjadřování, které by měly vyústit v napsání bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Dílčí části bakalářské práce: vymezení problému, stanovení cílu, metod a postupu řešení. Nejnovější teoretické poznatky k řešené problematice.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-KS bakalářský

    obor BAK-EP-KS , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor