Detail předmětu

Procesní management

FP-BpmKAk. rok: 2020/2021

Předmět poskytuje informace z oblasti modelování procesů, analýzy, optimalizace, řízení procesů v organizaci. Předmět se také zabývá podporou managementu procesů v IS/IT. Seznamuje s architekturou procesních map. Také informuje o vazbách na organizační strukturu podnikatelského subjektu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí analyzovat problémy a tvořit procesní mapy. Osvojí si postup jak přistupovat k problémům optimalizace a řízení podnikových procesů.

Prerekvizity

Znalosti z managementu průmyslových organizací. Základní znalost práce s produkty informačních technologií. Logické myšlení.

Doporučená nebo povinná literatura

ŘEPA, V.: Analýza a návrh informačních systémů. 1.vyd. EKOPRESS, Praha 1999. 403 s. ISBN 80-86119-13-0
ŘEPA, V. Procesně řízená organizace. 1. vyd. Praha : Grada, 2012. 301 s. ISBN 978-80-247-4128-4.
CARDA,A.-KUNSTOVÁ,R. Workflow – Řízení firemních procesů. Praha: GRADA Publishing, 2001. ISBN: 80-247-0666-0
HAMMER, M. a L. W. HERSHMAN. Rychleji, levněji, lépe: devět faktorů účinné transformace podnikových procesů. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2013, 259 s. ISBN 978-80-7261-253-6.
HAMMER, M., CHAMPY, J.: Reengineering – radikální proměna firmy. Manifest revoluce v podnikání. 3.vyd. Management Press, Praha 2000. 212 s. ISBN 80-7261-028-7
JEŽKOVÁ, Z. Projektové řízení: jak zvládnout projekty. Kuřim: Akademické centrum studentských aktivit, 2013. 381 s. ISBN 978-80-905297-1-7.
GRASSEOVÁ, M. a kol. Procesní řízení ve veřejném i soukromém sektoru. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2008. 266 s. ISBN 978-80-251-1987-7.
SVOZILOVÁ, A. Zlepšování podnikových procesů. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. 223 s. ISBN 978-80-247-3938-0.
FIŠER, R. Procesní řízení pro manažery: jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli, uměli i mohli. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 173 s. ISBN 978-80-247-5038-5.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Přednášky budou probíhat s využitím didaktické techniky za použití Power Pointu.
Cvičení budou probíhat jako výpočtové i laboratorní za použití produktu Aris.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Pro udělení zápočtu je povinné vypracování všech zadaných případových studií zadaných ve cvičení, včetně dvou individuálních samostatných úkolů.
Zkouška je vedena formou ústního zkoušení - otevřené otázky. Ve výsledném hodnocení bude přihlédnuto k práci studenta v průběhu celého semestru a k vypracovaným samostatným úkolům.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Podmínky pro studenty s individuálním studijním plánem: zápočet je udělen za vypracování individuálně zadaných případových studií a jednoho samostatného úkolu. Zkouška je vedena formou ústního zkoušení - otevřené otázky a prezentace samostatně vypracovaného úkolu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1 týden: Vymezení pojmu proces a základní charakteristiky firemních procesů
2 týden: Popis procesu a jeho definování
3 týden: Druhy procesů
4 týden: Modelování procesů
5 týden: Architektura procesů
5 týden: Zásady návrhu firemních procesů
6 týden: Analýza procesů a jejich zlepšování
7 týden: Využití procesního řízení ve finančních procesech
8 týden: Informační podpora firemních procesů
9 týden: Procesy v projektovém řízení
10 týden: Modelový příklad procesní analýzy a optimalizace
11 týden: Měření a monitoring procesů
12 týden: Identifikace, hodnocení a řízení rizik
13 týden: Modely pro hodnocení vyspělosti procesů

Cvičení:
Zpracování případových studií zadaných procesů s využitím softwarového produktu ARIS.
Demonstrace počítačových produktů pro popis a modelování procesů.

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty analyzovat, navrhovat a řídit firemní procesy tak, aby dosahovaly vysoké efektivity a splňovaly požadavky na zajištění vysoké kvality.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách se doporučuje a je nezbytná pro přípravu na povinná cvičení. Docházka na cvičení je povinná a kontrolovaná. Omluvená absence na cvičeních může být nahrazena konzultacemi s vyučujícím.

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor