Detail předmětu

Právo obchodních korporací

FP-UopKAk. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu je seznámení s právem obchodních korporací, a to od základních pojmů tohoto právního odvětví, přes jednotlivé typy obchodních korporací a jejich odlišnosti až po další odvětví s tím související, jako je živnostenské právo, podnikání podle jiných právních předpisů, ochrana hospodářské soutěže, právo nekalé soutěže a insolvenční právo.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni orientovat se v právních předpisech, osvojí si právní terminologii práva obchodních korporací, budou schopni pracovat s textem zákona.

Prerekvizity

Všeobecný přehled v rozsahu znalostí středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
MADAR, Z. a kol.: Slovník českého práva 1. a 2. díl: A-O a P-Z. 1. vydání. Praha. Linde 1995. 1390 s. ISBN: 80-85647-62-1
HENDRYCH,D. a kol.: Právnický slovník. 2. rozšířené vydání. Praha. C.H.BECK 2003. 1340 s. ISBN 80-7179-740-5

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou dvouhodinových přednášek v každém týdnu výuky. Přednáška obsahuje výklad základních pojmů a principů a ilustrativní příklady z praxe.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet není udělován.
Zkouška probíhá písemnou formou. Písemná zkouška se skládá z 20 otázek, které jsou jak uzavřené (testové s variantami odpovědí, přičemž správně může 0-4 odpovědi). Ověřovány jsou znalosti probrané látky. Klasifikace probíhá v souladu se směrnicí Podnikatelské fakulty VUT. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba minimálně 50 % bodů. Účast na zkoušce je povinná.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní pojmy – podnikání, podnikatel, obchodní korporace, dělení korporací, proces založení, podíl, vklad, orgány
2. Společnost s ručením omezeným – orgány, práva a povinnosti společníků, ručení, firma
3. Akciová společnost – odlišnosti, způsob založení, akcie a její formy, práva a povinnosti akcionářů
4. Družstvo – charakteristika a odlišnosti od ostatních korporací, stanovy, orgány, členové družstva
5. Veřejná obchodní společnost – struktura, orgány, společníci a jejich ručení
6. Komanditní společnost – struktura, orgány, společníci a jejich ručení
7. Živnostenské podnikání – živnost, druhy živností, živnostenské oprávnění provozovna
8. Podnikání podle jiných právních předpisů – odlišnosti od živnostenského podnikání, svobodná povolání, advokacie, daňové poradenství, bankovní licence
9. Hospodářské soutěž – smysl, ochrana, soutěžitel, zakázané dohody, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
10. Nekalá soutěž – odlišnosti od ochrany hospodářské soutěže, skutkové podstaty
11. Evropská akciová společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, spolek – základní charakteristika, úprava, spolek a jeho účel
12. Obchodní rejstřík – veřejné rejstříky, druhy, úloha, formální a materiální publicita, proces zápisu, sbírka listin
13. Insolvenční řízení a likvidace – účel, úpadek, způsoby řešení úpadku, oddlužení, konkurs, likvidace

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty orientovat se v základních pojmech práva obchodních korporací, jednotlivých typech obchodních korporací včetně jejich odlišností a následně na tyto znalosti navázat seznámením s formami podnikání (živnostenské podnikání, podnikání podle jiných právních předpisů), ochranou hospodářské soutěže, právem nekalé soutěže a taktéž i způsoby zániku obchodních korporací (likvidace, insolvenční řízení).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V průběhu výuky kontrola neprobíhá.
Výuka je realizována formou přednášek, na nichž není účast studentů povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-KS bakalářský

    obor BAK-UAD-KS , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor