Detail předmětu

Právo EU

FP-FpeuKAk. rok: 2020/2021

Předmět se věnuje následujícím otázkám: Historie a vývoj evropské integrace. Vznik trojice Evropských společenství. Metody a formy integrace, nadstátnost. Evropská společenství jako specifická entita. Organizační výstavba Společenství. Tzv. Institucionální právo. Zřizovací smlouvy jako ústava Společenství. Pojem práva Evropských společenství - právo primární, právo sekundární. Prameny, zásady jeho koexistence s právem členských států. Úloha Evropského soudního dvora při tvorbě a aplikaci práva. Základní zásady společného a jednotného vnitřního trhu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát teoretická východiska a z nich vycházející pozitivní platnou právní úpravu. Osvojí si instituty EU, na něž je předmět zaměřen. Budou schopni se orientovat v právních normách z hlediska jejich systematického uspořádání, budou rozumět základní právní terminologii a budou schopni používat právní terminologii nezbytnou při aplikaci obchodněprávních norem jak v dalším navazujících právních i ekonomických předmětech, tak ve své budoucí odborné praxi.

Prerekvizity

Student musí mít povědomí o základních právních pojmech.

Doporučená nebo povinná literatura

KŘEPELKA, F. a kol. Právo Evropské unie – multimediální učební text. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 116 s. ISBN 978-80-210-5275-8.
LACINA, Lubor, Petr ROZMAHEL a Antonin RUSEK. Eurozone and its neighbors: the third year of crisis. Ed. 1st. Bučovice: Martin Stříž, 2012, 234 s. ISBN 978-80-87106-60-0.
JANKŮ, Martin a Linda JANKŮ. Právo EU po Lisabonské smlouvě. 2. vydání. Ostrava: Key Publishing s.r.o., 2015, 312 stran. ISBN 978-80-7418-245-7.
LACINA, Lubor a Jan OSTŘÍŽEK. Učebnice evropské integrace. 3., přeprac. a rozš. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2011, 468 s. ISBN 978-80-87474-31-0.
TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ, Jiří MALENOVSKÝ, Irena PELIKÁNOVÁ, David PETRLÍK, Filip KŘEPELKA, Tereza KUNERTOVÁ, Lenka PÍTROVÁ, Jan PŘEVRÁTIL, David SEHNÁLEK, Martin SMOLEK a Václav ŠMEJKAL. Právo Evropské unie. 1. vyd. Praha: Leges, 2013. 494 s. Student. ISBN 978-80-87576-53-3.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet není udělován.
Zkouška probíhá formou písemného testu. Test se skládá z 30 otázek se 4 variantami odpovědí, z nichž je vždy pouze jedna odpověď správná. Ověřovány jsou znalosti probrané látky. Klasifikace probíhá v souladu se směrnicí Podnikatelské fakulty VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu, povaha a rysy EU, orgány EU
2. Právní předpisy EU (primární právo, sekundární právo) a vnější a doplňové mezinárodní smlouvy
3. Tvorba a výkon práva EU (úloha institucí EU při tvrobě a aplikaci hospodářského a obchodního práva EU)
4. Volný pohyb zboží v Evropské unii (celní a daňové otázky, správní překážky a sbližování předpisů)
5. Volný pohyb jednotlivců v Evropské uni, zaměstnávání a osobní podnikání v Evropské unii, sociální zabezpečení přistěhovalců v Evropské unii
6. Svoboda usazování obchodních společností a družstev za účelem podnikání v Evropské unii; volné poskytování služeb v Evropské unii
7. Volný pohyb kapitálu a plateb v Evropské unii
8. Euro jako jednotná měna Evropské unie, rozpočet Evropské unie
9. Ochrana hospodářské soutěže v Evropské unii
10. Ochrana spotřebitelů v Evropské unii
11. Právo obchodních společností upravených právem EU
12. Zahraniční, bezpečnostní a obranná politika Evropské unie; trestní, policejní a cizinecké záležitosti v Evropské unii; vnější obchodní politika Evropské unie a dílčí integrace s nečelnskými státy
13. Členství České republiky v Evropské unii; aktuální otázky

Cíl

Hlavním cílem předmětu je základní orientace studenta v právu Evropské unie, tedy poskytnout studentům základní znalosti o vývoji ES a EU od vzniku po současnost, institucionální právo, pojem a podstatu práva ES a EU včetně vztahu k právu vnitrostátnímu a tzv. materiální právo ES, tedy právní úpravu jednotného vnitřního trhu ES se vším, co s ní souvisí. Předmět se dále věnuje druhému a třetímu pilíři EU a vztahu ČR k ES jako přidruženého státu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je dobrovolná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-UFRP-KS-D , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Elektronické učební texty