Detail předmětu

Pratikum řízení komunikační kritické infrastruktury

FP-IpccizPAk. rok: 2020/2021

Předmět rozšiřuje přehled o principech a přístupech k řešení řízení kritických aplikací a o možnostech jejich realizace v podniku. Pro praktickou část výuky se používá specializovaná laboratoř pro výuku infrastruktury
komunikačních systémů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Manažerské kompetence: rozhodování o správnosti navrhovaných řešeních CCI a jejich technických a technologických aspektech
Specializované kompetence:
- rozhodování systémových návrzích a projektovém řešeních CCI a jejich technických a technologických aspektech
- praktická znalost monitoringu a nastavení prvků CCI

Prerekvizity

Znalosti v rozsahu osnovy předmětu Komunikační infrastruktura vyučovaného na FP VUT v Brně v bakalářském studijním oboru Manažerská informatika, 1.ročník LS a úspěšné vykonání zkoušky z tohoto předmětu. Znalosti v rozsahu osnovy předmětu Technologie vnitropodnikové komunikace vyučovaného na FP VUT v Brně v bakalářském studijním oboru Manažerská informatika, 3.ročník LS a úspěšné vykonání zkoušky z tohoto předmětu.

Doporučená nebo povinná literatura

Technické dokumetace k jednotlivým prvkům kritické komunikační infrastruktury (jsou k dispozici v odborné laboratoři pro CCI. (CS)
Jordán V., Ondrák V.: Infrastruktura komunikačních systémů II., Kritické aplikace, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5240-4. (CS)
Jordán V., Ondrák V.: Infrastruktura komunikačních systémů I., Univerzální kabelážní systémy, 2. rozšířené vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5115-5. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá pouze formou cvičení se zaměřením na praktické úlohy jednotlivých řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška - ústní - pokrývá celou problematiku obsahového zaměření předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je získání praktických dovedností studentů v oboru řízení kritických komunikačních infrastruktur. Studenti získají praktické zkušenosti s operační diagnostikou a provozní konfigurací prvků kritické komunikační infrastruktury.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve cvičeních je systematicky kontrolována. Student je povinen neúčast předem omluvit. Je plně v kompetenci vyučujícího posoudit důvodnost omluvy. Formy nahrazení zameškané výuky stanoví vyučující individuálně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor