Detail předmětu

Pokročilé metody řešení manažerských úloh

FP-MpmmuKAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Systémový přístup pro řešení manažerských úloh (systém a jeho modelování, analýza a simulace). Využití modelů v manažerské praxi (tabulkové, netabulkové a grafické modely, inženýrské tabulky v MS Excel). Využití vzorců a funkcí pro řešení manažerských úloh. Využití skládaných a kombinovaných funkcí pro řešení manažerských úloh. Grafy a jejich využití (tvorba, analýza a využití grafů v práci manažera). Práce s daty (importy, exporty, propojení, ověřování vstupních dat, podmíněné formátování a transformace dat). Analýza dat (práce s filtry, seznamy, souhrny a kontingenčními tabulkami). Využití doplňku PowerPivot pro analýzu a práci s daty. Vybrané analytické úlohy (citlivostní analýza a práce se scénáři, ...). Využití a řešení optimalizačních úloh (využití řešitele a analytických doplňků MS Excel). Řešení vybraných matematických úloh (derivace, integrály, soustavy rovnic a diferenciální rovnice v MS Excel). Využití propojení a integrace aplikací pro automatizaci řešení manažerských úloh. Zpracování výstupů pro manažery (využití pokročilých nástrojů a funkcí MS Word a MS PowerPoint pro efektivní práci manažera).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají především znalosti a dovednosti umožňující efektivní analýzu a transformaci zdrojových dat do podoby informací využitelných v manažerském rozhodování včetně následné interpretace (prezentace) výsledků. Přičemž praktické dovednosti jsou rozvíjeny s využitím kancelářských aplikací MS Office (s hlavním zaměřením na MS Excel) pro řešení praktických úloh a případových studií.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti a dovednosti v oblasti práce s kancelářskými aplikacemi, jakož i základní znalosti z oblastí algoritmizace, programovacích technik, matematiky, statistiky a ekonomie.

Doporučená nebo povinná literatura

DODGE, M. MOS 2013 Study Guide: Exams 77-427 & 77-428 Microsoft Excel Expert. 1st ed. Redmond: Microsoft Press, 2013. 184 p. ISBN 978-0-7356-6921-5.
BARILLA, J. Microsoft Excel 2013: Podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. 496 s. ISBN 978-80-251-4114-4.
MYŠÁK, M. Kontingenční tabulky a grafy: Výukový průvodce. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. 224 s. 978-80-251-4113-7.
RALSTON, B. PowerPivot for Business Intelligence Using Excel and Sharepoint Berkeley: Apress, 2011. 299 p. ISBN 978-1-4302-3380-0.
PECINOVSKÝ, J. Microsoft Office 2013 Podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2013. 496 s. ISBN 978-80-251-4102-1.
SAWYER, T. Y. Pro Excel Financial Modeling: Building Models for Technology Startups. Berkeley: Apress, 2009. 291 p. ISBN 978-1-4302-1898-2.
WINSTON, W. L. Microsoft Excel 2013: Data Analysis and Business Modeling. 1st ed. California: O’Reilly Media, Inc., 2014. 889 p. ISBN 978-0-7356-6913-0.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách s důrazem na řešení reálných manažerských příkladů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky zkoušky:
Závěrečná zkouška - písemně, formou testu (odpovědi mohou být volbou jedné správné z několika, větné odpovědi nebo jejich kombinace) a ústním přezkoušením. (60 bodů pro písemnou část zkoušky, pro úspěšné absolvování zkoušky je nutné písemnou část zkoušky vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 30 body, v opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body s hodnocením F.)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

01. Systémový přístup pro řešení manažerských úloh (systém a jeho modelování, analýza a simulace).
02. Využití modelů v manažerské praxi (tabulkové, netabulkové a grafické modely, inženýrské tabulky v MS Excel).
03.-04. Využití vzorců a funkcí pro řešení manažerských úloh (skládané a kombinované funkce, maticové vzorce, využití vybraných funkcí pro řešení manažerských úloh).
05. Grafy a jejich využití (tvorba, analýza a využití grafů v práci manažera).
06. Práce s daty (importy, exporty, propojení, ověřování vstupních dat, podmíněné formátování a transformace dat).
07.-08. Analýza dat (práce s filtry, seznamy, souhrny a kontingenčními tabulkami, PowerPivot).
09.-10. Vybrané optimalizační a analytické úlohy (citlivostní analýza, práce se scénáři, využití řešitele a analytických doplňků MS Excel).
11.-12. Řešení vybraných matematických úloh (derivace, integrály, soustavy rovnic a diferenciální rovnice v MS Excel).
13. Zpracování výstupů pro manažery (využití pokročilých nástrojů a funkcí MS Word a MS PowerPoint pro efektivní práci manažera).
Obsah přednášek je zaměřen do výše uvedených klíčových oblastí pro řešení manažerských úloh s využitím dostupných nástrojů MS Office.
Obsahem cvičení je cílené procvičování přednášených témat a zpracování případových studií manažerských úloh.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili základní teoretické a především praktické znalosti nutné pro řešení manažerských úloh s využitím dostupných prostředků ICT.
Studenti získají především znalosti a dovednosti umožňující efektivní analýzu a transformaci zdrojových dat do podoby informací využitelných v manažerském rozhodování včetně následné interpretace (prezentace) výsledků. Přičemž praktické dovednosti jsou rozvíjeny s využitím kancelářských aplikací MS Office (s hlavním zaměřením na MS Excel) pro řešení praktických úloh a případových studií.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn-KS bakalářský

    obor BAK-MIn-KS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program BAK-KS bakalářský

    obor BAK-EP-KS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor