Detail předmětu

Odborná praxe 2

FP-KopxlPAk. rok: 2020/2021

Předmět je součástí zpracování bakalářské práce. Student při zpracování musí čerpat z dat z reálného prostředí, k čemu slouží praxe v reálných podmínkách podnikatelského subjektu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Schopnost využití teoretických poznatků v různých reálných prostředích, znalosti úpravy standardních modelů pro konkrétní využití, dovednost v tvorbě závěrečné práce.

Prerekvizity

Nejsou.

Doporučená nebo povinná literatura

POKORNÝ,J. Umění tvořivé činnosti. 1.vyd. Brno, ICB, 1995.
SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha Grada Publishing,2010. s. 432. ISBN 978-80-247-3339-5.
MUŽÍK, J. Profesní vzdělávání dospělých. Wolters Kluwer , 2012, 263 s. 1. Vyd. ISBN 978-80-7357-738-4.
EVANGELU, J. E. a F. van BOMMEL a O. JUŘIČKA. Efektivita vzdělávání: jak získat zpět vložené investice do rozvoje zaměstnanců. Ostrava: KEY Publishing, 2013. 135 s. ISBN 978-80-7418-197-9.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou konzultací s vedoucím závěrečné práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Podle úrovně zpracovaných částí bakalářské práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Seznámení studentů s praktickými přístupy manažerského rozhodování v podnicích/organizacích se záměrem ověření teoretických znalostí a nabytí nových základních dovedností z oblasti ekonomicko-manažerského řízení.
Student má za úkol sestavit písemnou zprávu, která bude obsahovat organizační strukturu vybraného podniku/organizace. Popíše danou problematiku ekonomicko-manažerského řízení v podniku/organizaci. Zhodnotí slabé a silné stránky, možnosti a příležitosti a jejich vazby na výsledky podnikatelské činnosti a dosažení udržitelného rozvoje podniku/organizace. Předmět má za úkol prověřit teoretické znalosti z profilujících předmětů v praxi formou stáží v podnicích/organizacích.
Odbornou praxí získá student možnost realizovat teoretické znalosti v konkrétních zadáních v ekonomicko-manažerském řízení podniku/organizaci. Seznámit se s dílčími problémy, které se stanou podkladem pro řešení bakalářské práce.

Cíl

Cílem předmětu je zpracování bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka není kontrolovaná..

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

60 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor