Detail předmětu

Odborná praxe 2

FP-Uopx2PAk. rok: 2020/2021

Zajišťuje ústav

Doporučená nebo povinná literatura

SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha Grada Publishing,2010. s. 432. ISBN 978-80-247-3339-5.
EVANGELU, J. E. a F. van BOMMEL a O. JUŘIČKA. Efektivita vzdělávání: jak získat zpět vložené investice do rozvoje zaměstnanců. Ostrava: KEY Publishing, 2013. 135 s. ISBN: 978-80-7418-197-9
MUŽÍK, J. Profesní vzdělávání dospělých. Wolters Kluwer , 2012, 263 s. 1. Vyd. ISBN: 978-80-7357-738-4

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Odborná praxe 2 navazující na předcházející předmět Odborná praxe 1 probíhá individuálně na základě smluv uzavřených s příslušnou organizací. V této organizaci student řeší úkoly dle pokynů vedoucího praxe zároveň už i vedoucího bakalářské práce. Podle vybraného předběžného zadání bakalářské práce se zaměřuje buď na organizační strukturu, informační systém nebo používané informační technologie v souvislosti s problematikou účetnictví, zdanění, financování a finanční analýzy. V ideálním případě je odborná praxe 2 základem pro zpracování praktické části bakalářské práce.

V závěrečné zprávě z Odborné praxe 2 se student zaměří zejména na následující otázky a úkoly:
1. Jak funguje financování společnosti? Uveďte hlavní zdroje.
2. S jakými problémy se subjekt nejčastěji potýká při běžném provozu?
3. Popište vlastní činnost v organizaci v oddělení/pracovní pozici, která je součástí problematiky řešené v bakalářské práci.
4. Upřesněte cíl řešení bakalářské práce.
5. Uveďte přínosy praxe pro bakalářskou práci.
6. Vymezte okruhy problémů, které budete řešit v bakalářské práci.
7. Napište seznam minimálně deseti informačních zdrojů k tématu bakalářské práce včetně zahraničních.

Strukturovanou zprávu z odborné praxe odevzdávají studenti v IS VUT v Brně, v části e-learning.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-UAD bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

120 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor