Detail předmětu

Odborná praxe

FP-KopxPAk. rok: 2020/2021

Předmět má za úkol prověřit teoretické znalosti ze základních kurzů programu v praxi formou stáží v průmyslových i správních organizacích. Získané dovednosti a informace jsou základem pro zpracování bakalářské práce.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Kurzem získá student možnost realizovat teoretické znalosti v konkrétních zadáních v průmyslových podmínkách. Seznámit se s dílčími problémy, které se mohou stát cílem řešení bakalářské práce.

Prerekvizity

Předmět navazuje na všechny dosud studované předměty z problematiky ekonomie, účetnictví, právo a daně.

Doporučená nebo povinná literatura

EVANGELU, Jaroslava Ester, Frank van BOMMEL a Ondřej JUŘIČKA. Efektivita vzdělávání: jak získat zpět vložené investice do rozvoje zaměstnanců. Ostrava: Key Publishing, 2013, 135 s. ISBN 978-80-7418-197-9. (CS)
MEIXNEROVÁ, Lucie, Šárka ZAPLETALOVÁ a Zuzana STEFANOVOVÁ. Mezinárodní podnikání: vybrané strategické, manažerské a finanční aspekty. V Praze: C.H. Beck, 2017, 203 s. ISBN 978-80-7400-654-8. (CS)
MUŽÍK, Jaroslav. Profesní vzdělávání dospělých. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 263 s. ISBN 978-80-7357-738-4. (CS)
SRPOVÁ, Jitka a Václav ŘEHOŘ. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada, 2010, 427 s. ISBN 978-80-247-3339-5. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Odborné praxe slouží k prohloubení znalostí a dovedností získaných studiem a k ověření jejich aplikace v praxi; slouží též k doplnění znalostí a k seznámení se s metodami práce zejména v mimo uiniverzitních institucích,

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet za písemnou práci v rozsahu cca 8 stran. Prezentaci zpracování a obhajoby připomínek či dotazů učitele.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Praxe probíhá individuálně na základě smluv uzavřených s příslušnou organizací. V této organizaci student řeší úkoly dle pokynů vedoucího praxe, a to:
1. Uveďte název, sídlo a základní údaje o firmě
2. Uveďte právní formu organizace a popište její charakteristiky. Popište organizační strukturu, případně její vztahy k vyšší organizační jednotce
3. Popište předmět podnikání firmy, výrobní program či portfolio služeb, popis cílů organizace
4. Zhodnoťte obchodní situaci firmy:
- analyzujte trhy, na kterých se pohybuje – vývoj tržeb a tržního podílu, konkurenci
5. Jak funguje financování podniku/organizace? Uveďte hlavní zdroje
6. Vyhodnoťte silné a slabé stránky podniku/organizace vzhledem k předmětu podnikání (SWOT analýza)
7. Je firma ochotna spolupracovat s Fakultou podnikatelskou na Vysokém učení technickém v Brně formou realizace praxe pro studenty i v dalších letech.
8. Zvažte možnosti a příležitosti firmy vzhledem k předmětu podnikání
9. Podrobně popište Vaši každodenní pracovní činnost v podniku/organizaci
10. Uveďte kontaktní osobu nebo tým, i organizační začlenění v podnikové struktuře
11. Uveďte přínosy praxe pro bakalářskou práci
12. Napište seznam min. deseti informačních zdrojů k tématu bakalářské práce
Přílohy:
Hodnocení odborné bakalářské praxe studentem
Vyjádření organizace
Závěrečné hodnocení odpovědným zaměstnancem FP VUT

Strukturovanou zprávu z odborné praxe odevzdávají studenti v IS VUT v Brně, v části e-learning.

Cíl

Ověřit teoretické znalosti v konkrétních podmínkách podnikatelské sféry či legislativního okolí. Měla by vyjít z obecných metod jako je např. pozorování, srovnávání, analogie a na jejich základě zpracovat písemnou zprávu dle přiloženého zadání.
Kurzem získá student možnost realizovat teoretické znalosti v konkrétních zadáních v průmyslových podmínkách.
Seznámit se s dílčími problémy, které se mohou stát cílem řešení bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student dostává zadání, ve kterém je uvedena organizace, zodpovědný pracovník v organizaci a spojení na tohoto pracovníka. Učitelé mohou zkontrolovat pobyt studenta v organizaci dotazem u zodpovědného pracovníka.
Student může na základě odsouhlasení s učitelem upřesnit jiný termín Praxe.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EP , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

80 hod., povinná

Vyučující / Lektor