Detail předmětu

Obchodní podnikání

FP-RopPAk. rok: 2020/2021

Předmět poskytuje základní teoretické znalostí o oblasti obchodu a obchodních činnostech.Je zaměřen nejenom na rovinu obecnou, ale speciálně i na úroveň podnikovou. Zabývá se významem obchodu v ekonomice, jeho strukturou a funkcemi. Ucelené teoretické poznatky jsou využívány pro praktické aplikace na spotřebitelských a průmyslových trzích.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát význam obchodu v ekonomice státu, budou schopni rozeznat různé druhy obchodu a obchodních činností a na základě analýzy vybrat vhodné obchodní činnosti pro různé specifické trhy; dále budou schopni řídit obchodní činností s orientaci na potřeby a požadavky zákazníků.

Prerekvizity

Před studiem daného předmětu studenti musí mít následující znalosti: Základní ekonomické a manažerské pojmy a kategorie, fungování trhu, poznatky o fungování organizace a manažerských funkcích a prvcích, znalost podnikatelského prostředí, základy sociální komunikace;

Doporučená nebo povinná literatura

MULAČOVÁ, V, MULAČ, P. a kol. Obchodní podnikání ve 21.století. Praha: Grada Publishing. 2013. ISBN 978-80-247-4780-4.
BEDNÁŘ, P., SPILKOVÁ, J. aj. Nákupní řetězce – nové výzvy [online]. Brno: Nesehnutí, 2008 [cit. 13. května 2010]. Dostupné na WWW: http://aa.ecn.cz/img_upload/67fc87870d57d5b3a63ce8985bb216ef/sbornik_web.pdf> ISBN 978-80-87217-00-9.
ČERNÝ, V. Prodejní techniky. Brno: Computer Press, 2003. 1.vyd. 470s. ISBN 80-079-37-4.
PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. akol. Obchodní podnikání. Praha: Management Press, 2002, str.874, ISBN 80-7261-059-7.
SCHIFFMAN, L., KANUK, L., L. Nákupní chování. Brno, 2004. 1.vyd. 633s. ISBN 80-251-0094-4.
KLAPALOVÁ, Alena a Ladislav BLAŽEK. Nákupní podmínky v nákupních centrech v České republice. In Vedecká rozprava k téme "trh, obchod a individuálna spotreba". 1. vyd. Košice: Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta Košice, 2008. s. 20-27, 8 s. ISBN 978-80-225-2633-3.
LYKOVÁ, J. Jak organizovat a řídit úspěšný prodej. Praha: Grada, 2002. 1.vyd. 199s. ISBN 80-247-0205-3.
OSTERWALDER, A. a Y. PIGNEUR. Business Model Generation: A Handbook for Visionries, Game Chanfers, and…Canada: John Wileyand Sons. 2013. ISBN 978-0470-87641-1.
JANATKA, F. a kol. Obchod v rámci Evropské unie a obchodní operace mimo členské země EU. Praha: ASPI, 2004, 1.vyd. 296s. ISBN 80-7357-006-8.
ZADRAŽILOVÁ, D., KHELEROVÁ, V. Management obchodní firmy. Praha: Grada Publishing, s.r.o., str.293, ISBN 80-85623-72-2
VIESTOVÁ, K. Teória obchodu. Bratislava: Sprint vfra, 2001, 208s. ISBN 80-88848-88-1.
HINDL, R.,. HOLMAN, R., HRONOVÁ,S., a kol. Ekonomický slovník1.vyd.C.H.BECK. Praha,2003. 519 s. ISBN 80-7179-819-3.
CIMLER,P., ZADRAŽILOVÁ, D. kol. retail Management. Praha: Grada Publishing, s.r.o. 2007. 312s.ISBN 978-80-7261-167-6
ZAMAZALOVÁ, M. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada Publishing, s.r.o. 2009. 240s. ISBN 978-80-247-2049-4.
KOTLER, P., KELLER, K., L. Marketing Managament. 12.vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5.
ZÁBOJ, M. Obchodní operace. 2010. [online] [cit. 2010/2011] Dostupné z http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/ps09/obchod/web/pdf/Obchodni_operace-skripta.pdf

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Při hodnocení předmětu je důraz kladený na systematickou, průběžnou práci studentů. Výsledné hodnocení je klasifikováno dle stupnice ECTS a bude závislé nejen na výsledcích písemného prověření znalostí, ale také na aktivní kontrolované účasti studentů na přednáškách(cvičeních). Cílem hodnocení je prověřit znalosti, schopnosti a dovednosti studentů formou zpracování semestrálního projektu a znalostním testem. Pro ocenění průběžné přípravy je vypracován systém bodového hodnocení:
Maximální počet bodů
Terénní výzkum 10
Týmový písemný projekt 20
Prezentace písemného projektu 10
Oponentura písemného projektu 10
Přednášky odborníka z praxe (2-3) 10
Celkem / za cvičení/ 60 (min. 50 %)
Zápočtový test (písemný) 100 (min. 50 %)
Celkové hodnocení Přepočet: (60+100)/(1,6)=100 b

Podmínkou pro udělení zápočtu je dosažení hodnocení E (tj. min 50 bodů po přepočtu). Výsledné hodnocení předmětu je průměrem bodů za cvičení a bodů za zápočtový test.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vývoj obchodu a jeho postavení v NH, EU a v mezinárodním kontextu – vliv prostředí – současný stav a trendy.
2. Vymezení pojmů a funkci obchodu, stakeholdeři, společenská odpovědnost v obchodě.
3. Právní úprava podnikání v obchodě, družstevní formy podnikání
4. Transformace českého obchodu, Evropská unie a jednotný vnitřní trh, soutěžní právo v ČR a EU
5. Význam obchodních kooperací, networking, franchising, dominance a diverzifikace obchodních podniků
6. Historický vývoj a systémy ochrany spotřebitele v obchodní činnosti (svět, ČR, EU)
7. Legislativa obchodního provozu, obchodní sortiment, identifikace a význam balení zboží
8. Územní strategie obchodu, analýzy, výběr a lokalizace obchodu. Ekonomické, sociální a environmentální dopady
9. Technologie velkoobchodního a maloobchodního provozu, space management
10. Ekonomika a management obchodního podniku
11. Řízení lidských zdrojů v obchodním podniku, výběr, kompetence, vzdělávání a specifika
12. Marketing obchodního podnikání, marketingová komunikace v obchodních jednotkách, nové trendy
13. Obchodní modely a jejích design (volba hodnoty ve vztahu k cílovým skupinám, stakeholderům, proces tvorby obchodního modelu, pět fází modelu, hodnocení, zdroje, udržitelnost)

Cíl

Cílem je seznámit studenty s hlavními pojmy v oblasti obchodu, s druhy a typy obchodních činností, právními formami obchodních firem a vývojovými trendy. V přednáškách je kladen důraz na praktickou aplikaci řízení obchodních činností v souladu s orientaci na potřeby a požadavky zákazníků na spotřebitelských a průmyslových trzích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. Pokud tato podmínka nebude splněna, potom cvičící může v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku.
Aktivity pro absolvování předmětu:
1. Docházka (min. 4 cvičení ze 6 cvičení)
2. Týmový písemný projekt, jeho prezentace a oponentura
- příprava vstupu na trh pro vybraný výrobek nebo službu.
- projekty pro týmy po 4-5 lidech.
3. Terénní výzkum – zajištění terénního výzkumu (Podrobné informace – dopis pro podnik a dotazník budou vyvěšeny v aktualitách a podány ústně na přednášce a cvičeních) termín odevzdání vyplněných dotazníků je konec listopadu (28. 11. 2017) elektronicky na adresu cvičícího – pod označením souboru (jméno_příjmení studenta_dotazník_OP)
4. Přednášky odborníků z praxe z tuzemska nebo ze zahraničí (v průběhu semestru budete mít možnost navštívit bodované přednášky odborníků z praxe nebo ze zahraničí, o kterých se dozvíte v Aktualitách předmětu)
5. Zápočtový test ve vypsaných termínech garantem předmětu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor