Detail předmětu

Německý jazyk B1 - 2

FP-NJ2BKAk. rok: 2020/2021

Kurz je zaměřen na výuku němčiny jako druhého cizího jazyka na obecné úrovni, zahrnuje však i jazyk potřebný pro profesní účely.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí slovní zásobu ve vztahu ke svému budoucímu zaměstnání a zvládnou gramatické struktury na pokročilé úrovni tak, aby byli schopni běžné komunikace.

Prerekvizity

Kurz navazuje na jazykové znalosti a dovednosti, které student nabyl v předchozím semestru.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní opory ke kurzu na www.vutbr.cz/elearning (CS)
DRMLOVÁ, D., HOMOLKOVÁ, B., KETTNEROVÁ, D., TESAŘOVÁ,L. Německy s úsměvem nově. Plzeň: Fraus 2002. ISBN 80-7238-229-2 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou praktických jazykových cvičení s důrazem na nácvik jazykových dovedností a rozvíjení slovní zásoby. Doplňuje je samostatná práce studentů v elearningovém prostředí moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn aktivní účastí a samostudiem, splněním úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia a absolvováním zápočtového testu s dosažením min. 50% bodů.
Písemnou zkouškou prokáže student/ka schopnost porozumění slyšenému a čtenému projevu, schopnost vyjádřit se písemně na zadané téma a znalost gramatických a lexikálních struktur na úrovni B1 SERR. Ústní zkouškou prokáže schopnost vyjadřovat se ústně na obecná témata formou situačního rozhovoru na úrovni B1 SERR.
Zkouška má jeden řádný a dva opravné termíny.

Jazyk výuky

němčina

Osnovy výuky

1. L. 15 - 16
2. samostudium
3.
4.
5.
6.
7. L. 17 - 18
8. samostudium
9.
10.
11.
12.
13. Zápočtový test

Cíl

Cílem kurzu je vybavit studenty jazykovými znalostmi a dovednostmi na pokročilé úrovni pro každodenní komunikaci, aby zvládli běžné úkoly (např. popsat problém, podat pokyny) se kterými se mohou setkat v širokém okruhu ekonomických profesí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je pravidelně kontrolována. Absence může být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazena.
Prezenční forma:
- povinná 3 soustředění
Nepřímá výuka:
- Samostudium k 1. bloku 45 hodin
- Samostudium k 2. bloku 45 hodin
- Samostudium k 3. bloku 45 hodin
Konzultace 5 hodin

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-PFO-KS , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor