Detail předmětu

Mzdová a personální agenda

FP-UmpaPAk. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu Mzdová a personální agenda je interdisciplinární průřez informací a znalostí v oblasti mzdového systému podniku. V úvodu se zabývá přehledem povinností zaměstnavatelů i zaměstnanců v oblasti vzniku pracovně právních vztahů. Dále pokračuje určením mzdy, souhrnem činností v oblasti zdravotního a sociálního pojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti. Důležitou součástí kurzu je účtování a vykazování všech složek mzdy, náhrad poskytovaných zaměstnancům a zaměstnaneckých benefitů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po absolvování tohoto předmětu budou studenti schopni orientovat se v povinnostech zaměstnanců i zaměstnavatelů v oblasti vzniku a ukončení pracovně právních vztahů, zdravotního a sociálního pojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti. Dále budou se studenti budou orientovat v jednotlivých složkách mzdy, způsobu jejich výpočtu a výběru zaměstnaneckých benefitů. Absolvováním předmětu získají studenti nejen soubor nových poznatků, ale i praktické dovednost

Prerekvizity

Znalost základů pracovního práva, účetnictví a zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Kolektiv autorů. Abeceda mzdové účetní 2021. 31. vyd. Olomouc: ANAG, 672 s. ISBN 978-80-7554-305-9
Kolektiv autorů. Abeceda mzdové účetní 2021. 31. vyd. Olomouc: ANAG, 672 s. ISBN 978-80-7554-305-9 (CS)
MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity a daně. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2017. 256 s. ISBN 9788075525154
Mzdové účetnictví - profi databáze odborných článků z oblasti mzdového účetnictví. Dostupná z https://www.mzdy.pamprofi.cz/
OECD Employment Outlook 2020, dostupné zhttp://www.oecd.org/employment-outlook/2020htm
KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 5. rozšířené a doplněn. Praha: Management Press, 2015. 399 stran. ISBN 978-80-7261-288-8

Způsob a kritéria hodnocení

Systém ověřování znalostí, požadavky na ukončení předmětu:
Zápočet: aktivní účast na seminářích, příprava a prezentace skupinového semestrálního projektu (40 bodů, min. 50 % je potřeba získat)
Zkouška: individuální kontrolní písemný test (60 bodů, min. 50 % je potřeba získat)
Součástí výsledného hodnocení předmětu je součet bodového hodnocení za obě části.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět Mzdová a personální agenda je souborem informací o základních pracovně právních pojmech, osobní data a spis zaměstnance. Zabývá se také zdravotním a sociálním pojištěním, zejména z pohledu povinností zaměstnavatele a výpočtů náhrad za dobu nemoci a nemocenských dávek.
Nedílnou součástí předmětu jsou i výpočty náhrad za dovolenou a překážky v práci a účtování cestovních náhrad zaměstnanců.
Po problematice zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, zaúčtování a výplaty mezd se dotýká také oblasti oblasti mzdového personální software pro malé a střední podniky.

Cíl

Hlavní cíle výuky předmětu Mzdová a personální agenda mohou být shrnuty takto: předat informace a vytvořit znalosti o základních prvcích a tvorbě mzdového systému podniku z pohledu mzdové účetní. Absolvováním předmětu mají studenti získat nejen soubor nových poznatků, ale i praktické dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-UAD bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning