Detail předmětu

Mezinárodní účetní standardy

FP-FmusKAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na problematiku harmonizace účetního výkaznictví ve smyslu aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Předmět se zabývá Koncepčním rámcem, jednotlivými standardy IAS/IFRS a sestavením účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti a dovednosti pro práci s jednotlivými účetními standardy a pro sestavení účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví.

Prerekvizity

Účetnictví podnikatelských subjektů v souladu s českými účetními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

MLÁDEK, R. Postupy účtování podle IFRS. Praha: Leges, 2009
JÍLEK, J. SVOBODOVÁ, J. Účetnictví podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-4710-1.
FICBAUER, J, FICBAUER, D. Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy. Ostrava: KEY Publishing, 2012.
DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. Praha: Bookretail s.r.o., 2011. ISBN 978-80-251-3652-2.
IFRS www.ifrs.org IFRS www.kacr.cz/ceske-zneni-ifrs-preklad-eu
STROUHAL, J. Slovník pojmů IFRS. Praha: Wolters Kluwer,a.s., 2014, ISBN 978-80-7478-545-0.
FINCH Clare. A student´s guide to International Financial Reporting Standards. 2nd ed. Wokingham: Kaplan Publishing (UK), 2008. ISBN 978-1-84710-708-4
HARRISON Walter, T. et al. Financial Accounting. International Financial Reporting Standards. 8th ed. Singapore: Pearson Education South Asia, 2011. ISBN 978-981-06-8457-0

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky v rozsahu 3 hodiny týdně objasňují studentům teoretické i praktické základy problematiky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení zkoušky je na základě hodnocení seminární práce a písemného testu z problematiky. Seminární práce je hodnocena 0-100 body, při hodnocení nižším než 50 bodů je nutné ji přepracovat. Hodnocení seminární práce vstupuje do celkového hodnocení zkoušky s váhou 50%. Písemný test obsahuje 30 uzavřených otázek, na jeho vypracování je 60 minut. Otázky jsou rozděleny do okruhů, z nichž každý může mít různé bodové hodnocení. Správná odpověď je hodnocena kladnými body, špatná odpověď minus jedním bodem, žádná odpověď žádným bodem. Hodnocení písemného testu vstupuje do celkového hodnocení zkoušky s váhou 50%.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Podstata harmonizace účetnictví a její vývoj
Stručná charakteristika IFRS a předpokládaný další vývoj IFRS
Orgány zabývající se tvorbou a aktualizací standardů
IFRS - seznam a členění IFRS, IFRIC a SIC , koncepční rámec IFRS,
charakteristika náležitostí jednotlivých IFRS/IAS -IFRS 1 až IFRS 41
IFRS for SMEs

Cíl

Základní cíle výuky předmětu jsou:
- získání základních znalostí z oblasti mezinárodních standardů účetního výkaznictví v plném
znění ve srovnání s platnou českou legislativou
- získání základních znalostí z oblasti mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro malé a střední podniky
- vytvoření předpokladů pro uplatnění získaných poznatků v navazujících odborných předmětech a při řešení problémů z praxe.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá pouze formou přednášek v následujících dech 7.10., 14.10. a 21. 10. vždy v sobotu od 8 hod. do 13 hod.,

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-UFRP-KS-D , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor