Detail předmětu

Mezinárodní daňové systémy

FP-FmdsKAk. rok: 2020/2021

Daňové systémy. Mezinárodní zdaňování příjmů. Harmonizace daňových systémů v EU – oblast přímých daní, oblast nepřímých daní, reflexe unijní úpravy v české právní úpravě. Optimalizace daňového zatížení v kontextu mezinárodního zdanění. Mezinárodní daňové plánování. Transférové ceny.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Student umí popsat aktuální otázky a problémy související s daňovými systémy (jejich etablováním, formováním, změnami a faktory, které daňové systémy determinují), zná právní normy regulující mezinárodní zdaňování příjmů (normy mezinárodního i unijního a tuzemského práva), umí popsat postup mezinárodního daňového plánování a určit daňovou povinnost daňového rezidenta ČR dosahujícího příjmů ze zahraničí a daňového rezidenta ČR dosahujícího příjmů ze zdrojů na území ČR i u složitějších případů (vč. vyplnění příslušných daňových přiznání či hlášení).

Dovednosti: Student je schopen komplexněji zhodnotit současný stav a předpokládaný budoucí vývoj v daňové oblasti,aplikuje právní normy regulující mezinárodní zdaňování příjmů, navrhne kroky vedoucí k mezinárodní daňové optimalizaci, identifikuje rizika v mezinárodním zdaňování příjmů a navrhne kroky k jejich eliminaci, určí daňovou povinnost daňového rezidenta ČR dosahujícího různých kategorií příjmů ze zahraničí, stejně tak jako daňovou povinnost daňového nerezidenta ČR dosahujícího různých kategorií příjmů ze zdrojů na území ČR (a to včetně vyplnění
příslušných daňových přiznání a/nebo hlášení).

Způsobilosti: Student samostatně řeší úlohy, jejichž cílem je mezinárodní daňová optimalizace, srozumitelně a přesvědčivě sděluje informace týkající se možností mezinárodní daňové pptimalizace, možných rizik a způsobů jejich eliminace a svá stanoviska s poukazem na příslušnou právní úpravu věcně a racionálně zdůvodňuje.

Prerekvizity

Základní znalost problematiky mezinárodního zdaňování příjmů.

Doporučená nebo povinná literatura

NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 332 s. ISBN 978-80-7478-626-6.
Helminem, M. EU Tax Law – Direct Taxation. IBFD : Amsterdam. 406 p. ISBN 978-90-8722-058-7.
LANG, M. Introduction to the Law of Double Taxation Conventions. 1st ed. Wien : Linde, 2010. 222 pgs. ISBN 978-3-7073-1714-5 (EN)
Výbor OECD pro fiskální záležitosti. Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku. Stručná verze. 1. vyd. Překlad Danuše Nerudová a Kristýna Šimáčková. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s. 431 s. ISBN 978-80-7357-480-2.
LANG, M. et al. (eds.) Introduction to European Tax Law on Direct Taxation. 2nd ed. Wien: Linde. 223 pgs. ISBN 978-3-7073-1764-0 (EN)
SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 355 s. ISBN 978-80-7478-035-6.
ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění finančního sektoru. 6., aktualiz. a přeprac. vyd. včetně CD. Praha: Linde Praha, 2013, 386 s. ISBN 978-80-7201-925-0

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška je zaměřena na přiblížení tématických celků (viz osnova předmětu). Cvičení jsou zaměřena na praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách s akcentem na řešení komplexnějších příkladů v oblasti mezinárodního zdanění příjmů (včetně vyplňování daňových přiznání).

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.
Zápočet je podmíněn:
a) aktivní účastí na cvičeních (studenti samostně pracují na zadaných úkolech);
b) úspěšným absolvováním dvou kontrolních zápočtových písemek, je nutné získat minimálně 50% možných dosažitelných bodů z každé písemky:
- první písemka: max. 15 b. (70 minut),
- druhá písemka: max. 15 b. (70 minut).

Zápočtový týden je vyčleněn pro termín opravných zápočtových písemek.

Zkouška je zaměřena na prokázání teoretických znalostí. Zkoušková písemka obsahuje deset otevřených otázek (max. 40 b.; 4 body za otázku) (75 minut)

Výsledná klasifikace předmětu je ovlivněna i prací v průběhu semestru. Maximální počet bodů: 70
- z toho zápočtové písemky max. 30 bodů,
- zkoušková písemka max. 40 bodů.

Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Daňové systémy a jejich vývoj - definice základních pojmů, význam, současné stav a vývojové trendy, determinanty daňových systémů, klasifikace a druhy daní v současných daňových soustavách, benchmarking daňových systémů.
2. Komparace států z pohledu jejich daňových systémů, daňová konkurence, daňová koordinace, daňové reformy a jejich klasifikace, etablování „moderních“ daňových systémů, fiskální termiti.
3. Mezinárodní zdaňování příjmů – úvod do problematiky, právní regulace, smlouvy o zamezení dvojího zdanění, jejich klasifikace, struktura, cíle, působnost a interpretace.
4. Aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění (čl. 1 – čl. 7 MS OECD).
5. Aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění (pravidla pro zdaňování aktivních a pasivních příjmů).
6. Aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění - další klauzule ve SZDZ a jejich vliv na řešení daňových otázek (zákaz diskriminace, výměna informací, řešení případů dohodou, doložky nejvyšších výhod, smíšená ustanovení).
7. Daňové právo EU – úvod do problematiky (normy primárního práva regulující daně v EU, determinanty vývoje v EU v daňové oblasti, cíle Eu a daňová politika, orgány EU a jejich role v daňové oblasti).
8. Daňové právo EU – sekundární právo EU (směrnice odstraňující překážky, směrnice prohlubující spolupráci a úprava sociálního pojištění).
9. Daňové právo EU – nepřímé daně (akcízy – spotřební a energetické daně a jejich reflexe v českém právním řádu).
10. Mezinárodní daňové plánování a optimalizace – vymezení základních pojmů, meze a limity, aktivity mezinárodních organizace (BEPS, atd.).
11. Mezinárodní daňové plánování a optimalizace – koncepce mezinárodního daňového plánování, profit drivers, postup tvroby mezinárodní daňové strategie, klíčové oblasti v mezinárodním daňovém plánování (např. tvorba holdingových struktur, management nehmotného majetku), daňové ráje (klasifikace, jejich využívání).
12. Transférové ceny – vymezení základních pojmů, regulace v mezinárodním, unijním a tuzemském právu, metodystanovení transférových cen, atd.
13. Vybrané otázky z mezinárodního zdaňování příjmů (pravidlo nízké tržní kapitalizace, překlasifikace úroků, novinky v judikatuře, atd.).

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se stávajícími trendy v oblasti mezinárodních daňových systémů s akcentem kladeným na popis situace v Evropské unii. Jako budoucí daňoví odborníci získají studenti rovněž přehled o možnostech a úskalích problematiky mezinárodní daňového plánování a optimalizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná. Účast na cvičeních je povinná a je vyžadována aktivní účast studentů. S výjimkou cvičení, na kterých se píší zápočtové písemky, je povolena jedna absence.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-UFRP-KS-D , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor