Detail předmětu

Methodology of Scientific Work

FP-mvpDEAk. rok: 2020/2021

Stručný obsah předmětu:
1. Téma disertační práce, vazba výzkumu na téma disertační práce.
2. Výzkum v podnikání a řízení – výzkumný proces, návrh výzkumu.
3. Časové rozvržení výzkumu, úskalí a kritická místa výzkumu.
4. Stav vědeckého poznání, rešerše literatury.
5. Zdroje a sběr dat v rámci sekundárního výzkumu.
6. Metody sběru dat v rámci primárního výzkumu.
• Stanovení vzorku, stanovení hypotéz.
• Předvýzkumná šetření.
• Kvalitativní přístupy.
• Kvantitativní šetření.
• Metody a přístupy kvantitativního šetření
7. Prezentace individuální práce zpracované na zadané téma.
8. Netradiční výzkumné metody - fuzzy systémy, kvalitativní modelování.
9. Autorské právo.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalost metodologie výzkumné práce a schopnost uplatnit ji v disertační práci.

Prerekvizity

Nejsou stanoveny.

Doporučená nebo povinná literatura

SAUNDERS, M., LEWIS, P. & THORNHILL, A.,: Research Methods for Business Students. 3rd ed. Prentice Hall, 2003. ISBN 0-273-65804-2. (EN)
COLLINS, J. & HUSSEY, R.: Business Research. 2nd ed. Palgrave Macmillan, 2003. ISBN 0-333-98325-4. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Ve výuce budou využity zejména tyto metody:

1. Přednáška, seminář, individuální a týmová práce a prezentace.
2. Workshop.
3. Přednáška zvaných odborníků z praxe - "best practices".

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné zakončení předmětu musí studenti:
1. Zpracovat písemnou semestrální práci a tu prezentovat a obhájit v rámci druhé části předmětu.
2. Písemnou práci musí studenti odevzdat před písemnou zkouškou.
3. Zkouška je individuální z poloviny písemná z poloviny ústní z látky předmětu metodika výzkumné práce.
Zadání písemné práce:
Ve vztahu k tématu Vaší disertační práce proveďte základní sekundární výzkum, tj. rešerše vědeckých článků z celého světa. Z rešerší vyberte min. 5 článků, ne starších 2 roky, které dokumentují současný stav vědeckého poznání ve Vámi zvoleném oboru disertační práce. Výsledek Vaší rešeršní práce prezentujte na druhém soustředění zimního semestru 1. ročníku doktorského studia a odevzdejte v písemné formě nejpozději týden před zkouškou z předmětu Metodika výzkumné práce, seminář k disertační práci. Písemnou práci zpracujte v následující struktuře:
1. Úvod
2. Zdůvodnění tématu disertační práce dle pravidel uvedených v přednášce na 1. soustředění DSP
3. Stav vědeckého poznání v tématu disertace dokumentovaný rešerší min. 5 články
4. Metody, které budou použity v primárním výzkumu
5. Stanovení vědeckého přínosu
6. Závěr
Písemnou práci zpracujte v rozsahu 15 stran formátu A4.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Stručný obsah předmětu
1. Téma disertační práce, vazba výzkumu na téma disertační práce.
2. Výzkum v podnikání a řízení – výzkumný proces, návrh výzkumu.
3. Časové rozvržení výzkumu, úskalí a kritická místa výzkumu.
4. Stav vědeckého poznání, rešerše literatury.
5. Zdroje a sběr dat v rámci sekundárního výzkumu.
6. Metody sběru dat v rámci primárního výzkumu.
• Stanovení vzorku, stanovení hypotéz.
• Předvýzkumná šetření.
• Kvalitativní přístupy.
• Kvantitativní šetření.
• Metody a přístupy kvantitativního šetření
7. Prezentace individuální práce zpracované na zadané téma.
8. Netradiční výzkumné metody.
9. Autorské právo.

Cíl

Cíle předmětu jsou následující:
1. Ukázat studentům proces výzkumné práce, její časové nastavení, úskalí a kritická místa.
2. Naučit studenty stanovit stav vědeckého poznání poznání, definovat přínosy pro teorii, praxi a podnik.
3. Naučit studenty pracovat v rámci rešeršní práce s literaturou.
4. Popsat metody primárního výzkumu. Ukázat metody kvantitativního a kvalitativního šetření.
5. Metodou prezentace a obhajoby individuální práce prokázat schopnosti řízení a provádění podnikatelského a manažerského výzkumu vedoucí k budoucímu úspěšnému zpracování disertační práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Na soustředěních bude kontrolována aktivní účast studentů. Prezentace písemné práce musí proběhnout na druhém soustředění. Náhradní prezentace student dohodne s přednášejícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP-KS-E doktorský

    obor DSP-ŘEP-KSE , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

  • Program DSP-E doktorský

    obor DSP-ŘEP-E , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor