Detail předmětu

Matematika 1

FP-Mma1KAk. rok: 2020/2021

Je součástí teoretického základu oboru a obsahuje připomenutí základních pojmů a znalostí z teorie množin, reálných a komplexních čísel a dále pak vybrané partie z diskrétní matematiky, lineární algebry a úvodní část diferenciálního počtu funkcí jedné proměnné.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získané matematické vědomosti a praktické výpočetní dovednosti jsou zejména důležitým východiskem pro osvojování nových poznatků v informatice a oborech s ekonomickým zaměřením, oporou pro korektní využívání matematických software i pro další rozšiřování vědomostí a dovedností v navazujících předmětech matematického charakteru.

Prerekvizity

Učivo středoškolské matematiky.

Doporučená nebo povinná literatura

Mezník,I.- Karásek,J.- Miklíček,J.: Matematika I pro strojní fakulty. 1. vydání, SNTL Praha 1992. 502s. ISBN 80–03–00313-X. (CS)
Mezník,I.: Matematika I. 2. vydání, FP VUT v Brně, Brno 2003, 144s. ISBN 80-214-2481-8. (skriptum) (CS)
Marošová,M. - Mezník,I.: Cvičení z matematiky I. 1. vydání, FP VUT v Brně, Brno 2004, 137s. ISBN 80-214-2789-2. (skriptum) (CS)
Fecenko,J.: Matematika. 2.vydání, Vydavatelstvo Ekonóm, Bratislava 1995. 377s. ISBN 80-225-0675-3 (CS)
Horský,Z.: Učebnice matematiky pro posluchače VŠE I. 2.vydání, SNTL, Praha 1990. 352s. ISBN 80-03- 00105 (CS)
Jacques,I.: Mathematics for economics and business. Second edition. Addison-Wesley, Wokingham 1994. 485s. ISBN 0-201-42769-9 (EN)
Wisniewski,M.: Introductory mathematical methods in economics. First edition. McGraw-Hill, London 1991. 257s. ISBN 0-07-707407-6 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je rozdělena na přednášky a cvičení. Přednášky se zaměřují na výklad teorie s poukazem na aplikace, cvičení na praktické výpočty a aplikační úlohy.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky pro udělení zápočtu:
-aktivní účast ve cvičení, cvičení jsou povinná,
-plnění individuálních úkolů a zadávaných písemných prací,
-absolvování kontrolních testů a dosažení alespoň 50% bodů.
Udělení zápočtu je nutnou podmínkou pro konání zkoušky.
Zkouška má část písemnou a ústní, přičemž těžiště zkoušky tvoří část písemná.
Písemná část trvá 2 hodiny.
Ústní část následuje po písemné, délka jejího trvání nepřesahuje zpravidla 10 minut. Jejím hlavním účelem je upřesnění klasifikace. Během ústní části se má možnost student seznámit s konkrétním hodnocením jednotlivých úloh. Ústní zkouška též slouží k dořešení případných nejasností v písemné části. Pokud jsou k tomu důvody ze strany zkoušejícího příp. studenta, mohou být položeny doplňující otázky. Na jejich přípravu má student právo si vyžádat čas na přípravu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní matematické pojmy (množiny - operace s nimi, Vennovy diagramy; reálná a komplexní čísla - počítání s nimi, znázornění, významné podmnožiny, absolutní hodnota)
2. Matematická logika (výroky, operace a zákony, Booleovy algebry a funkce, reprezentace, aplikace)
3. Relace (mezi množinami a na množině, vlastnosti, tolerance, ekvivalence, uspořádání)
4. Grafy (neorientované, orientované a ohodnocené, Dijkstrův algoritmus nejkratší cesty, Kruskalův algoritmus)
5. Jazyky, gramatiky, automaty (charakteritika, Chomského hierarchie, konečný automat, Kleeneho charakterizace)
6. Matice (vlastnosti, operace s maticemi, výpočet hodnosti a inverzní matice)
7. Determinanty (vlastnosti, pravidla a výpočet determinantů)
8. Soustavy lineárních rovnic (řešitelnost, GEM a Cramerovo pravidlo)
9. Funkce a operace s nimi (základní charakteristiky, vlastnosti, racionální operace s funkcemi, složená, prostá, inverzní funkce, elementární konstrukce a posuny grafů)
10. Polynomy a racionální lomené funkce (kořeny a jejich určení, Hornerovo schema, rozklad na parciální zlomky)
11. Elementární funkce (základní vlastnosti a grafy)
12. Limita (vlastní a nevlastní limita ve vlastním a nevlastním bodě, základní vlastnosti, limita elementárních funkcí, pravidla pro výpočet limit)
13. Spojitost (spojitost v bodě a na intervalu, spojitost elementárních funkcí, pravidla pro počítání se spojitými funkcemi, vlastnosti funkcí spojitých na uzavřeném intervalu)

Cíl

Cílem je vybudovat matematický aparát nezbytný pro výklad navazujících odborných předmětů a zvládnout úvahy a výpočty v oblasti dané osnovou předmětu (i s ohledem na používání výpočetní techniky) včetně aplikací v informatice a ekonomických disciplínách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není kontrolována. Účast ve cvičeních je povinná a je systematicky kontrolována. Student je povinen neúčast omluvit a je plně v kompetenci učitele posoudit důvodnost omluvy. Formy nahrazení zameškané výuky stanoví učitel individuálně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor